Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Departament Społeczeństwa Informacyjnego od początku swojego istnienia, tj. od 2007 r. realizuje projekty teleinformatyczne wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego
w województwie podkarpackim. W ostatnich dwóch latach Departament zakończył realizację trzech dużych projektów teleinformatycznych:

 • 31 października 2014 r. – PSIM - Podkarpacki System Informacji Medycznej
 • 31 października 2014 r. – PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej,
 • 31 grudnia 2015 r. – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie,
 1. a.Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) – zrealizowany
  w ramach III Osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne RPO WP na lata 2007-2013
 • Lider Projektu: Województwo Podkarpackie
 • Partnerzy Projektu: 8 szpitali wojewódzkich: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Rzeszowie, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
  w Tarnobrzegu, Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
  w Przemyślu.
 1. 1.Budżet
 • wartość projektu ogółem: 60 222 341,48 zł
 • dofinansowanie z EFRR (85%): 50 122 513,13 zł
 • dofinansowanie z budżetu Państwa (10%): 5 896 766,25 zł
 • wkład finansowy Województwa (5%): 4 203 062,10 zł.
 1. 2.Cel Projektu

Celem Projektu było zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie województwa poprzez podniesienie efektywności wykorzystania jednostek służby zdrowia. Cel ten osiągnięto realizując cele pośrednie, tj.:

 • poprawę dostępu do informacji medycznej dla obywateli Podkarpacia,
 • poprawę jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
 • podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia w regionie,
 • usprawnienie procesu bieżącego zarządzania ochroną zdrowia na poziomie regionalnym
  i lokalnym,
 • poprawę jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
 • stworzenie warunków informacyjnych, umożliwiających podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej na poziomie całego regionu,
 • stworzenie stabilnego systemu informacyjnego w ochronie zdrowia,
 • zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia.
 1. 3.Okres realizacji:
 • rozpoczęcie realizacji projektu: 26 maja 2008 r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31 października 2014 r.
 1. 5.Zakres realizacji Projektu

System informatyczny Projektu PSIM ma strukturę dwupoziomową, w której wyróżnia się:

 • Poziom 1 - warstwa regionalna;
 • Poziom 2 - warstwa lokalna;

Poziom 1. Warstwa regionalna – RCIM – Regionalne Centrum Informacji Medycznej

RCIM jest podstawowym elementem systemu informatycznego, jest centralnym punktem systemu PSIM. Pełni funkcję spinająca (integrującą) cały system – do niej podłączone są lokalne systemy. Warstwa regionalna posiada potencjał do podłączenia do systemów ogólnokrajowych – jest warstwą pośrednią pomiędzy warstwami lokalnymi, a warstwą ogólnokrajową.

Poziom 2. Warstwa lokalna to lokalne systemy informatyczne podłączone do centralnego systemu PSIM, funkcjonujące u partnerów projektu oraz 21 jednostek służby zdrowia szczebla powiatowego, które realizowały projekty komplementarne z przedmiotowym projektem. Warstwa lokalna posiada potencjał do rozbudowy, umożliwiając podłączenie do sieci wszystkim zainteresowanym jednostkom służby zdrowia, przy czym dotycz to wyłącznie usług świadczonych w ramach kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach Projektu przewidziane było:

 1. stworzenie infrastruktury, funkcjonującej w ramach istniejącej struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, wyposażonej w łącza, sprzęt
  i oprogramowanie do integracji systemów lokalnych;
 2. zdefiniowanie i ogłoszenie do potencjalnych klientów Województwa Podkarpackiego standardów styku z lokalnymi systemami (standardy zapytań, struktur baz danych, itp.);
 3. uruchomienie 8 kompletnych systemów lokalnych (Partnerzy) i włączenie ich do warstwy regionalnej.
 4. Stworzony system jest skalowalny i otwarty, możliwe jest zatem dołączenie do niego innych jednostek opieki zdrowotnej funkcjonujących w publicznym systemie ochrony zdrowia, wyłącznie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 5. Wybrane Podmioty działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (21 szpitali) zrealizowało własne projekty indykatywne, których warunkiem rozliczenia było zintegrowanie się z systemem.

Partnerzy – 8 jednostek służby zdrowia podległych Województwu Podkarpackiemu – w ramach umowy użyczenia użytkują pozyskane w ramach projektu mienie. Wszystkie te jednostki zlokalizowane są na terenie województwa podkarpackiego, w powiatach grodzkich: Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl oraz ziemskich: jarosławski i przemyski.

 e-Usługi w ramach Projektu

W ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej realizowane są następujące e‑Usługi:

 1. e-Informacja

Udostępnia (w postaci informatora i wyszukiwarki) podstawowe informacje dotyczące jednostek opieki zdrowotnej uczestniczących w projekcie tj. dane o jednostkach ochrony zdrowia, ich strukturze organizacyjnej, usługach realizowanych przez poszczególne jednostki i personelu realizującym te usługi. e‑Usługa udostępnia pacjentom możliwość założenia kont Użytkownika Końcowego, gdzie mogą oni skorzystać z e-Usługi e-Rejestracja oraz śledzić na bieżąco statusy wszystkich wykonanych rejestracji. Założenie konta umożliwia dodatkowo zapoznanie się z prywatnymi informacjami zgromadzonymi w Rejestrze Danych Ratunkowych. Oprócz tego e‑Usługa umożliwia obywatelom publiczny dostęp do różnego rodzaju treści dotyczących opieki zdrowotnej (m.in. aktualności, Karta Praw Pacjenta), treści pochodzących z dedykowanych serwisów informacyjnych (m.in. Ministerstwo Zdrowia, NFZ).

