Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Pełna ludzi sala sejmiku.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Podczas marcowej sesji sejmiku, która była prawdopodobnie ostatnią w kończącej się VI kadencji, radni podjęli szereg merytorycznych decyzji dotyczących m.in. zwiększenia wydatków na ważne inwestycje w regionie, podwyżki dla nauczycieli czy podziału środków na zabytki oraz środków z PFRON-u. Radni zdecydowali również o dalszym wspólnym prowadzeniu z powiatem sanockim Muzeum Historycznego w Sanoku do 2029 roku. W związku z zakończeniem kadencji rani otrzymali pamiątkowe statuetki.

 

Sesja ma charakter wyjątkowy, może się okazać, że jest to ostatnia sesja w tej kadencji – powiedział rozpoczynając marcowe obrady sejmiku, przewodniczący Jerzy Borcz. W prawdopodobnie ostatniej sesji tej kadencji uczestniczyli także podkarpaccy parlamentarzyści oraz wojewoda Teresa Kubas-Hul.

 

Poseł RP Ewa Leniart oraz wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podziękowały radnym oraz członkom zarządu za ciężką pracę w kończącej się właśnie kadencji:

 

To czas kiedy należy wyrazić słowa uznania dla Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego za ostatnie pięć ciężkiej pracy na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego. To czas poważnych i odważnych decyzji – mówiła poseł Ewa Leniart. 

 

To w waszych rękach były i  są decyzje, w jakim kierunku nasz region się rozwija, co jest celem, co jest priorytetem. Wiemy dobrze, że ograniczone środki nie pozwalają zrealizować wszystkich zadań, planów, ale dużo rzeczy udało się zrealizować. Gratuluję tych wszystkich osiągnięć  – mówiła z kolei wojewoda Teresa Kubas-Hul.

 

Jednym z pierwszych punktów marcowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego było  wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Otrzymał ją pośmiertnie Marek Tenerowicz. Odznakę odebrała żona, Elżbieta Tenerowicz wraz z córką.

 

Do księgi zawierającej poczet wybitnych postaci naszego regionu – wpisujemy życie oraz działalność śp. Marka Tenerowicza -  opozycjonisty, wybitnego działacza społecznego, pasjonata lotnictwa, amatora-konstruktora lotniczego,  nauczyciela i wychowawcy młodzieży, samorządowca, zaangażowanego w kształtowanie i rozwój swego rodzinnego Krosna, człowieka wielu pasji i talentów – od muzycznych po sportowe, przybliżającego młodzieży ideały harcerstwa i miłość do narciarstwa – powiedział podczas sesji marszałek Władysław Ortyl.

 

Urodzony w Krośnie Marek Tenerowicz był nauczycielem w tamtejszym Technikum Górnictwa Naftowego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Skończył studia na rzeszowskiej WSP, a potem dodatkowo ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Jego praca dyplomowa uzyskała 2 patenty. Uczestniczył w amatorskiej budowie ultralekkich statków powietrznych, współtworząc takie konstrukcje jak: Bociek-1, Bociek-2, Sroka i dwuosobowego ULM Ważka. Był aktywnie zaangażowany w działalność opozycyjną i współpracę z Solidarnością, przez trzy kadencje pełnił funkcję Radnego Miasta Krosna, działał też społecznie w różnych obszarach.

 

Jesteśmy zaszczyceni faktem, że nazwisko naszego taty znalazło się w gronie tak zaszczytnych postaci – powiedziała Iwona Zawadzka, córka Marka Tenerowicza po wręczeniu odznaki.

 

Radni przyjęli także uchwałę o przyznaniu odznaki honorowej kolejnej osobie - Eugeniuszowi Taradajko, byłemu dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego PCK w Rzeszowie, prezesowi PTTK Rzeszów, społecznikowi, który od lat działa na rzecz rozwoju Podkarpacia. 

 

Radni na sesji zdecydowali o podziale 48,7 mln złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane samorządowi województwa na 2024 rok. Z tej puli 5,5 mln zostanie przeznaczone na dofinansowanie robót budowlanych, ponad 41 mln na tworzenie i działanie Zakładów Aktywności Gospodarczej, a dwa miliony zostanie przeznaczone dla fundacji i organizacji pozarządowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostanie ogłoszony konkurs. 

 

Taki podział środków z PFRON pozytywnie zaopiniowała Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych – informował członek zarządu Stanisław Kruczek, który przedstawił podział środków. 

 

Radni zajmowali się tradycyjnie budżetem oraz zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Plan wydatków budżetu województwa podkarpackiego na 2024 r. został zwiększony o łącznie o ponad 91,2 mlnzłotych, z przeznaczeniem m.in. na: 

 • inwestycje drogowe - 32,8mln zł (w tym na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Szklary - Dynów" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 - 13,5 mln zł),
 • dotacje na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich o kwotę 22,4 mln zł,
 • podwyżki od 1 stycznia 2024 r. dla pracowników pedagogicznych oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez województwo – 11,7 mln zł
 • dotacje celowe dla gmin, do których trafi ponad 10 mln złotych na budowę 
  i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użyźnianie gleb. 
 • dotacje celowe dla szpitali - 4,2 mln zł, w tym m.in. z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego dla kobiet w ciąży -1,2 mln złotych w szpitalach wojewódzkich w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu.
 • dotację dla szpitala wojewódzkiego w Tarnobrzegu w wysokości 3 mln złotych na zakup sprzętu medycznego w czterech salach operacyjnych. 
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy" - 2 mln zł (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład).

 

Radni podjęli również decyzję o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045, do której wprowadzono sześć nowych przedsięwzięć, z których trzy największe dotyczą inwestycji drogowych:

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Szklary – Dynów realizowana w latach 2024-2027 przez PZDWw ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, wartość ogółem to ponad 155 mln złotych, z czego środki z budżetu województwa to ponad 26 mln złotych,
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku od końca obwodnicy Narola do granicy województwarealizowana w latach 2024-2026 przez PZDW w Rzeszowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wartość ogółem 38 mln złotych, z czego środki z budżetu województwa to 8 mln złotych.
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu na rzece Stobierna realizowana w latach 2024-2025 przez PZDW, wartość ogółem: 37 mln złotych ze środków budżetu województwa,
 • Jedno z zadań wprowadzonych do WPF dotyczy wspólnego prowadzenia z powiatem sanockim Muzeum Historycznego w Sanoku w latach 2025-2029, na co ma trafić z budżetu województwa 7,9 mln złotych(1.580.000,-zł rocznie)

Zmiany w WPF-ie przyjęte na marcowej sesji dotyczyły również zwiększenia zakresu wartości dwóch ważnych przedsięwzięć:

 • Budowy drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w latach 2025-2027 o ponad 73 mln złotych, którebędą częściowo finansowane z budżetu województwa (42 mln złotych) oraz środkami pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Stalowa Wola w kwocie 26,5 mln zł i Gminę i Miasto Nisko w kwocie 5 mln złotych. 
 • Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcejrealizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w latach 2025-2028 o łączną kwotę ponad 209 mln złotych (środki budżetu województwa) w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane.

 

Mówiąc o ponad 200 mln na PCMD marszałek podkreślał:

 

Środki te są środkami, które wprowadzimy z budżetu, ale po ocenie i zakwalifikowaniu tego projektu PCMD do FEP-u, do naszego programu regionalnego oraz po uzyskaniu wsparcia z rezerwy celowej ministra lub rządu, wtedy ta kwota zostanie wycofana z budżetu, zastąpiona środkami pozyskanymi z zewnątrz – argumentował marszałek Władysław Ortyl.

 

Decyzją radnych Podkarpacie przystąpi do Europejskiej Sieci Regionów na Rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) z siedzibą w Brukseli. Zrzesza ona ponad 100 członków z 22 krajów. Jej celem jest łączenie regionalnych i lokalnych interesariuszy w obszarze badań i innowacji, a także wzmocnienie wymiaru lokalnego i regionalnego w polityce europejskiej w zakresie badań i innowacji. Do sieci przystąpiły już m.in.: Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Lubelskie, Małopolskie, Pomorskie, Dolnośląskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie i Wielkopolskie. 

 

Przystąpienie do sieci pozwala zwiększyć widoczność naszego regionu na arenie międzynarodowej i nawiązać dialog z instytucjami europejskimi w obszarze innowacyjności – argumentowała przed głosowaniem wicemarszałek Ewa Draus.

 

Sejmik podjął także decyzję o przyznaniu dotacji dla 83 podmiotów, które wnioskowały o wsparcie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Kwota dotacji do ponad 5 mln złotych, które w całości pochodzą z budżetu województwa podkarpackiego. Wysokość dotacji wynosi od 10 tys. do 200 tys. zł.

 

Staramy się jako samorząd województwa wspierać wszystkie obszary, nie tylko rozwój infrastruktury, będący motorem rozwoju regionu, ale równie dużą wagę przykładamy do sprawy ochrony zabytków, na które systematycznie zwiększamy nakłady z budżetu województwa – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

Jednym z ostatnich punktów było podjęcie decyzji o przedłużeniu współprowadzenia Muzeum Historycznego w Sanoku z powiatem sanockim do roku 2029.

 

Nie zmarnowaliśmy tych lat i apelujemy o dalsze wsparcie – mówił przed głosowaniem dyrektor muzeum Jarosław Serafin.

 

Galeria zdjęć: