Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Budynek urzędu w słoneczny dzień.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę rankingową – główną oraz rezerwową – przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej zgłoszonych przez podkarpackie uczelnie.Po ocenie listy przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, uczelnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. W puli na ten cel jest 10 mln euro.

 

Ta zatwierdzona lista to kolejny, bardzo ważny krok przybliżający podkarpackie uczelnie do tego, aby mogły sięgnąć po unijne wsparcie z programu regionalnego FEP na działania z zakresu B+R. Lista zawiera projekty, które są ambitne, przemyślane i dobrze opracowane – mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.

 

Zgłoszone projekty oceniał powołany w tym celu specjalny zespół, który przyznawał poszczególnym projektom punkty w różnych obszarach. w ramach przyznanej punktacji powstała lista główna oraz rezerwowa. Na liście głównej, znalazło się 13 projektów, a na rezerwowej 12. Łącznie ocenionych zostało 25 projektów, które zostały zgłoszone przez podkarpackie uczelnie. Najwięcej zgłosiły Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska, ale także uczelnia z Jarosławia oraz rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

 

Wśród zgłoszonych projektów znalazły się między innymi takie przedsięwzięcia jak: utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Medycznych, budowa centrum Badawczego Bezzałogowych Systemów Powietrznych czy rozbudowa Laboratorium Wodorowego.

 

Teraz projekty wskazane na głównej liście rankingowej zostaną, zgodnie z procedurami,przekazane do zaopiniowania stronie rządowej. Oceny dokona Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.Przed wysłaniem listy do ministerstwa, wnioskodawcy z listy głównej zostaną jeszcze poproszeni o uzupełnienie i doprecyzowanie informacji zawartych w tzw. fiszkach projektowych. Zgodnie z zasadami strona rządowa ma 6 miesięcy na wydanie opiniiPo zatwierdzeniu przez ministerstwo, uczelnie będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z FEP na swoje projekty z zakresu infrastruktury badawczej.

 

Główną listę rankingową tworzą projekty o najwyższej punktacji, których wartość szacowanych wydatków kwalifikowalnych mieści się w zakresie 200% alokacji przewidzianej na działania z zakresu infrastruktury badawczej w ramach FEP 2021-2027. Samorząd Województwa Podkarpackiego na infrastrukturę badawczo-rozwojową ma w programie regionalnym do dyspozycji 10 mln euro. To znaczy, że MFiPR będzie opiniować projekty, których łączna wartość nie przekracza 20 mln euro.

 

Te projekty stanowić będą uzupełnienie i wzmocnienie już istniejących w regionie laboratoriów B+R, zwiększając tym samym poziom innowacyjności województwapodkarpackiego. Propozycje projektów wpisują się w obszary wszystkich czterech inteligentnych specjalizacji Podkarpacia, w tym w większości w zakres specjalizacji: „Jakości życia” – wyjaśnia marszałek województwa Władysław Ortyl.

 

Pliki do pobrania:

Lista rankingowa przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej (plik .docx, rozmiar 16 kB)