Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Program pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”

Samorząd Województwa Podkarpackiego, mając na celu zapewnienie optymalnych zasobów kadrowych w systemie ochrony zdrowia na terenie Województwa Podkarpackiego oraz zmotywowanie studentów kształcących się na kierunku lekarskim do wyboru deficytowych specjalizacji, występujących w podmiotach leczniczych/szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie, utworzył program pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”.

Rokrocznie odnotowuje się braki kadrowe w systemie ochrony zdrowia, które koncentrują się na kilkunastu specjalizacjach lekarskich. Braki te diagnozuje się  również w szpitalach i podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie. Powody deficytu specjalizacji lekarskich są złożone, jednak zaliczyć można do nich m.in. niewystarczającą liczbę absolwentów kierunku lekarskiego, którzy wybierają tę ścieżkę kariery zawodowej.

Do lekarskich specjalizacji deficytowych, które odnotowuje się w szpitalach podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego, zalicza się m.in.: Anestezjologię
i intensywną terapię, Choroby wewnętrzne, Psychiatrię, Psychiatrię dzieci i młodzieży, Chirurgię ogólną, Pediatrię, Rehabilitację medyczną, Medycynę ratunkową, Radiologię i diagnostykę obrazową, Medycynę pracy.  

Niniejszy program stanowi jeden z elementów inwestycji w zasoby kadrowe województwa, które są odpowiedzą na diagnozowany problem.

Koszt realizacji programu w ujęciu trzyletnim, tj. 2023 – 2025:  3 240 000 zł, a na jego wysokość składa się przyznanie w tym okresie 180 stypendiów w kwocie 3 000 zł miesięcznie (30 stypendiów 2023 r., 60 w 2024 r., 90 w 2025 r.).

Lista deficytowych specjalizacji publikowana będzie każdorazowo w trakcie ogłoszenia naboru wniosków. Nabór wniosków o przyznanie stypendium, co roku ogłaszał będzie  Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze odrębnej uchwały. Studenci, którzy zechcą skorzystać z programu stypendialnego zobowiążą się równocześnie do podjęcia pracy we wskazanych przez siebie specjalizacjach i podmiotach, wybranych z listy.

Rodzaj stypendium, kryteria i sposób przyznawania stypendium, maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student, warunki wypłacania stypendium oraz warunki zwrotu stypendium i odstąpienia od żądania jego zwrotu określa Regulamin przyznawania stypendium w ramach programu pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”. Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr LXV/1139/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie Programu pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” i Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach programu pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”.

Program dla studentów kierunku lekarskiego jest jedną z kilku form wsparcia zdolnej młodzieży z terenu województwa podkarpackiego, jaką oferuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Nabór wniosków:

https://podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/obowiazujacy-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-w-ramach-programu-pn-podkarpackie-wspiera-lekarskie-specjalizacje-deficytowe


Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Nr LXV/1139/23 Sejmiku Woj. Podkarapckiego w sprawie Regualminu przyznawania stypendiów w ramach programu pn. "Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe" (plik docx) 24 KB
  2. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach programu pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” (plik docx) 44 KB