Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może uruchomić dwa konkursy na realizację zadań w zakresie polityki społecznej. Łączna pula wsparcia w ramach obu konkursów to niemal 3,3 mln złotych. Nabór wniosków już się rozpoczął. O wsparcie finansowe mogą się starać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konkursy dotyczą ofert na realizację zadań w zakresie:

1. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

2. profilaktyki uzależnień

 Łączna pula środków na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień wynosi 850 tys. złotych, zaś na zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami to ponad 2,4 mln złotych, z czego na 2024 rok zaplanowane zostały środki w wysokości ponad 1,4 mln złotych, a na przyszły 2025 rok – ponad milion złotych.

 

  1. Konkurs na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 W ramach konkursu mogą być składane oferty na zadania realizowane na rzecz mieszkańców województwa podkarpackiego z co najmniej dwóch powiatów oraz na terenie województwa podkarpackiego. W uzasadnionych przypadkach, związanych ze specyfiką projektu, dopuszczalna jest realizacja zadania lub poszczególnych działań poza terenem województwa podkarpackiego. Zadania mogą być jednoroczne - realizowane w 2024 roku lub dwuletnie – realizowane w latach 2024–2025.

Pod uwagę będą brane zadania z trzech obszarów:

- Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez wzrost efektywności wsparcia w zakresie rehabilitacji.

- Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

- Tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Kwoty wsparcia zależą od poszczególnych zadań i wynoszą od 11 tys. złotych do 450 tys. złotych. Oferty można składać do 29 lutego.

 

  1. Konkurs na działania w zakresie profilaktyki uzależnień

W ramach konkursu mogą być realizowane zadania na rzecz mieszkańców województwa podkarpackiego z co najmniej dwóch powiatów oraz na terenie województwa podkarpackiego. W uzasadnionych przypadkach, związanych ze specyfiką projektu dopuszczalna jest realizacja zadania lub poszczególnych działań poza terenem województwa podkarpackiego.

W tym konkursie można składać wnioski na zadania z aż 13 obszarów tematycznych, a wśród nich są między innymi:

-  Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień;

- Edukacja kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;

- Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej
i opiekuńczo-wychowawczej;

- Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich.

Minimalna kwota dotacji wynosi: 11 tys. złotych, a maksymalna 40 tys. złotych. Oferty można składać do 1 marca 2024 r.

 

Dokładne informacje dotyczące konkursów, jak i zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych przez województwo podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie - dostępne są na stronie internetowej: www.rops.rzeszow.pl