Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

Tarnobrzeg był ostatnim miastem w regionie, po Rzeszowie, Mielcu Przemyślu i Krośnie, w którym odbyła się konferencja podsumowująca mijającą kadencję samorządu województwa.

 

W spotkaniu z mieszkańcami miasta oraz samorządowcami z ramienia samorządu województwa wzięli udział: marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus, a także radni województwa: Bogdan Romaniuk i Kamila Piech.

 

Podczas spotkania marszałek Władysław Ortyl przytoczył dane mówiące o tym, że ostatnie lata to czas dynamicznego wzrostu gospodarczego Podkarpacia, którego PKB rośnie szybciej niż średnia krajowa, tym samym region zmniejsza dystans do lepiej rozwiniętych województw. Mówił też o rekordowym  budżecie województwa na 2024, który jest szóstym, co do wielkości budżetem wśród wszystkich regionów. Dochód zaplanowany jest na poziomie 2 mld 139 mln zł, co stanowi wzrost o 16,7 %  w stosunku do 2023 r. zaś wydatki w wysokości  2 mld 163,6 mln zł,  wzrosły o 5,1% w stosunku do 2023 r.

 

W dalszej części prezentacji marszałek podsumował kończącą się perspektywę finansową UE i Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, opiewający na kwotę 9,32 mld złotych. Marszałek wymienił obszary, jakie zostały najbardziej dofinansowane z programu regionalnego, a wśród nich m.in.: wsparcie przedsiębiorczości na kwotę - 1,36 mld złotych, aktywizacja zawodowa z pulą środków 1,24 mld złotych czy blisko 1,2 mld złotych na podniesienie efektywności energetycznej. Ponad 800 mln trafiło na drogi, a ponad 640 na kolej.

 

Edukacja, też ważny element, przeznaczyliśmy na nią prawie 800 mln z RPO,  a także kultura, prawie 300 mln wydanych na wsparcie zabytków i instytucji kultury – wyliczał marszałek Ortyl.

 

Marszałek przypomniał też, że ponad 10 mld złotych samorząd województwa pozyskał z innych programów operacyjnych, co stanowi ogromną dodatkową kwotę pieniędzy dla regionu.

 

Te środki zostały wykorzystane przez lokalne samorządy, także przez samorząd województwa, jak chociażby na Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną. Wiele środków na badania i rozwój zdobyli też przedsiębiorcy czy uczelnie – podkreślił marszałek.

 

Mówiąc o inwestycjach drogowych, jakie udało się zrealizować w ramach RPO WP na lata 2014-2020, marszałek wymienił budowę 17 obwodnic miast w tym Tarnobrzega, co pochłonęło łącznie 620 mln złotych.

 

Obwodnica Tarnobrzega to taka sztandarowa inwestycja, znajdujemy się przy niej, dojeżdżamy nią do inkubatora, tego parku naukowo-technologicznego, nie drogą przez centrum, to jest ważna sprawa – mówił Władysław Ortyl.

 

Jak podkreślił marszałek wiele środków na inwestycje drogowe pochodzi z budżetu województwa, jak chociażby 32 mln złotych na budowę DW 858 na odcinku Dąbrowica-Sieraków.

 

Województwo zdobyło też dwa miliardy złotych na inwestycje drogowe z rządowych funduszy: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Możemy z Polskiego Ładu budować drogi, które obsługują Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną, strefę ekonomiczną w Mielcu, Stalowej Woli – wyliczał marszałek.

 

W dalszej kolejności marszałek przeszedł do największego samorządowego przedsięwzięcia w historii Podkarpacia – budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, która powstała za 850 mln złotych. A w jej realizacji pomogły środki unijne z POIiŚ.

 

To był projekt realizowany przez nasz departament merytoryczny, a wiązał się z budową i modernizacją linii kolejowych, budową nowych przystanków, zaplecza technicznego. Odbudowaliśmy też linię kolejową do Jasionki – podkreślał Władysław Ortyl.

 

Marszałek w kontekście kolei mówił też elektryfikacji linii kolejowej biegnącej przez Kolbuszową oraz o budowie terminala przeładunkowego w Woli Baranowskiej.

To jest jedyne wejście na szeroki tor w naszym regionie – podkreślił marszałek.

 

Kolejnym tematem poruszonym przez marszałka była Inicjatywa Czwórmiasta, która ma połączyć Stalową Wolę, Sandomierz, Nisko i Tarnobrzeg w różnych obszarach, także w kontekście komunikacyjnym.

 

Mówiąc o ochronie zdrowia, marszałek mówił m.in. o inwestycjach, które są planowane w tarnobrzeskim szpitalu:

Ten szpital będzie miał modernizowaną ortopedię i traumatologię. To są środki, które trafią z budżetu państwa, z rezerwy z Polskiego Ładu, z Funduszu Medycznego. Ten strumień inwestycji nie maleje, to ponad 30 mln złotych. Jeszcze na sesji, którą będziemy mieli w najbliższy poniedziałek, będziemy chcieli 3 mln złotych przekazać na zakup sprzętu – powiedział marszałek Ortyl.

 

Marszałek mówił też o tym, że jest duże zainteresowanie kadry tarnobrzeskiego szpitala, robotami medycznymi i zapewnił, że samorząd województwa będzie zmierzał do tego, aby taki sprzęt tam się pojawił.

 

W kontekście działań z zakresu kultury marszałek mówił między innymi o dziedzictwie flisackim, które jest atutem północnej części regionu, ale także o Szlaku Wiślanym. Wymieniając kwotę zainwestowaną ogółem kulturę  czyli prawie 630 mln złotych, marszałek wskazał, że 6,1 mln trafiło na zadania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Nauka i Innowacje – w tej sferze marszałek wymienił powstanie Podkarpackiego Centrum Innowacji za 100 mln złotych oraz Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” za ponad 94 mln złotych. Edukacja, nauka i sport – w tę dziedzinę życia społecznego samorząd województwa „zainwestował” ponad 436 mln złotych, między innymi na liczne programy stypendialne czy dotacje dla uczelni.

 

Na koniec marszałek omówił działania w sferze turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz te podejmowane na arenie międzynarodowej, wśród których wymienił obecność Podkarpacia w strukturach Stowarzyszenia „NEREUS” i „Euromontana”, w Konwencji Karpackiej, w Domu Polski Wschodniej oraz w Europejskim Komitecie Regionów. Wśród ważnych, planowanych inwestycji marszałek wymienił budowę Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej za ponad 600 mln złotych czy realizację innowacyjnego programu skierowanego do uczniów – RapSTEAM. 

 

Podczas debaty głos zabrał Tomasz Miśko, dyrektor ARP oddział Tarnobrzeg, który powiedział:

Dokonując zestawienia liczby inwestycji, nakładów inwestycyjnych, okazuje się, że województwo podkarpackie jest liderem we wszystkich kategoriach, które oceniamy. To 61 inwestycji, które zostały zrealizowane lub są w trakcie. To prawie 4 miliardy złotych nakładów inwestycyjnych przedsiębiorców którzy te 61 inwestycji realizują i to prawie 7 200 miejsc pracy – powiedział Tomasz Miśko, który wręczył z tej okazji specjalną statuetkę marszałkowi Władysławowi Ortylowi.

 

Wicemarszałek Ewa Draus, zabierając głos mówiła z kolei:

Ten sukces województwa, o którym była mowa i fakt, że Podkarpacie tak szybko się rozwija i dogania te bogatsze regiony, to jest efekt dobrej polityki regionalnej, takiej, która dobrze wykorzystuje potencjały tego regionu. A tych potencjałów było bardzo wiele, dlatego te działania, jakie były skierowane na ten region kolbuszowsko- tarnobrzesko -stalowowolsko- niżański, były bardzo trafione, ale wymagały bardzo dobrej współpracy. I to była współpraca między innymi z rządem, gdyż jak widać bardzo dużo pieniędzy zostało ulokowanych na tym terenie, które pochodziły z Programu Polska Wschodnia, ale też z innych programów – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Wicemarszałek Ewa Draus podkreślała, że region bardzo zmienił się przez ostatnie lata dzięki dużym projektom:

Te duże projekty sieciowe to zarówno przemysłowe, infrastrukturalne, ale też związane z rozwojem turystyki, jak szlaki rowerowe, kajakowe, kamperowe, które będą realizowane, pozwolą nam pokazać nasze województwo – dodała Ewa Draus.

 

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Ewa Draus podkreślałarównież, że udało się ocalić kulturę lasowiacką:

Kultura lasowiacka, dzięki programom wojewódzkim odżyła, bo pewnie bylibyśmy ostatnim pokoleniem, które ją znało. A tak możemy podziwiać lasowiackie zespoły i kulturę tego regionu – podkreśliła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Radna województwa Kamila Piech, przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego mówiła:

Widzę, jak nasze województwo się rozwija, jak zmierza ku dobrej, lepszej przyszłości, ale przede wszystkim z nastawieniem na przedsiębiorców – mówiła Kamila Piech, dziękując dyrektorowi Tomaszowi Misko za podejmowane w tym kontekście działania.

 

Druga część spotkania poświęcona była nowemu programowi regionalnemu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. O przeznaczeniu środków europejskich oraz o harmonogramie naborów mówił Wojciech Magnowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Dyrektor podkreślał, że budżet nowego programu w kwocie prawie 10 mld złotych, jest większy od budżetu programu regionalnego na lata 2014-2020.

 

Program został przygotowany w mijającej kadencji samorządu województwa, w rozmowach negocjacyjnych brał udział marszałek Ortyl i to właśnie jego zasługa, że udało się wynegocjować dla Podkarpacia większą kwotę niż w poprzedniej perspektywie, gdyż większość województw ma mniejsze kwoty wsparcia z UE w tej perspektywie – mówił dyrektor Wojciech Magnowski.

 

Z tych 10 mld zł - 7,13 mld złotych to pula środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 2,75 mld złotych to środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Największe środki przeznaczone są na priorytety: Kapitał ludzki gotowy do zmian – ponad 2,5 mld złotych, Energia i środowisko – ponad 2,2 mld złotych oraz Rozwój zrównoważony terytorialnie – 1,3 mld złotych.

 

Dyrektor Magnowski podkreślał, że pomimo opóźnienia wszystkich programów regionalnych, realizacja FEP przebiega sprawnie, gdyż uruchomione zostało 44% alokacji programu, poprzez ogłoszenie 53 naborów wniosków. W ramach tych naborów złożonych zostało 1 665 wniosków o dofinansowanie. Poziom kontraktacji wynosi obecnie przekracza 18% programu.

 

Mamy też pierwsze płatności, choć są one jeszcze niewielkie. To jest ponad 1% nowego programu regionalnego – mówił dyrektor Magnowski.

 

W dalszej części dyrektor omówił poszczególne priorytety i tempo ich wdrażania. Podał również przykłady największych i najważniejszych działań, które są lub będą realizowane w ramach FEP. A jest to np. wsparcie MŚP na rynki zagraniczne – 22 mln złotych, Regionalne Inteligentne specjalizacje – blisko 9 mln złotych na wzmocnienie regionalnego systemu innowacji, pożyczki na wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP, na poprawę efektywności energetycznej i na wsparcie OZE – łącznie ponad 700 mln złotych.

 

Przedstawiając na zakończenie harmonogram naborów wniosków, dyrektor Magnowski przekazał, że te już zakończone, trwające i planowane do ogłoszenia do końca tego roku, to aż 49% alokacji całego programu regionalnego.

 

Na przełomie marca i kwietnia te statystyki skokowo nam wzrosną – zapowiedział Wojciech Magnowski, dodając, że z kolei tempo uruchamiania środków z EFS, przez WUP, jest najwyższe w skali kraju.

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa