Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


„Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” – kolejna edycja konkursu prac dyplomowych


Marszałek Województwo Podkarpackiego zaprasza studentów z regionu do wzięcia udziału w IV edycji konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Konkurs ogłoszony w maju 2024 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dedykowany jest do absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, oblicza lub przyszłości Podkarpacia.
Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł.

Celem konkursu jest pogłębienie i popularyzacja wiedzy na temat Podkarpacia, prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego, promocja województwa podkarpackiego oraz wsparcie i wyróżnienie najzdolniejszej młodzieży studenckiej.

O nagrodę mogą się starać studenci, autorzy obronionych prac dyplomowych, którzy:

 • zamieszkują województwo podkarpackie;
 • lub są słuchaczami szkół wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane obronione prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim. Prace powinny być składane wraz z rekomendacją uczelni, gdzie powstały i zostały obronione.

Wyłonienie najlepszych prac nastąpi w dwóch kategoriach:

 • dziedzictwo Podkarpacia w jego wszechstronnych ujęciu i rozumieniu;
 • procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, jego współczesny potencjał rozwojowy, innowacje i kultura umysłowa.

Prace konkursowe należy natomiast zgłaszać do 20 września 2024 roku, zaś jego rozstrzygnięcie przewidywane jest do końca roku.

Regulamin wraz z załącznikami, które umożliwiają zgłoszenie pracy dyplomowej do konkursu znajduje się poniżej.

Obsługę techniczną konkursu zapewnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP.

Kontakt: tel. (17) 743 30 20; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uchwała Nr 7/125/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego (docx, 25 KB)


Podstawa prawna: 

 1. UCHWAŁA NR XXXII/532/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  (docx, 19 KB)
 2. UCHWAŁA NR LXXIII/1248/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 kwietnia 2024 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (docx, 96 KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2021 r. 

Regulamin przyznawania Nagrody Konkursowej Marszałka Województwa Podkarpackiego w konkursie prac dyplomowych dotyczących historii, współczesnego oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego pn. „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczy warunków udziału, regulaminu przeprowadzenia i trybu rozstrzygania konkursu prac dyplomowych pod nazwą „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 3

Edycje Konkursu ogłaszane są każdorazowo uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Konkurs odbywa się według zasad opisanych w niniejszym dokumencie, zwanym dalej „Regulaminem” oraz w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2

Cele i przedmiot Konkursu

§ 5

Celem Konkursu jest:

 1. pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat województwa podkarpackiego,
 2. prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego, w tym kulturalnego,
 3. promocja województwa podkarpackiego i kultury umysłowej jego mieszkańców,
 4. wsparcie i promocja działań młodych naukowców oraz osób podejmujących tematykę Podkarpacia w swoich badaniach,
 5. inspiracja działań lokalnych i obywatelskich na rzecz krzewienia kultury, tradycji i pomnożenia kapitału społecznego,
 6. wszechstronne włączenie wątków dziedzictwa i rozwoju Podkarpacia do regionalnej debaty publicznej.

§ 6

Zgodnie z współczesnymi definicjami naukowymi, Organizator traktuje kulturę jako złożony fenomen. Szerokie znaczenie pojęcia odnosi do wysublimowanego działania człowieka oraz do całokształtu ludzkich wytworów i możliwości działania. Biorąc pod uwagę powyższą perspektywę, przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w dwóch kategoriach:

 1. Kategoria dziedzictwo: prace dyplomowe dotyczące kultury, historii, dziedzictwa materialnego, niematerialnego, naturalnego, aktywności społecznej, sylwetek mieszkańców oraz innych aspektów, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy. Podejmowane zagadnienia mieścić się będą głównie w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych oraz w powiązanych z nimi dyscyplinach naukowych.
 2. Kategoria rozwój: prace dyplomowe omawiające w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, potencjał rozwojowy regionu, innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które wpływają m.in. na: poprawę dostępu do kultury, jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój województwa i kultury umysłowej jego mieszkańców. Podejmowane zagadnienia mogą się mieścić także w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz powiązanych z nimi dyscyplinach naukowych.

§ 7

Prace zgłoszone do Konkursu powinny być oryginalne w zakresie podjętej problematyki, rzetelne w zakresie metodologii badawczej oraz posiadać atrakcyjny, interdyscyplinarny i spójny przekaz, który będzie mógł być wykorzystany w różnych aspektach życia regionu oraz będzie mógł trafić do wielu odbiorców.

Rozdział 3

Wymogi i nabór prac dyplomowych zgłaszanych do Konkursu

§ 8

Uczestnikami Konkursu mogą być autorzy prac zamieszkujący województwo podkarpackie, będący absolwentami uczelni wyższych spoza terenu województwa podkarpackiego lub absolwenci uczelni wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

§ 9

Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko obronione prace dyplomowe licencjackie, magisterskie lub inżynierskie z zakresu wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim, tj. w kategoriach wskazanych w § 6 pkt. 1 i 2 oraz spełniające następujące wymogi:

 1. praca dyplomowa została napisana w języku polskim lub angielskim;
 2. obrona zgłoszonej pracy dyplomowej nastąpiła w roku rozstrzygnięcia Konkursu lub w ciągu dwóch lat poprzedzających rok rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym dana praca może być złożona tylko raz do Konkursu;
 3. pracę dyplomową do Konkursu zgłasza autor lub osoba z pisemnym upoważnieniem autora wraz z rekomendacją Promotora i rekomendacją Uczelni, na której praca została obroniona;
 4. do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie te prace dyplomowe, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz które nie naruszają praw osób trzecich.

§ 10

Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:

 1. Kartę zgłoszeniową, która zawiera dane autora, informacje o pracy dyplomowej oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich i danych osobowych – wzór Karty, dostępnej także na stronach internetowych Organizatora (podkarpackie.pl, zakładka „Kultura”), stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Kartę zgłoszeniową należy przesłać w formacie PDF (skan) – jeden plik zawierający wymagane podpisy.
 2. Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej, który będzie odnosić jej zawartość do celów i założeń Konkursu oraz będzie zawierać streszczenie pracy – wzór Formularza, dostępnego także na stronach internetowych Organizatora (podkarpackie.pl, zakładka „Kultura”), stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz należy przesłać w formacie DOC oraz PDF – dwa pliki, w tym skan zawierający wymagane podpisy.
 3. Rekomendację uczelni podpisaną przez promotora i kierownika jednostki organizacyjnej (instytutu/wydziału), potwierdzającą termin obrony pracy oraz uzyskaną ocenę – wzór Rekomendacji, dostępnej także na stronach internetowych Organizatora (podkarpackie.pl, zakładka „Kultura”), stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Rekomendację uczelni należy przesłać w formacie PDF (skan) – jeden plik zawierający wymagane podpisy.
 4. Pełny tekst pracy dyplomowej przesłany w formie cyfrowej (w przypadku plików większych niż 10 MB należy skorzystać z programu do przesyłania plików, np. WeTransfer) zawierającej dokument w formacie DOC oraz PDF, (2 pliki).

§ 11

Komplet dokumentów, tj. Kartę zgłoszeniową, Formularz zgłoszenia, Rekomendację uczelni, pracę dyplomową (łącznie 6 plików) stanowiących zgłoszenie do Konkursu wraz z ewentualnie niezbędnymi linkami do programów do przesyłania plików (patrz § 10 pkt. 4) należy przesłać w formie cyfrowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20 września w roku rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 12

 1. Zarówno w trakcie naboru prac, jak też po jego zakończeniu Organizator przewiduje możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych wskazanych w § 10 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 2. Po terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, praca z brakami formalnymi nie podlega dalszemu procedowaniu.

§ 13

1. Zgłaszając prace dyplomową do Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terminem i terytorium licencji (niewyłącznej) do wykorzystania fragmentów pracy, będących jej częścią materiałów graficznych oraz informacji zawartych w Formularzu (patrz § 10 pkt. 2) w celach związanych z przeprowadzeniem, publikacją wyników oraz promocją idei i efektów Konkursu, w tym publikacji w Internecie (w oficjalnych kanałach komunikacyjnych Organizatora, w szczególności na stronach internetowych samorządu województwa i samego Konkursu). Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonanie przez Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie i udzielenie jest nieodpłatnie.

Rozdział 4

Kapituła i rozstrzygnięcie Konkursu

§ 14

1. Oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienia laureatów dokonuje Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”.

2. Kapituła powoływana jest uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, nie później niż do 30 września roku rozstrzygnięcia Konkursu.

3. W skład Kapituły, która powinna liczyć minimum pięciu członków, wchodzą:

 1. trzech przedstawicieli Organizatora Konkursu wskazanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
 2. przedstawiciele świata nauki, kultury, gospodarki, uczestnicy życia publicznego.

4. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

5. Kapituła obraduje na dokumentowanych posiedzeniach, a jej członkowie podpisują sporządzone w ich następstwie protokoły. Dopuszcza się zdalny lub mieszany (zdalno-stacjonarny) tryb prac Kapituły.

6. Udział w pracach Kapituły ma charakter nieodpłatny.

§ 15

1. Zgłoszone prace po zakończeniu naboru przechodzą przez dwa etapy postępowania Konkursowego:

1) I etap – weryfikacja formalna złożonych wniosków do Konkursu prowadzona przez pracowników Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Oddział dziedzictwa i projektów kulturalnych;

2) II etap – ocena merytoryczna pozytywnie zweryfikowanych prac dyplomowych przez Kapitułę.

2. W celu właściwej oceny prac dyplomowych biorących udział w postępowaniu, Kapituła może w szczególnych przypadkach zasięgnąć opinii eksperta, który przygotowuje dla niej poszerzoną recenzję pracy.

3. W ocenie merytorycznej pod uwagę będą brane m.in. warsztat i metoda badań, nowatorskie potraktowanie tematu, sposób przekazu, interdyscyplinarność, funkcjonalność i oddziaływanie społeczne. Pełny katalog kryteriów zostanie wskazany w zatwierdzonych przez Kapitułę Kartach oceny.

4. W zależności od potrzeb Kapituły może ona dla autorów najlepszych prac wdrożyć etap przesłuchań i autoprezentacji, które pozwolą jej dokonać finalnego wyboru.

5. Wskazanie laureatów i wyróżnionych w Konkursie w oparciu o ocenę merytoryczną oraz dyskusję członków Kapituły następuje na podstawie Kart ocen i (opcjonalnie) w drodze głosowania większością zwykłą głosów w obecności minimum połowy członków Kapituły.

6. Nieobecni na posiedzeniu rozstrzygającym członkowie Kapituły mogą oddać swój głos w trybie korespondencyjnym w formie cyfrowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 16

 1. Kapituła w oparciu o ocenę merytoryczną, dyskusję, Karty oceny i (opcjonalnie) głosowanie, wyłania po jednym laureacie Konkursu w dwóch kategoriach wskazanych w § 6 pkt. 1 i 2. Kapituła ma również możliwość wskazania od 1 do 3 wyróżnień w poszczególnych kategoriach.
 2. Kapituła może odstąpić od wskazywania laureatów i wyróżnionych w obu lub w jednej kategorii.
 3. Efektem prac Kapituły jest protokół, który podpisany przez wszystkich jej członków, wskazuje Zarządowi Województwa Podkarpackiego na zasadzie rekomendacji laureatów i (opcjonalnie) wyróżnionych wraz z propozycją kwot nagród pieniężnych.
 4. Zarząd Województwa Podkarpackiego może odstąpić od wyboru laureatów i wyróżnionych w obu lub w jednej kategorii. Nie powoduje to zmiany wysokości środków finansowych przewidzianych na poszczególne kategorie konkursowe i wyróżnienia.
 5. Postępowanie konkursowe Kapituły powinno się zakończyć nie później niż do 30 listopada w roku rozstrzygnięcia Konkursu. W wyjątkowych sytuacjach prace Kapituły mogą zostać wydłużone.
 6. Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmuje uchwałę w sprawie ostatecznych rozstrzygnięć Konkursu, które są następnie podane do informacji publicznej za pośrednictwem stron internetowych Organizatora (imiona i nazwiska laureatów/wyróżnionych, tematy ich prac oraz wysokość nagród). Rozstrzygnięcia Konkursu nie podlegają odwołaniu.
 7. Laureaci i wyróżnieni o rezultatach swojego udziału w Konkursie zostaną powiadomieni pisemnie (korespondencja elektroniczna) nie później niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 17

 1. Łączna pula nagród przewidziana w Konkursie wynosi 15 000 zł brutto.
 2. Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości po 5 000 zł brutto. Pozostałe środki z dostępnej puli nagród przeznaczone są dla autorów prac wyróżnionych. O ich wysokości, nie mniejszej niż 1 000 zł, decyduje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 3. Fundator nagród dokona ich wypłaty po potrąceniu przewidzianych prawem obciążeń.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 18

Przyznawane w każdej edycji nagrody będą wręczane wedle potrzeb i okoliczności, po uprzednim rozesłaniu pisemnej informacji (korespondencja elektroniczna) do laureatów i wyróżnionych w Konkursie.

§ 19

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe, które w różny sposób uniemożliwią prawidłowe przeprowadzenie Konkursu bądź staną się podstawą jego odwołania.

§ 20

We wszystkich innych kwestiach oraz okolicznościach, które nie znalazły się w treści Regulaminu, decyzja będzie należeć do Zarządu Województwa Podkarpackiego.


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Karta zgłoszeniowa (docx, 50 KB)

Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej (docx, 48 KB)

Wzór rekomendacji pracy przez uczelnię (docx, 47 KB)