Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Piątka ludzi na scenie. Po lewej stronie mównica, a za nią kobieta mówi do mikrofonu.

 


 

Udało nam się zbudować sieć bliskich kontaktów, przekazać dobre praktyki oraz wymienić doświadczeniami z naszymi ukraińskimi sąsiadami – mówił członek zarządu Stanisław Kruczek, podczas panelu w ramach Narady Ambasadorów 2022 – To doskonały element budowania współpracy transgranicznej i międzynarodowej, który służy pogłębianiu wzajemnych relacji – dodał.   

 

Wicemarszałek Stanisław Kruczek reprezentował województwo podkarpackie podczas Narady Ambasadorów Rzeczpospolitej Polskiej 2022, kilkudniowego wydarzenia odbywającego się w Warszawie z udziałem dyplomatów reprezentujących Polskę nas świecie. Gośćmi tegorocznych obrad byli zarówno prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, jak i premier RP Mateusz Morawiecki.  

Członek zarządu województwa Stanisław Kruczek był prelegentem w panelu zatytułowanym: Udany projekt rozwojowy jako instrument realizacji polskiej polityki zagranicznej.  Wicemarszałek zaprezentował projekty „Polskiej pomocy rozwojowej”, które realizowane były przez Województwo Podkarpackie w latach 2016-2019.

 

Mamy spore doświadczenie, bo w latach 2016-2019 województwo podkarpackie czterokrotnie otrzymało od Ministra Spraw Zagranicznych RP dotację na realizację projektów w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa”. Projekty te realizowane były w ramach priorytetu „Dobre rządzenie” – mówił w Warszawie wicemarszałek Kruczek - Głównym celem tych projektów było podniesienie kompetencji oraz zdolności operacyjnych służb ratowniczych z Ukrainy. Geograficznym obszarem wsparcia był obwód iwano-frankiwski, a  w 2019 r. do projektu włączyliśmy również obwód zakarpacki. Partnerami ukraińskimi projektu były odpowiednio Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwno-Frankiwkim oraz od 2019 r. Zakarpackim, a także Administracje Obwodowe w Iwano-Frankiwsku i Użgorodzie – przybliżył członek zarządu. 

 

Stanisław Kruczek podkreślił, że krajowymi partnerami projektu, którzy wspierali Podkarpackie w organizacji specjalistycznych kursów i szkoleń były: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Grupa Bieszczadzka GOPR. Pierwszy projekt z 2016 roku obejmował tematykę związaną z zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem górskim oraz międzynarodową współpracą ratowniczą i ochrony ludności. Kolejny, z 2017  roku w całości został ukierunkowany na wsparcie funkcjonowania stanicy ratownictwa górskiego na g. Pop Iwan. Stacjonujący w tej dyżurce ratownicy górscy, uczestniczyli w szkoleniach z zakresu  technik linowych oraz lawinoznastwa i poruszania się na skuterze śnieżnym. Ponadto, ratownicy ci zostali wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, tj. m. in. odzież – dostosowaną do warunków letnich i zimowych, lawinowe ABC, czy skuter śnieży, umożlwiający szybkie dotarcie do poszkodowanych.

Projekt z 2018 roku koncentrował się na szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego podczas wypadków drogowych oraz rozszerzonym zakresie ratownictwa medycznego i technik transportu rannych. Uzupełnieniem praktycznych ćwiczeń, było wyposażenie strażaków i ratowników górskich z Iwano-Frankiwska w sprzęt, tj. m.in. zestawy narzędzi hydraulicznych oraz quad z przyczepka do transportu rannych.

 

W 2019 roku zdecydowaliśmy się na poszerzenie obszaru geograficznego wsparcia o obwód zakarpacki. Spowodowane było to nie tylko nawiązaniem współpracy z tym obwodem, lecz przede wszystkim potrzebami beneficjentów związanych z koniecznością przeprowadzania akcji partnerskich ratowników z Obwodu Iwano-Frankiwskiego i Zakarpackiego. Zakres tego projektu koncentrował się wokół ratownictwa na obszarach wodnych oraz prowadzenia akcji poszukiwawczych w górach. Oprócz organizacji praktycznych ćwiczeń, ratownicy z Iwano-Frankiwska i Zakarpacia otrzymali specjalistyczny sprzęt, jak np. odzież  do ratownictwa wodnego oraz zestawy do prowadzenia działań poszukiwawczych w górach – zaznaczył podczas narady członek zarządu Stanisław Kruczek. 

 

Całkowita wartość realizacji wszystkich czterech projektów wyniosła ponad 1,1 mln złotych,  w tym wartość zakupionego sprzętu na rzecz beneficjentów z Ukrainy to niemalże 600 tysięcy złotych. 

Jak zaznaczył w czasie panelu członek zarządu województwa, realizacja projektów pomocowych przez samorząd Podkarpacia jest cennym element prowadzenia współpracy międzynarodowej, służy pogłębianiu wzajemnych relacji oraz budowaniu silnego partnerstwa między regionami. - Projekty pozwalają także poszerzać współpracę o nowe podmioty oraz integrować środowiska wokół wspólnego tematu, jak np. działań na rzecz utworzenia Makroregionalnej Strategii dla Rozwoju Karpat.  Nawiązane w ramach projektu kontakty przez instytucje partnerskie zaowocowały także nowymi, odrębnymi inicjatywami i działaniami w polsko-ukraińskim pasie transgranicznym – podkreślił Stanisław Kruczek.

Stanisław Kruczek był też gościem uroczystego koncertu polsko-ukraińskiego, zorganizowanego  przez  Ministra Spraw Zagranicznych na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Autorzy tekstu Aleksandra Gorzelak – Nieduży, Justyna Dec
Autor zdjęć Katarzyna Gieroń
Kancelaria Zarządu UMWP