Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

No More Articles

Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego

O projekcie:

Samorząd województwa realizuje projekt pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości. Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta 23 grudnia 2016 r. na mocy uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 252/5083/16.
1 października 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wydłużeniu okresu realizacji projektu do 30 września 2023 r. oraz zwiększeniu kwoty dofinansowania do wysokości 25 887 400 zł. W 2022 r. dokonano zwiększenia dofinansowania projektu do wysokości 48 537 400 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki, poprzez promocję gospodarczą województwa oraz stref aktywności gospodarczej (terenów inwestycyjnych) w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Cele szczegółowe obejmują: wzrost rozpoznawalności regionu oraz poprawę wizerunku regionalnej gospodarki pod względem gospodarczym, pobudzenie eksportu produktów i usług z terenu województwa podkarpackiego, wzrost inwestycji krajowych i zagranicznych w województwie, promocję podkarpackich firm - małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój turystyki biznesowej.

Realizacja projektu polega w głównej mierze na organizacji oraz udziale w wydarzeniach o charakterze gospodarczym i promocyjnym, takich jak targi, konferencje, seminaria, misje gospodarcze i wizyty studyjne. Imprezy, w których województwo będzie brało udział, będą wybierane w trakcie trwania projektu, z uwzględnieniem kluczowych branż regionu oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty gospodarcze. 

 

Plakat Projekt 45 887 400 zł