Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Logotypy fepr pl podk ueefrr

 

O projekcie:

Samorząd województwa realizuje projekt pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości. Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta 23 grudnia 2016 r. na mocy uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 252/5083/16.
1 października 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wydłużeniu okresu realizacji projektu do 30 września 2023 r. oraz zwiększeniu kwoty dofinansowania do wysokości 25 887 400 zł. 3 lutego 2020 r. dokonano kolejnego zwiększenia dofinansowania projektu do wysokości 45 887 400 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki, poprzez promocję gospodarczą województwa oraz stref aktywności gospodarczej (terenów inwestycyjnych) w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Cele szczegółowe obejmują: wzrost rozpoznawalności regionu oraz poprawę wizerunku regionalnej gospodarki pod względem gospodarczym, pobudzenie eksportu produktów i usług z terenu województwa podkarpackiego, wzrost inwestycji krajowych i zagranicznych w województwie, promocję podkarpackich firm - małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój turystyki biznesowej.

Realizacja projektu polega w głównej mierze na organizacji oraz udziale w wydarzeniach o charakterze gospodarczym i promocyjnym, takich jak targi, konferencje, seminaria, misje gospodarcze i wizyty studyjne. Imprezy, w których województwo będzie brało udział, będą wybierane w trakcie trwania projektu, z uwzględnieniem kluczowych branż regionu oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty gospodarcze. 

 

Plakat Projekt 45 887 400 zł

AKTUALNE NABORY I INFORMACJE