Cechy charakterystyczne rozwiązania:

 • Dane o podmiotach, ich strukturze, usługach, personelu:
  • gromadzone są w regionie,
  • pochodzą z systemów lokalnych jednostek zintegrowanych z warstwą regionalną -,
  • wymieniane są okresowo za pomocą interfejsu wymiany danych – stroną inicjującą jest warstwa regionalna.
  • Dane o kontach gromadzone są w regionie.
 1. e‑Rejestracja

Udostępnia funkcjonalność rezerwacji wizyt na usługi medyczne w jednostkach ochrony zdrowia zintegrowanych w ramach projektu. Użytkownik Końcowy posiadający konto w e‑Usłudze e‑Informacja ma możliwość rejestracji na wskazany termin, anulowania tej rejestracji, może być na bieżąco informowany (e-mail, SMS) o zmianach terminów rejestracji.

Cechy charakterystyczne rozwiązania:

 • Praca w trybie on-line – stroną inicjującą jest warstwa regionalna,
 • Dane potrzebne do rejestracji (za wyjątkiem terminów) zgromadzone w warstwie regionalnej,
 • Terminarz pobierany z systemu lokalnego w trakcie rejestracji,
 • Ograniczony indeks rejestracji gromadzony w warstwie regionalnej (za wyjątkiem danych wrażliwych, np. wskazanie na usługę nie jest przechowywane w regionie),
 • Walidacja on-line rejestracji wizyt w tym samym czasie dla tego samego pacjenta,
 • Weryfikacja (okresowa, np. raz na dobę) rejestracji na wizytę dla tej samej usługi i tego samego pacjenta w tym samym dniu w różnych ZOZach,
 • Komunikacja SMS i email (potwierdzenie, zmiana terminu, anulowanie):
  • stroną inicjującą jest warstwa lokalna,
  • wysyłanie realizowane przez warstwę regionalną,
  • Anulowanie rejestracji odbywa się w trybie on-line – stroną inicjującą może być warstwa regionalna lub system lokalny,
  • Zmiana terminu odbywa się w trybie on-line – stroną inicjująca jest warstwa lokalna.

e-Informacja i e-Rejestracja działają w ramach Portalu PSIM: https://psim.podkarpackie.pl. Portal zawiera informacje o wszystkich jednostkach zintegrowanych z PSIM, tj. strukturze organizacyjnej, personelu realizującym usługi medyczne i rodzajach usług medycznych świadczonym przez te jednostki. Istnieje możliwość, po założeniu konta na Portalu PSIM, zarejestrowania się na wybrane usługi medyczne. Za aktualność i kompletność grafików wolnych terminów odpowiada jednostka. Aby podnieść jakość i standard informacji prezentowanych na Portalu PSIM, opracowano „Podręcznik jakości” z zaleceniami i rekomendacjami dotyczącymi zasad publikowania danych na Portalu przez jednostki zintegrowane z RCIM. Podręcznik utrzymuje UMWP. Obecnie za monitorowanie jakości Portalu PSIM, moderowanie treści i zarządzenie informacją, odpowiada Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP.

Bieżący stan ilości kont i subkont Pacjentów, to niespełna 800 sztuk umożliwiających
e-Rejestrację. Kampania promocyjna, która pozwoli na dotarcie do większej ilości mieszkańców województwa podkarpackiego ma być w założeniu powtarzana co najmniej raz na rok przez cały okres trwałości projektu, tj. do 2019 roku.

 1. Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP)

Zadaniem tej e-Usługi jest zapewnienie wymiany informacji o dokumentacji medycznej pacjentów pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej uczestniczącymi w projekcie. e‑Usługa umożliwia wyszukiwane i wymianę indywidualnej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów. Samo wyszukiwanie dokumentacji medycznej pacjenta odbywa się na zasadzie odpytania wszystkich jednostek zintegrowanych w ramach projektu (nie wykorzystuje się regionalnego indeksu). Wyszukana dokumentacja może być pobrana i zapisana w lokalnym systemie dziedzinowym pracownika medycznego wyszukującego informacje o pacjencie.

Cechy charakterystyczne rozwiązania:

 • Rekord pacjenta oparty o zewnętrzną, elektroniczną dokumentację medyczną zgromadzoną w warstwie lokalnej i podpisaną elektronicznie,
 • W warstwie regionalnej nie są gromadzone dane – brak regionalnego indeksu,
 • Praca w trybie on-line (czyli z poziomu jednostek wyszukiwane są na bieżąco dokumenty aktualnie udostępnione przez inne jednostki),
 • Warstwa regionalna odpytuje poszczególne jednostki opieki zdrowotnej i buduje zbiór wynikowy,
 • Możliwość podglądu elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • Możliwość podglądu danych według standardu normy obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie, tj. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) w jakości referencyjnej i diagnostycznej,
 • Zgody i sprzeciwy pacjentów przechowywane w warstwie regionalnej w Rejestrze Zgód i Sprzeciwów.

e-ERP działa w ramach Portalu użytkowników wewnętrznych https://rcim.podkarpackie.pl. Dostęp do e-Usługi ograniczony jest do lekarzy posiadających uprawnienia dostępu do dokumentacji medycznej. Z e-Usługi mogą korzystać lekarze, wyszukujący historyczną dokumentację medyczną, świadczący usługi medyczne dla Pacjentów ponownie hospitalizowanych lub leczonych ambulatoryjnie w kolejnej jednostce zintegrowanej z RCIM. e-Usługa jest bardzo ważna, umożliwi w przyszłości dostęp do historycznych danych medycznych.

Obecny stan jest taki, że jednostki nie tworzą lub tworzą w sposób ograniczony EDM (Elektroniczną Dokumentację Medyczną) podpisaną podpisem kwalifikowanym. W takiej sytuacji potencjalna baza EDM jest niewielka, dlatego lekarze prawie nie wyszukują tych danych za pośrednictwem e-ERP. Wynika to głównie z faktu odroczenia (obecnie do 2017 r) ustawowego przejścia na EDM przez jednostki medyczne. Ilość Pacjentów, którzy udzielili zgody na przetwarzanie danych EDM w PSIM, to pond 6500 sztuk (jest to niezależne od ilość kont Pacjenta Portalu PSIM). Należy rozróżnić dokumentację medyczną, która ma postać elektroniczną od EDM. EDM musi być cechowana podpisem kwalifikowanym posiadanym przez lekarza. Obecnie wdrożony system PSIM wyeliminował tworzenie tylko dokumentacji papierowej. Bieżące wprowadzanie danych medycznych do systemu stało się standardem wyznaczonym przez wdrożony system. Jeżeli któraś jednostka nie tworzy/nie przetwarza danych w elektronicznym systemie dziedzinowym, jest to tylko niedociągnięcie organizacyjne danej jednostki.

W ramach ostatnich działań, wdrożono przy udziale UMWP, zadanie standaryzacji dokumentacji medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej) dla szpitali wojewódzkich których nadzór właścicielski sprawuje UMWP. Koordynację tematu prowadzi Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP. Zadanie polega na wypracowaniu przez jednostki standardów szablonów wybranych dokumentów medycznych i ich wdrożenie jednakowo we wszystkich jednostkach (obecnie wzory dokumentów mogą się różnić pomiędzy jednostkami). Istotną rzeczą jest wskazanie, które dokumenty medyczne mają być cechowane jako EDM, a które to będą możliwe do wyszukania w ramach e-Usługi. Celem jest tworzenie w jak największym obszarze EDM, nie czekając na wymogi ustawowe, wymagający taki standard dokumentacji medycznej. Będzie się tym samym tworzyć bazę EDM na przyszłość.

 1. Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (RRDR)

Zadaniem tej e-Usługi jest gromadzenie i udostępnianie istotnych danych medycznych o pacjentach objętych PSIM oraz zasobach istotnych z punktu widzenia ratownictwa medycznego. RRDR umożliwia gromadzenie i wyszukiwanie:

 • danych ratunkowych dotyczących pacjentów, którzy przystąpili do PSIM. Dane ratunkowe dotyczące pacjentów gromadzone są w postaci kart ratunkowych (elektroniczny dokument) bezpośrednio w jednostkach zintegrowanych w ramach projektu. Gromadzenie danych ratunkowych pacjenta jest możliwe po wyrażeniu przez niego zgody,
 • danych o zasobach istotnych z punktu widzenia ratownictwa medycznego – dane te są udostępniane przez jednostki opieki zdrowotnej uczestniczące w projekcie PSIM.

 Cechy charakterystyczne rozwiązania:

 • Dane ratunkowe pacjentów:
  • Karta ratunkowa pacjenta zaimplementowana w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej, zgromadzona w warstwie lokalnej i podpisana elektronicznie,
  • Brak regionalnego indeksu danych ratunkowych,
  • Praca w trybie on-line,
  • Warstwa regionalna odpytuje poszczególne jednostki opieki zdrowotnej i buduje zbiór wynikowy,
  • Możliwość dokonania dodatkowego własnego wpisu przez pacjenta posiadającego konto w portalu PSIM,
  • Zgody i sprzeciwy pacjentów przechowywane w warstwie regionalnej w Rejestrze Zgód i Sprzeciwów,
  • Zasoby ratunkowe:
   • Dane o zasobach są przechowywane w warstwie regionalnej,
   • Dane pochodzą z warstwy lokalnej i:
    • w części (dane z SOR) są udostępniane do warstwy regionalnej poprzez dedykowany interfejs wymiany danych - stroną inicjującą jest warstwa regionalna,
    • w części (pozostałe poza SOR) są rejestrowane z wykorzystaniem dedykowanego modułu warstwy regionalnej,
    • Zgromadzone dane o zasobach są udostępniane:
     • w postaci raportów szczegółowych wykonywanych na żądanie (on‑line),
     • w postaci automatycznie generowanego dobowego raportu zbiorczego (wygenerowany raport dostępny on‑line).

 e-RRDR składa się z dwóch części. Gromadzi i prezentuje dane zasobowe dotyczące organizacji i świadczenia usług w zakresie ratowania zdrowia i życia. RCIM jest zasilany danymi ze wszystkich szpitali zintegrowanych z RCIM w okresach dobowych. Za jakość i terminowość zasilania danych odpowiadają poszczególne jednostki. Dla wskazanych użytkowników dostępne są raporty dobowe i szczegółowe na żądanie. Druga część, to Karta Danych Ratunkowych (KDR), zawierająca istotne informacje o Pacjencie, które mogą być pomocne w potrzebie ratowania życia i zdrowia. KDR jest dokumentem w standardzie EDM. Problem z tworzeniem KDR jest taki sam jak opisany w punkcie powyżej odnośnie ERP.

Tworzenie KDR i jej wyszukanie, jest szczególną cechą Systemu PSIM, unikalną na skalą krajową. Obecnie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, prowadzi rozmowy ze Stacjami Pogotowania naszego województwa i Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim (zarządzenie kryzysowe), do szerszej popularyzacji e-Usługi, możliwości wyszukiwania i przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia ratownictwa medycznego.

 1. Elektroniczna Platforma Nadzoru (EPN)

Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej, a organami je nadzorującymi i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie. Wymianie podlegają:

 • dane finansowo-księgowo-kosztowe (w tym salda kont, rachunek kosztów, budżetowanie),
 • dane kadrowo-płacowe (dane syntetyczne oraz szczegółowe z dokładnością do składników płacowych, etatów pracowników),
 • dane z zakresu rozliczeń z NFZ (realizacja umów z NFZ z dokładnością do zakresów świadczeń i Jednorodnych Grup Pacjentów ),
 • dane z zakresu statystyki medycznej (statystyczne informacje dotyczące hospitalizacji, pobytów, porad),
 • dane z zakresu sprzętu medycznego (posiadane zasoby i stopień ich wykorzystania).

Wymiana informacji odbywa się poprzez zdefiniowane interfejsy wymiany danych. Oprócz gromadzenia, analizy, porównywania (benchmarking) i raportowania informacji niezbędnych
z punktu widzenia zarządzania i nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia e‑Usługa:

 • udostępnia informacje okresowo przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • wspomaga proces wymaganej sprawozdawczości.

 Cechy charakterystyczne rozwiązania:

 • Regionalna hurtowania danych zasilana okresowo:
  • danymi pochodzącymi z lokalnych Systemów Informowania Kierownictwa – tam gdzie funkcjonuje SIK,
  • danymi pochodzącymi z lokalnych systemów – tam gdzie brak SIK rozwiązanie własne ZOZu do udostępniania danych,
  • wg zdefiniowanego interfejsu wymiany danych,
  • Możliwość harmonogramowania zadań zasilania regionalnej hurtowni,
  • Raportowanie na podstawie danych zgromadzonych w regionalnej hurtowni:
   • w trybie -on‑line – wykonywanie raportu na żądanie,
   • w trybie off‑line – automatyczne generowanie i wysyłanie raportu,
   • Importowanie i przeglądanie kwartalnych sprawozdań przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
   • Przekazywanie zadań wraz z załącznikami (dokumentami) pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a ZOZami celem realizacji/uzupełnienia/zatwierdzenia – rozwiązanie typu workflow wraz z modelerem procesów,
   • Gromadzenie dokumentów w repozytorium dokumentów z możliwością ich przeglądania i edycji z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub pakietów biurowych.

 e-EPN dedykowana dla Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Główną jej cechą jest Regionalna Hurtownia Danych (RHD), która zasilana jest w okresach sprawozdawczych danymi
z jednostek wojewódzkich w zakresie danych finansowych, księgowych, statystyki medycznej, na podstawie których istnieje możliwość generowania raportów i wskaźników wynikających z potrzeb raportowych UMWP i obowiązków sprawozdawczych jednostek. W roku 2015 e-Usługa była użytkowana w sposób ograniczony przez tut. Departament, ze względu na niedostateczną jakość danych. Wynikało to głównie z powodów organizacyjnych jednostek, gdzie m.in. występowały różnice w zasadach księgowania danych, ich korekty, sposobie i szczegółowości lokowania ich w systemie dziedzinowym uniemożliwiając ich poprawne porównywanie na poziomie regionalnym.
W roku 2015 cały czas prowadzone były prace zmierzające do uporządkowania tego obszaru. W tym momencie trwa intensywna praca przy współpracy jednostek, mająca za zadanie w 2016 ustandaryzować wymianę danych pomiędzy jednostkami a UMWP tylko za pomocą tej e-Usługi. Wymaga to standaryzacji planu kont, słowników, zasad księgowania i korekty danych, wdrożenia standardów administracji danymi, to jest ich właściwego i terminowego zasilania do RHD przez jednostki. Ważną rzeczą jest rola Dyrekcji jednostek, która musi wymagać określonych standardów szczególnie od pracowników administracyjnych i od siebie samych, gdzie podstawowym narzędziem pracy dla Dyrekcji jednostki powinien być System Informowania Kierownictwa – lokalny system z hurtownią danych, umożliwiający raportowanie danych, będący pośrednikiem pomiędzy systemem dziedzinowym a RHD.

 1. Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (EPW‑ZOZ)

Jej zadaniem jest umożliwienie przekazywania elektronicznych zleceń do uczestniczących w projekcie jednostek opieki zdrowotnej oraz odbiór wyników tych zleceń. Zasadnicze elementy e‑Usługi związane z przesyłaniem zleceń zlokalizowane są w warstwie regionalnej PSIM, natomiast funkcjonalność realizująca wprowadzanie i realizację zleceń umieszczona jest w warstwie lokalnej w ramach systemów dziedzinowych świadczeniodawców.

 Cechy charakterystyczne rozwiązania:

 • Umowy o współpracy (wraz z listą usług podlegających zlecaniu) są wprowadzane i przechowywane w warstwie regionalnej,
 • Zlecenie i realizacja zlecenia są wykonywane w systemach lokalnych,
 • Region stanowi warstwę pośrednią (pomiędzy ZOZami zlecającym i realizującym):
  • walidującą zgodność zlecenia z umowami,
  • przekazująca zlecenia i wyniki zleceń,
  • gromadzącą bardzo ograniczone informacje o zleceniu i stanie jego realizacji,
  • Praca w trybie on-line,
  • Zdefiniowany interfejs wymiany danych.

e-EPW-ZOZ umożliwia jednostkom zintegrowanym z RCIM elektroniczne zlecanie usług medycznych i przesyłanie wyników danych, pomiędzy jednostkami w ramach podpisanych pomiędzy nimi umów. Usługa nie jest używana przez jednostki. Jest to problem organizacyjny jednostek. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej prowadzi działania zmierzające do popularyzacji tej usługi, szczególnie w jednostkach wojewódzkich. Zadanie to ma niższy priorytet w stosunku do ERP, RRDR i EPN. 

 1. Podsumowanie Projektu

Wdrożenie Projektu PSIM zostało zakończone 31 października 2014 r. W ramach projektu wdrożono zintegrowane systemy dziedzinowe w obszarach administracji (cześć szara), obsługi procesów ochrony zdrowia (cześć biała), oraz radiologii w 8 szpitalach wojewódzkich podkarpackiego, będącymi Partnerami Projektu. Zakres wdrożenia dotyczył zakresu infrastruktury sprzętowej, infrastruktury sieciowej, oprogramowania aplikacyjnego, narzędziowego i systemowego. W ramach projektu zbudowano również RCIM (Regionalne Centrum Informacji Medycznej) wraz z 6 e-Usługami (e-Informacja, e-Rejestracja, e-ERP (Elektroniczny Rekord Pacjenta), e-RRDR Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych, e-EPW-ZOZ (Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ), e-EPN (Elektroniczna Platforma Nadzoru). Całość funkcjonuje pod nazwą System PSIM.

e-Usługi skumulowane są na dwóch portalach internetowych – publicznym pod adresem https://psim.podkarpackie.pl (e-Usługi: e-Informacja i e-Rejestracja) oraz wewnętrznym pod adresem https://rcim.podkarpackie.pl. Portal wewnętrzny dostępny jest w określonych lokalizacjach dla wybranych użytkowników posiadających uprawnienia do wykorzystywania danych e-Usług jak
e-ERP, e-RRDR, e-EWP-ZOZ, e-EPN. Ilość kont użytkowników wewnętrznych tego portalu, stanowiących wybrany personel jednostek medycznych zintegrowanych z RCIM, oraz pracowników UMWP to ponad 2300 sztuk.

Wszystkie 8 szpitali województwa podkarpackiego, zostało zintegrowanych z RCIM w ramach w/w e-Usług. Dodatkowo, projekt przewidywał integrację z RCIM 20-toma szpitalami powiatowymi (docelowo integrację osiągnięto z 21 jednostkami służby zdrowia), które realizowały własne projekty komplementarne. Integracja szpitali powiatowych była wykonywana w okresie sierpień 2014 – lipiec 2015 w zależności od gotowości tych jednostek do integracji z RCIM.

Wskaźniki produktów i rezultatu projektu zostały osiągnięte. Projekt został rozliczony.

Po zakończeniu realizacji rzeczowej, projekt był kontrolowany przez IZ, UKS. Kontrole zakończyły się z wynikiem pozytywnym. Wszystkie zalecenia na dzień dzisiejszy zostały wdrożone.

Na obecny moment z RCIM zintegrowanych jest 29 podmiotów medycznych (zintegrowana została kolejna jednostka: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (ul. Warzywna), realizująca własny projekt informatyczny).

System jest administrowany przez firmę zewnętrzną: konsorcjum Asseco Poland SA i BMM Sp. z o.o., która to pełni rolę Administratora RCIM, na zlecenie wszystkich zintegrowanych
z RCIM.

W roku 2015 obserwowano następujący stan wykorzystania systemu: zintegrowane systemy dziedzinowe pracujące w szpitalach wojewódzkich są wykorzystywane w codziennej pracy wspierającej działalność jednostki i obsługę Pacjenta. Zyskano możliwość tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i wymiany jej wewnątrz jednostki. Ucyfrowiono Radiologię, zintegrowano Laboratorium. Możliwość przetwarzania danych Pacjenta znacznie wzrosła w stosunku do poprzednich rozwiązań, przez co zyskał sam Pacjent dla którego te usługi są świadczone.

Mimo takich cech systemu, można obserwować w poszczególnych szpitalach różny stopień wykorzystania możliwych lokalnych procesów biznesowych udostępnianych przez zintegrowany system dziedzinowy. Wynika to z różnej organizacji pracy jednostek wojewódzkich i standardów pracy personelu. Same e-Usługi wykorzystywane są w niewielkim stopniu, ze względów na brak promocji e-Usług wśród mieszkańców woj. podkarpackiego oraz niskie priorytetowanie tego zakresu wsparcia informatycznego przez same szpitale z puli wszystkich procesów biznesowych wspierających pracę jednostki. Dodatkowo obecne wymogi prawne, odroczyły konieczność do 2017r. stosowania tzw. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), co dodatkowo przyczynia się na wykorzystywanie e-Usług. Taki stan rzeczy wynika również z krótkiego okresu wdrożenia Projektu PSIM, a w związku z tym możliwości konsumpcji w szybkim czasie nowych rozwiązań przez personel medyczny oraz przygotowanie kadry dyrektorskiej do zarządzania taką zmianą. Na uwagę zasługuje również konieczność organizacji szkoleń dla personelu jednostek, co leży w gestii jednostek. Istotną rolę odgrywa tutaj również środowisko dyrektorskie zarządzające jednostkami medycznymi, którego zadaniem jest intensyfikacja działań zmierzających do pełnego wykorzystywania możliwości systemu.

W związku z tym, w maju 2015 Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o uruchomieniu akcji informacyjnej dotyczącej PSIM (głównie e-Usług) wśród mieszkańców naszego województwa. Kampania informacyjna została przygotowana i zaplanowana i uruchomiona na przełomie stycznia – lutego 2016 r.

W lipcu 2015 uruchomiono działania organizacyjne zmierzające do zwiększenia nadzoru UMWP nad wykorzystaniem Systemu PSIM przez szpitale wojewódzkie W tym celu powołano na bazie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej i Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego zespół wspierający ten proces. Przeprowadzono weryfikację stopnia wykorzystywania systemu przez jednostki woj. i zaplanowano działania wspierające na następne miesiące. Głównym celem jest standaryzacja i kompletność procesów biznesowych wykorzystywanych przez jednostki woj. oraz aktywizacja e-Usług.

Założeniem strategicznym wdrożenia PSIM była możliwość kolejnych integracji jednostek medycznych z RCIM, tak aby Portal PSIM był największym integratorem danych w zakresie świadczenia usług medycznych przez jednostki naszego województwa. Dlatego RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie interwencji do II osi priorytetowej w obszarze e-Zdrowia wymaga integracji z RCIM. Zapewni to włączenie kolejnych jednostek do RCIM i nie powielanie wytworzonych e-Usług.

Podsumowując, województwo podkarpackie wdrażając System PSIM zyskało unikatowe rozwiązane dla mieszkańców podkarpacia i personelu medycznego w zakresie gromadzenia, wymiany i zarządzania danymi i dokumentacją medyczną pacjentów. Główne cele projektu zostały osiągnięte, proces utrzymania i otrzymania tym samym jak największej korzyści z wdrożonego Systemu PSIM wymaga ciągłej uwagi i dużego zaangażowania jednostek i personelu w codziennej pracy. W tym momencie nieliczne województwa posiadają tak rozbudowane rozwiązanie, na takim poziomie skomplikowania i zakresie funkcjonalnym e-Usług.

Istotną rzeczą jest dalsze wspieranie procesu utrzymania Systemu PSIM przez UMWP oraz aktywizacja używalności e-Usług przez personel jednostek oraz mieszkańców woj. podkarpackiego. Planowany jest też rozwój Systemu PSIM poprzez dodanie nowych e-Usług jak choćby: e-RPL – e-Rejestracja w Podmiotach Leczniczych (rozwiązanie dla małych jednostek medycznych- outsourcing systemu w zakresie procesów biznesowych związanych z rejestracją pacjentów i integracja z RCIM), e-RCZ - Regionalne Centrum Zapasowe (regionalne zabezpieczenie krytycznych procesów biznesowych systemów dziedzinowych, umożliwiających prace jednostki), e-ADM - Archiwum Dokumentacji Medycznej (regionalne zarządzania EDM i nowy sposób wyszukiwania EDM), e-mobilny HIS (możliwość pracy lekarzy „przy łóżku pacjenta z dostępem do danych).

 1. b.Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) - zrealizowany w ramach III Osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne RPO WP na lata 2007-2013

 W dniu 16 maja 2008 r. zawarto porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” pomiędzy Województwem Podkarpackim a 180 jednostkami samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego. Zgodnie z porozumieniem, sygnatariusze przystąpili do wspólnego opracowania projektu PSeAP dla jednostek samorządowych uczestniczących w porozumieniu będących partnerami projektu.

W dniu 28 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 7/122/10 podjął decyzję o warunkowym dofinansowaniu projektu „PSeAP”. Warunek dotyczył konieczności weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą braku powielania się zakresu rzeczowego niniejszego projektu z projektami centralnymi. Mając na uwadze zapewnienie komplementarności oraz wyeliminowanie możliwości pokrywania się zakresu rzeczowego projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaistniała konieczność korekty wykazu e-usług, które były zaplanowane do uruchomienia w ramach projektu, a w międzyczasie zostały uruchomione w ramach platformy ePUAP.

Decyzją nr UDA-RPPK.03.01.00-18-032/10-01 z dnia 14 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie bezwarunkowej decyzji o realizacji projektu własnego
o wartości całkowitej 103 947 232,73 zł.

 • Lider Projektu: Województwo Podkarpackie
 • Ostateczna liczba Partnerów Projektu: 159 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego (14 powiatów, 145 gmin).
 1. 1.Budżet projektu:
 • wartość dostarczonych towarów i usług w ramach projektu: 98 669 018,34 zł
 • dofinansowanie z EEFR: 75 859 414,86 zł.

Rozliczenie finansowe projektu, w tym przekazanie płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą nastąpiło w dniu 23 grudnia 2015 r. Płatność końcowa, przypadła na ponad rok od zakończenia rzeczowej realizacji projektu, ponieważ była uzależniona od ostatecznego rozstrzygnięcia sposobu rozliczenia części podatku VAT, zakwestionowanego przez Urząd Kontroli Skarbowej w wyniku kontroli projektu. Część podatku VAT uznano za niekwalifikowany, wymagało to wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii z tym związanych. Za niekwalifikowany uznano VAT w wysokości 7 702 663, 31 PLN.

 1. 2.Cele projektu:

Zasadniczym celem projektu było zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez budowę regionalnego środowiska e-Administracji, tj.

 • podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,
 • zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie kolejnych projektów z dziedziny społeczeństwa informacyjnego w regionie,
 • spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Cele projektu były więc spójne z celem nadrzędnym 3 osi priorytetowej RPO WP, a sam projekt wykazuje regionalny zasięg oddziaływania zapewniając mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Ponadto projekt jest zgodny z Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz Strategią Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Efektem realizacji projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej, a tym samym podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji samorządowej.

 1. 3.Zakres realizacji projektu

Zakres projektu obejmował budowę regionalnego środowiska e-Administracja oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim.

Projekt PSeAP polegał na zbudowaniu bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji pomiędzy interesantem i urzędem w postaci Systemu e-Usług Internetowych (SeUI) zintegrowanego
z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Uruchomione rozwiązanie opiera się na dwupoziomowej strukturze złożonej z SeUI (System e-Usług Internetowych), który został zainstalowany w serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz z SEOD zainstalowanym na serwerach zlokalizowanych w jst biorących udział w projekcie. Oba elementy projektowanego rozwiązania tj. część lokalna i część centralna (regionalna) zostały połączone za pośrednictwem bezpiecznego łącza internetowego.

Projekt w założeniu stanowił uzupełnienie i rozszerzenie na poziomie regionu zadań, które są realizowane centralnie w ramach projektu ePUAP. Systemy zostały zaprojektowane, wykonane
i wdrożone w taki sposób, aby możliwa była ich integracja z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej 1 (ePUAP1).

 1. 4.Okres realizacji:
 • rozpoczęcie realizacji projektu: 28 stycznia 2008 r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31 października 2014 r.
 1. 5.Trwałość projektu:

Zgodnie z przyjętym modelem realizacji projektu, właścicielem powstałego majątku są wszystkie podmioty, biorące udział w projekcie – w części, w jakiej ten sprzęt został przekazany
w użytkowanie. Zgodnie z umowa, każdy podmiot, będąc właścicielem swojej części majątku, jest odpowiedzialny za jego utrzymanie i finansowanie w okresie trwałości projektu.

Tak określone obowiązki wszystkich uczestników projektu zapewniają trwałość projektu i powstałej infrastruktury w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, co jest zgodne z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

 1. 6.W ramach wdrożenia projektu przeprowadzono następujące działania:
 1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu e-Usług Internetowych (SeUI).

System ten objął oprócz centralnego portalu internetowego także m.in. portale internetowe urzędów lokalnych, centralny system zarzadzania infomatami, integrację z centralną elektroniczną skrzynką podawczą wraz z całą wymaganą przepisami infrastrukturą, pomocnicze programy biurowe, program do kopiowania danych, programy do monitoringu i kontroli funkcjonowania systemu. W skład SeUI wchodzi również centralna aplikacja integrująca, która zapewnia współpracę z tymi jst, które już dysponują systemami elektronicznego obiegu dokumentów. Wdrożenie oprogramowania systemu, umożliwiło uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczna m.in. pobranie formularzy ze strony internetowej, wypełnienie ich i wysłanie do odpowiedniego urzędu. Skorzystanie z takiej usługi jest możliwe zarówno z własnego komputera jak i infomatu znajdującego się w urzędzie.

 1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów umożliwia przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników urzędów. System ten porządkuje obieg dokumentów w urzędach, zwiększa efektywność i jakość pracy urzędników.

 1. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów.
 2. Budowa infrastruktury sprzętowej SeUI zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim.
 3. Wyposażenie urzędów w odpowiedni sprzęt i urządzenia.
 4. Szkolenia dla administratorów systemu oraz instruktaże stanowiskowe dla użytkowników.
 1. Podsumowanie funkcjonowania projektu PSeAP

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu PSeAP potwierdzono na dzień 31 października 2014 r.
W ramach projektu wdrożono w 157 jednostkach samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego system SEOD (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów). Całość została zintegrowana poprzez część regionalną CPD (Centrum Przetwarzania Danych w UMWP) w oparciu do System SeUI (System e-Usług Internetowych).

 1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie – realizowany w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej
  Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
 1. 1.Budżet
 • wartość projektu ogółem: 322 010 128,24 zł
 • VAT: 59 690 555,21 zł
 • dofinansowanie z EFRR: 222 845 250,18 zł
 • dofinansowanie z budżetu Państwa: 26 217 088,26 zł
 • wkład własny Samorządu: 13 108 544,13 zł.
 1. 1.Cele projektu

Celem projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej było zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA (sieć następnej generacji) na terenie województwa podkarpackiego, aby:

 • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku (brak inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, mimo że byłoby to efektywne z punktu widzenia szerszej perspektywy ekonomicznej, w szczególności ze względu na pozytywne efekty w dostępie do wiedzy i usług elektronicznych, co skutkuje brakiem oferty usług dostępu szerokopasmowego lub istnieniem wyłącznie oferty o nieodpowiednich warunkach, tj. istotnie gorszych niż na obszarach o efektywnej konkurencji),
 • zapewnić, by obszary, które operatorzy uważają za nieopłacalne dla budowy sieci NGA w rozsądnym okresie zwrotu inwestycji, korzystały ze znaczącego wpływu tych sieci na gospodarkę i nie ucierpiały z powodu nowej przepaści cyfrowej.
 1. 2.Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu była budowa regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa podkarpackiego. Sieć zapewnia mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom
z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie oraz umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi, a także mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi. Sieć jest dostępna na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną infrastrukturę na terenie województwa.

 1. 3.Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej będącej przedmiotem projektu
Województwo Podkarpackie
Długość sieci [km] 2065
Węzły szkieletowe 14
Punkty dystrybucyjne 189
Razem węzły sieci 203
 1. 4.Wizualizacja przebiegu sieci w województwie podkarpackim. 
 1. 5.Okres realizacji zadania
 • rozpoczęcie realizacji projektu (podpisanie Umowy o dofinansowanie): 11 marca 2011 r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 30 września 2015 r.
 • zakończenie finansowe realizacji projektu: 31 grudnia 2015 r.
 1. 7.Model realizacji i tryb wyboru partnera:

Model realizacji: DBO – Design, Build, Operate, (Zaprojektuj, Wybuduj, Operuj)

Tryb wyboru Partnera Prywatnego: Dialog konkurencyjny - ze względu na brak możliwości udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można było opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 ustawy Prawo zamówień publicznych lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia. Cena nie była jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” realizowany jest w oparciu o Partnerstwo Publiczno-Prywatne – umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, której celem było stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym.

Do pobrania:

20100420_Krajowe_wytyczne_dotyczące_kwalifikowania_wydatków_w_ramach_funduszy_strukturalnych_i_Funduszu_Spójności_w_okresie_programowania_2007-2013.pdf

20111110_Decyzja_Komisji_Europejskiej_notyfikujca_projekt.pdf

20130418_Decyzja_KE_zapewnienie_pomocy_strukturalnej_z_EFRR.pdf

20171222_Decyzja_KE_modyfikacja_rodka_pomocy.pdf

Program_Operacyjny_Rozwj_Polski_Wschodniej_2007-2013.pdf

Studium_Wykonalnoci_v_3.pdf

zalacznik_1.pdf

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

 

Opracowała:
Aleksandra Zioło