Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Logotyp targów. Czerwony napis Collision wraz z datą wydarzenia

 

Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w Międzynarodowych Targach Collision Conference w Toronto (Kanada), odbywających się w dniach 17-20.06.2024r. w Enercare Centre w Toronto i skorzystania z dofinansowania uczestnictwa w formie pomocy de minimis.

Termin nadsyłania wniosków upływa 17 maja 2024 r. do godz. 10:00.

Przewidywana liczba przedsiębiorstw, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Przedsięwzięciu to maksymalnie 12 podmiotów.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
W ramach dofinansowania Przedsiębiorstwa, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo pokrywa zakup biletów lotniczych w obie strony na trasie Rzeszów-Toronto-Rzeszów.
Przewidywany termin lotów: 16.06 (wylot z Rzeszowa) i 20.06. (wylot z Toronto).


Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na darmowe bilety wstępu na Wydarzenie oraz darmowy dostęp do narodowego stoiska, które zapewniają Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Z dofinansowania skorzystać mogą wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz posiadające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, reprezentujące branżę IT zgodne z tematyką Targów, która obejmuje szeroki wachlarz produktów i usług.

Szacowany maksymalny koszt udziału jednego przedsiębiorstwa w Przedsięwzięciu, finansowany przez Województwo Podkarpackie wynosi 10 000,00 zł.

Pomoc de minimis udzielana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 1 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, nazwa projektu „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne”.

 

Zwraca się uwagę, iż nastąpiła zmiana Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z  dnia 29 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2062 z późn. zm), należy przyjąć, że aktualnie obowiązującym jest Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 598).

 

Załączniki do pobrania:
Regulamin dofinansowania uczestnictwa podkarpackich przedsiębiorstw w Przedsięwzięciu, (.docx,107KB)
Zał. nr 1 – Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w Przedsięwzięciu, (.docx,112KB)
Zał. nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (.xlsx,78KB)
Zał. nr 3 – Wzór sprawozdania merytorycznego z uczestnictwa w Przedsięwzięciu, (.docx,96KB)
Zał. nr 4 – Wzór Umowy o udzielenie pomocy de minimis, (.docx, 107KB)
Zał. nr 5 – Kryteria wyboru przedsiębiorstw, (.docx, 96KB)
Zał. nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenie zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzeganiem. (.docx, 94KB)

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
• Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w Przedsięwzięciu,
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z zał. nr 2 do Regulaminu);
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenie zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania, podpisane przez osobę zgłoszoną do udziału w przedsięwzięciu (zgodnie z zał. nr 6 do Regulaminu);
• Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS / Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
• Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy.

Dodatkowych informacji na temat składania wniosków udziela p. Joanna Socha-Kotula, tel. 17 8501705

 

WYNIKI NABORU:

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie udziału w Międzynarodowych Targach Collision Conference w Toronto (Kanada),

DO POBRANIA: Wyniki naboru (88KB,.docx)


 

Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 [PROJEKT ZAKOŃCZONY]

 


Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne

O projekcie:

Województwo Podkarpackie uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne”.

Głównym celem projektu jest wzmacnianie globalnej obecności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego (lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja oraz informacja i telekomunikacja).

Celami szczegółowymi projektu są:

  • wzrost rozpoznawalności podkarpackich firm i ich marek na rynku globalnym,
  • nawiązywanie wielopłaszczyznowej współpracy z podmiotami zagranicznymi,
  • aktywne włączenie do globalnego łańcucha dostaw,
  • pobudzanie eksportu produktów i usług podkarpackich przedsiębiorstw.

Zrealizowanie powyższych celów będzie możliwe poprzez implementację poniższych działań:

  • organizację misji gospodarczych, wizyt studyjnych i spotkań biznesowych o charakterze międzynarodowym w kraju i za granicą.
  • udział w konferencjach, forach, seminariach, targach o charakterze międzynarodowym w kraju i za granicą.
  • przeprowadzenie kampanii wizerunkowych promujących potencjał gospodarczy regionalnych przedsiębiorstw.

Powyższe formy angażowania dostarczą przedsiębiorstwom niezbędnej wiedzy i umiejętności, umożliwiając im dostosowanie się do globalnych wymagań rynkowych i skutecznego działania na międzynarodowej scenie gospodarczej.

Główną grupą docelową projektu będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, definiowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., posiadające siedzibę (oddział, filię lub zakład) i prowadzące działalność na terenie Województwa Podkarpackiego z obszaru inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego.

Wsparcie MŚP w ramach projektu przewidziane jest w formie pokrycia części kosztów udziału w wydarzeniach gospodarczych.

Wartość projektu: 22 364 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 22 364 000,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Tablica informująca o dofinansowaniu projektu"Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne"