Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


„Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” – kolejna edycja konkursu prac dyplomowych

 

Marszałek Województwo Podkarpackiego zaprasza studentów z regionu do wzięcia udziału w III edycji konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Konkurs ogłoszony w kwietniu 2022 r. przez Zarząd Województwa dedykowany jest do absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, oblicza lub przyszłości Podkarpacia. Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł.

Celem konkursu jest pogłębienie i popularyzacja wiedzy na temat Podkarpacia, prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego, promocja województwa podkarpackiego oraz wsparcie i wyróżnienie najzdolniejszej młodzieży studenckiej.

O nagrodę mogą się starać studenci, autorzy obronionych prac dyplomowych, którzy:

 • zamieszkują województwo podkarpackie;
 • lub są słuchaczami szkół wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane obronione prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim. Prace powinny być składane wraz z rekomendacją uczelni, gdzie powstały i zostały obronione.

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 15 000 zł. Wyłonienie najlepszych prac nastąpi w dwóch kategoriach:

 • dziedzictwo Podkarpacia w jego wszechstronnych ujęciu i rozumieniu;
 • procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, jego współczesny potencjał rozwojowy, innowacje i kultura umysłowa.

Prace konkursowe należy natomiast zgłaszać do 20 września 2022 roku, zaś jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić do końca roku.

Regulamin wraz z załącznikami, które umożliwiają zgłoszenie pracy dyplomowej do konkursu znajduje się pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/kultura/nagrody/nagroda-w-konkursie-prac-dyplomowych-dziedzictwo-i-rozwoj-podkarpacia

Obsługę techniczną konkursu zapewnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP.

Kontakt: tel. (17) 743 30 20; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uchwała Nr 378/7566/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego


Podstawa prawna: 

 1. UCHWAŁA NR XXXII/532/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego POBIERZ w DOCX (11,3 KB)
 2. UCHWAŁA NR XLIII/731/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego POBIERZ w DOCX (46 KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2021 r. 

Regulamin przyznawania Nagrody Konkursowej Marszałka Województwa Podkarpackiego  w konkursie prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego pn. „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 Niniejszy Regulamin dotyczy warunków udziału, regulaminu przeprowadzenia i trybu rozstrzygania konkursu prac dyplomowych pod nazwą „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” zwanego dalej „Konkursem”.

 § 2

Organizatorem Konkursu jest Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwany dalej „Organizatorem”. 

 § 3

Kolejne edycje Konkursu ogłaszane są każdorazowo uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 § 4

Konkurs odbywa się według zasad opisanych w niniejszym dokumencie, zwanym dalej „Regulaminem” oraz w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2

Cele i przedmiot Konkursu

§ 5

Celem Konkursu jest: 

a) pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat województwa podkarpackiego,
b) prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i współczesnego potencjału rozwojowego, 
c) promocja województwa podkarpackiego i jego kultury umysłowej,
d) wsparcie i promocja działań młodych naukowców oraz osób podejmujących tematykę Podkarpacia w swoich badaniach, 
e) inspiracja działań lokalnych i obywatelskich na rzecz krzewienia kultury, tradycji i pomnożenia kapitału społecznego, 
f) wszechstronne włączenie wątków dziedzictwa i rozwoju Podkarpacia do regionalnej debaty publicznej. 

 § 6

Zgodnie z współczesnymi definicjami naukowymi, Organizator traktuje kulturę jako złożony fenomen. Szerokie znaczenie pojęcia odnosi do wysublimowanego działania człowieka oraz do całokształtu ludzkich wytworów i możliwości działania. Biorąc pod uwagę powyższą perspektywę, przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w dwóch kategoriach:

1) Prace dyplomowe dotyczące kultury, historii, dziedzictwa materialnego, niematerialnego, naturalnego, aktywności społecznej, sylwetek mieszkańców oraz innych aspektów, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy. Podejmowane zagadnienia mieścić się będą głównie w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych oraz w powiązanych z nimi dyscyplinach naukowych.

2) Prace dyplomowe omawiające w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, potencjał rozwojowy regionu, innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które wpływają m.in. na: poprawę dostępu do kultury, jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój województwa i jego kultury umysłowej. Podejmowane zagadnienia mogą się mieścić także w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz powiązanych z nimi dyscyplinach naukowych.

§ 7

Prace zgłoszone do Konkursu powinny być oryginalne w zakresie podjętej problematyki, rzetelne w zakresie metodologii badawczej oraz posiadać atrakcyjny, interdyscyplinarny i spójny przekaz, który będzie mógł być wykorzystany w różnych aspektach życia regionu oraz będzie mógł trafić do wielu odbiorców. 

Rozdział 3 

Wymogi i nabór prac zgłaszanych do Konkursu

§ 8

 1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac zamieszkujący województwo podkarpackie lub będący słuchaczami uczelni wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane obronione prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim, tj. w kategoriach wskazanych w § 6 pkt. 1 i 2.

 3. Na konkurs składane mogą być prace w języku polskim i angielskim.

 4. Na Konkurs przyjmowane będą prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie, których obrona nastąpiła w roku rozstrzygnięcia Konkursu lub w ciągu dwóch lat poprzedzających rok rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym dana praca może być złożona tylko raz na Konkurs.

 5. Pracę na Konkurs zgłasza autor lub osoba z pisemnym upoważnieniem autora wraz z rekomendacją uczelni, na której praca została obroniona.

 6. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz które nie naruszają praw osób trzecich. 

§ 9

 Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:

 1. poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszeniową, która zawiera dane autora oraz informacje o pracy dyplomowej – wzór Karty, dostępnej także na stronach internetowych Organizatora pod adresem www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 2. Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej, który będzie odnosić jej zawartość do celów i założeń Konkursu – wzór Formularza, dostępnego także na stronach internetowych Organizatora pod adresem  www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 3. Rekomendację uczelni podpisaną przez promotora i kierownika jednostki organizacyjnej (instytutu/wydziału), potwierdzającą termin obrony pracy oraz uzyskaną ocenę – wzór Rekomendacji, dostępnej także na stronach internetowych Organizatora pod adresem www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych – wzór Oświadczenia, dostępnego także na stronach internetowych Organizatora pod adresem www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 5. streszczenie zgłaszanej pracy (nie przekraczające 3000 znaków ze spacjami) podkreślające jej nowatorstwo
  w podejściu do danej tematyki oraz walory praktyczne, pozwalające przełożyć jej efekty na rzecz ochrony dziedzictwa i wsparcia rozwoju Podkarpacia, 

 6. pełny tekst pracy dostarczony w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zawierającej dokument w formacie DOC oraz PDF. 

§ 10

Komplet dokumentów stanowiących zgłoszenie do Konkursu, należy składać do 20 września w roku rozstrzygnięcia Konkursu w kopercie z dopiskiem „Konkurs prac dyplomowych – Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”  na adres:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod tym samym adresem. Decydująca jest data wpływu zgłoszenia. 

 § 11

 1.  Zarówno w trakcie naboru prac, jak też po jego zakończeniu Organizator przewiduje możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych wskazanych w §9 i §10 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 2. Po terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, praca z brakami formalnymi nie podlega dalszemu procedowaniu. 

 § 12

 Prace przesłane do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

 § 13

 Autorzy nagrodzonych prac, na podstawie złożonych oświadczeń o przekazaniu majątkowych praw autorskich, zobowiązują się do ewentualnego zawarcia pisemnej umowy obejmującej nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie swojej pracy (w całości lub we fragmentach) do publikacji oraz działalności promocyjnej i merytorycznej przez Województwo Podkarpackie.

Rozdział 4 

Kapituła i rozstrzygnięcie Konkursu

§ 14

1. Oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienia laureatów dokonuje Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”.

2. Kapituła powoływana jest uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, nie później niż do 30 września w roku rozstrzygnięcia Konkursu.

3. W skład Kapituły, która powinna liczyć minimum pięciu członków, wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Organizatora Konkursu wskazanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
2) przedstawiciele świata nauki, kultury, gospodarki, uczestnicy życia publicznego.

4. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący

5. Kapituła obraduje na dokumentowanych posiedzeniach, a jej członkowie podpisują sporządzone w ich następstwie protokoły. Dopuszcza się zdalny tryb prac Kapituły. 

6. (uchylono)

7. Udział w pracach Kapituły ma charakter nieodpłatny. 

 § 15

1. Zgłoszone prace po zakończeniu naboru przechodzą przez dwa etapy postępowania Konkursowego:

 1. I etap – weryfikacja formalna złożonych do Konkursu prac przez pracowników Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

 2. II etap – ocena merytoryczna pozytywnie zweryfikowanych prac przez Kapitułę.

2. W celu właściwej oceny prac biorących udział w postępowaniu, Kapituła może w szczególnych przypadkach zasięgnąć opinii eksperta, który przygotowuje dla niej poszerzoną recenzję pracy.

3. W ocenie merytorycznej pod uwagę będą brane m.in. warsztat i metoda badań, nowatorskie potraktowanie tematu, sposób przekazu, interdyscyplinarność, funkcjonalność i oddziaływanie społeczne, pełny katalog kryteriów zostanie wskazany w zatwierdzonych przez Kapitułę Kartach oceny. 

4. W zależności od potrzeb Kapituły może ona dla autorów najlepszych prac wdrożyć etap przesłuchań i autoprezentacji, które pozwolą jej dokonać finalnego wyboru.

5. Wskazanie laureatów i wyróżnionych w Konkursie, w oparciu o ocenę merytoryczną oraz dyskusję członków Kapituły, następuje na podstawie Kart ocen i (opcjonalnie) w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy członków Kapituły.

6. Nieobecni na posiedzeniu rozstrzygającym członkowie Kapituły mogą oddać swój głos w trybie korespondencyjnym.

§ 16

 1. Kapituła w oparciu o ocenę merytoryczną, dyskusję, Karty oceny
  i (opcjonalnie) głosowanie, wyłania po jednym laureacie Konkursu w kategoriach wskazanych w § 6 pkt. 1 i 2. Kapituła ma również możliwość wskazania od 1 do 3 wyróżnień w poszczególnych kategoriach. 

 2. Kapituła może odstąpić od  wskazywania laureatów i wyróżnionych w obu lub w jednej kategorii.

 3. Efektem prac Kapituły jest protokół, który podpisany przez wszystkich jej członków, wskazuje Zarządowi Województwa Podkarpackiego na zasadzie rekomendacji laureatów i (opcjonalnie) wyróżnionych wraz z propozycją kwot nagród pieniężnych.

 4. Zarząd Województwa Podkarpackiego może odstąpić od wyboru laureatów i wyróżnionych w obu lub w jednej kategorii. Nie powoduje to zmiany wysokości środków finansowych przewidzianych na poszczególne kategorie konkursowe i wyróżnienia. 

 5. Postępowanie konkursowe Kapituły powinno się zakończyć nie później niż do 30 listopada w roku rozstrzygnięcia Konkursu. W wyjątkowych sytuacjach prace Kapituły mogą zostać wydłużone. 

 6. Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmuje uchwałę w sprawie ostatecznych rozstrzygnięć Konkursu, które są następnie podane do informacji publicznej za pośrednictwem stron internetowych i BIP Organizatora (imiona i nazwiska laureatów/wyróżnionych, tematy ich prac oraz wysokość nagród). Rozstrzygnięcia Konkursu nie podlegają odwołaniu.

 7. Laureaci i wyróżnieni o rezultatach swojego udziału w Konkursie zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 

 § 17

 1. Łączna pula nagród przewidziana w Konkursie wynosi 15 000 zł brutto.

 2. Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości po 5 000 zł brutto. Pozostałe środki z dostępnej puli nagród przeznaczone są dla autorów prac wyróżnionych. O ich wysokości, nie mniejszej niż 1 000 zł, decyduje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 3. Fundator nagród dokona ich wypłaty po potrąceniu przewidzianych prawem obciążeń.

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe

§ 18

 Przyznawane w każdej edycji nagrody będą wręczane wedle potrzeb i okoliczności, po uprzednim rozesłaniu pisemnej informacji do laureatów i wyróżnionych w Konkursie.

 § 19

 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe, które w różny sposób uniemożliwią  prawidłowe przeprowadzenie Konkursu bądź staną się podstawą jego odwołania. 

 § 20

We wszystkich innych kwestiach oraz okolicznościach, które nie znalazły się w treści Regulaminu, decyzja będzie należeć do Zarządu Województwa Podkarpackiego.


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Karta zgłoszeniowa (docx, 104 KB)

Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej (docx, 95 KB)

Wzór rekomendacji pracy przez uczelnię (docx,98,5 KB)

Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych (docx, 96 KB)