Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Mecenat kulturalny”

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 30 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 r.:

Podmioty, którym przyznano dotacje, zobowiązane są do przedłożenia aktualizacji oferty oraz dokumentów wynikających z Regulaminu otwartego konkursu ofert (Zobowiązania podmiotów pkt 2.) do 8 lipca 2021 r. - decyduje data wpływu do Urzędu.

Dodatkowe informacje nt. procedury konkursowej można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, tel. (0-17) 743 30 04, 743 04 14 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 30 kwietnia br. Urząd Marszałkowski będzie nieczynny, w związku z Zarządzeniem Nr 26/2021 Marszałka Województwa Podkarpackiego, z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 30 kwietnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, w której można składać oferty osobiście, będzie pełnić dyżur w godz. 7.30 - 15.30.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 roku

Zadania konkursowe

 • W ramach konkursu można ubiegać się o sfinansowanie/dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury, sztuki, ochronny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Przedmiotem konkursu może być dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, np. festiwale, koncerty, przeglądy, wystawy, plenery, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje, spektakle.

Cele konkursowe

Inicjatywy kulturalne

Celem zadania jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa podkarpackiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Dziedzictwo kulturowe

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego.

Edukacja kulturalna

Celem zadania jest poszerzenie kompetencji kulturalnych i twórczych mieszkańców województwa podkarpackiego.

Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 • spółdzielnie socjalne,

 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wskazane podmioty musza prowadzić działalność statutową w zakresie kultury.

Środki przeznaczone na realizację zadań

 1. Na realizację wszystkich zadań konkursowych planuje się przeznaczyć w 2021 r. środki finansowe w wysokości 500 000 zł.

 2. Minimalna kwota dotacji wynosi 8 000 zł.

 3. Maksymalna kwota dotacji wynosi 30 000 zł.

Miejsce składania ofert

 • Oferty można składać osobiście:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 7.30-15.30.

 • Oferty można przesłać na adres korespondencyjny:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem „Mecenat kulturalny”.

 • Ofertę można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, z wykorzystaniem platformy ePUAP.
 • DO OFERTY NIE DOŁĄCZA SIĘ ZAŁĄCZNIKÓW.

 • Oferent może do konkursu pn. „Mecenat kulturalny” złożyć 2 oferty.

Terminy konkursowe

 • Nabór ofert trwa do 30 kwietnia 2021 r.

 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2021 r.

Termin realizacji zadań

 • Realizacja zadań konkursowych: od 1 czerwca do 30 listopada 2021 r.

 • Termin realizacji zadań może być krótszy, a w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 15 grudnia 2021 roku.

Wymagany wkład własny

Wkład własny określony jest w zależności od wysokości wnioskowanej dotacji:

 • dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie przekracza 10 000 zł wkład własny nie jest wymagany,

 • dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji przekracza 10 000 zł, wkład własny (osobowy, rzeczowy lub finansowy) musi stanowić co najmniej 10% wartości dotacji.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • możliwość realizacji zadania publicznego (celowość realizacji zadania, zgodność założonych rezultatów z celami zadania, sposób ich monitorowania, trwałość, adekwatność działań w stosunku do zakresu zadania) (0-24 pkt.),

 • proponowana, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne (0-10 pkt.),

 • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (racjonalność i efektywność zaplanowanych kosztów w stosunku do rezultatów i działań, analiza zgodności pomiędzy działaniami a kalkulacją kosztów, prawidłowość sporządzenia kosztorysu) (0-14 pkt.),

 • środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0 pkt.),

 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w poprzednich latach (0-2 pkt.).

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, o których mowa w tym konkursie:

 1. wzór oferty realizacji zadania publicznego - formularz podmiotu zewnetrznego,

 2. ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego - formularz podmiotu zewnetrznego,

 3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - formularz podmiotu zewnetrznego ,

zostały określone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Kontakt w sprawie konkursu

Oddział mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów ul. Lubelska 4,

tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

W ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury realizowanych:

 • w 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęły 164 oferty. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił 58 zadań i udzielił dotacji na ich realizację w kwocie 658 000 zł ogółem.

 • w 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 276 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił 39 zadań i udzielił dotacji na ich realizację w kwocie 581 872 zł ogółem.