Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży
 Autor zdjęć: Anna Magda
 Biuro Prasowe UMWP

 

Przedstawiam Państwu budżet, który będzie służył rozwojowi Podkarpacia, który nastawiony jest na potrzeby regonu, który zabezpiecza i kontynuację i kończenie ważnych dla regionu projektów. Wreszcie to budżet, który wykorzystuje wszelkie możliwe źródła finansowania dostępne dla samorządu - mówił marszałek Władysław Ortyl podczas sesji sejmiku, na temat projektu budżetu województwa na 2024 rok. 

 

Listopadową sesję sejmiku, tradycyjnie o tej porze roku, zdominowały sprawy budżetu Podkarpacia na dwanaście miesięcy kolejnego roku. Marszałek Władysław Ortyl zaprezentował radnym województwa założenia najważniejszego dokumentu, na podstawie którego funkcjonuje samorząd. Gośćmi obrad byli: senator RP Józef Jodłowski oraz posłowie RP Ewa Leniart i Tadeusz Chrzan, a także wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr. 

 

Zanim jednak radni mogli wysłuchać prezentacji projektu budżetu na 2024 rok, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus zaprezentowała stopień realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030. 

W dokumencie Strategii zaplanowaliśmy wzmacnianie potencjału regionalnej gospodarki oraz zwiększanie udziału nauki i badań dla innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Podstawowe filary – priorytety Strategii to nauka, badania i szkolnictwo wyższe wspierające gospodarkę, inteligentne specjalizacje województwa, konkurencyjność gospodarki poprzez innowacje i nowoczesne technologie oraz gospodarka cyrkularna. Reagujemy na zmiany społeczne, w województwie dają się zauważyć, podobnie jak w innych regionach problemy demograficzne ujemny przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa, ale ich intensywność jest mniejsza. Projektując w Strategii zakres działań, wskazaliśmy instrumenty zabezpieczające budowanie odporności na zakłócenia procesów rozwojowych, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podjęte działania zaradcze są widoczne na podstawie danych statystycznych służących monitorowaniu Strategii. Wraz z uruchamianiem kolejnych środków finansowych w perspektywie 2021-2027, dalsze działania będą wzmacniane - mówiła wicemarszałek Ewa Draus prezentując radnym stopień realizacji Strategii rozwoju województwa Podkarpackie 2030.      

 

Dobrze, że o projekcie budżetu mówimy już po prezentacji zaawansowania strategii, bo dzięki temu widzimy, co już się udało, a jakie wyzwania przed nami – mówił marszałek Władysław Ortyl rozpoczynając prezentację propozycji zwartych w projekcie budżetu regionu – Chcę przypomnieć, że budżet województwa jest jednym, ale nie jedynym źródłem finansowania strategii.     

 

Rok 2024 to rok nowej, trwającej już perspektywy finansowej, w ramach której mamy do wykorzystania znaczące środki. Pierwsze projekty już realizujemy, a kolejne wyłaniane są w konkursach. Polityka spójności to ważne, ale nie jedyne źródło finansowania inwestycji. W dalszym ciągu będziemy zabiegać o transfery środków z budżetu państwa, szczególnie dla nadrabiania zaległości. Rok 2024 to nowe wyzwania, wpływają na naszą sytuację czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Województwo jest gospodarką konkurencyjną – obrazują to zmiany wskaźników, poziomu PKB, zmniejsza się ilość osób bezrobotnych na rynku. Uwzględniając charakter produkcyjny naszego regionu mamy przed sobą wyzwania, aby nadal zabiegać o rozwój naszych inteligentnych specjalizacji, o rozwój przedsiębiorczości. Ten proces trzeba stymulować i w tym pomogą nam środki europejskie z programu regionalnego. Skupiliśmy się na kilku elementach – dobre oszacowanie możliwości budżetu, aktywne wykorzystanie zewnętrznych źródeł  finansowania i  możliwości  realizowanie zadań ze środków rządowych. – podkreślał marszałek Ortyl.  

 

Projekt budżetu na 2024 rok czyli dokument fundamentalny dla funkcjonowania samorządu województwa wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami i tabelami oraz wymaganymi  materiałami informacyjnymi liczy 437 stron.   

 

Gospodarz województwa wskazywał - Ten budżet zawiera w sobie wzrost dochodów o 16,7 procent  w stosunku do 2023 roku i wynosi – po stronie dochodów - 2 mld 139 mln złotych. To budżet, którego wydatki wzrastają - rok do roku, do kwoty ponad 2 mld 163,6 mln zł. To świadczy o dynamice budżetu – mówił marszałek Władysław Ortyl. Podkreślał także, że po sejmikowej debacie przyjdzie czas na pracę nad budżetem w poszczególnych komisjach.   

 

W budżecie na 2024 rok plan dochodów województwa ustalony został  w wysokości 2 mld 139 mln złotych. Wydatki województwa w 2024 mają wynieść 2 mld 163,6 mln zł. Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1 mld 064,8 mln zł, co stanowi 49,2% wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe czyli tzw. inwestycyjne zaplanowano na poziomie 50,8 %, na kwotę 1 mld 098,8 mln złotych.

 

Chcę państwa zapewnić, że budżet ten będzie realizował strategię rozwoju województwa, zapewniał realizacje noworozpoczynanych inwestycji oraz tych, które już wcześniej były realizowane, będzie wykorzystywał środki Unii Europejskiej oraz te, które możemy pozyskać rządu RP. Jest dokumentem dostosowanym do wyzwań i potrzeb, przed którymi stoi samorząd województwa-  podsumował prezentację budżetu marszałek Władysław Ortyl.

 

Szczegółową prezentację wizualną założeń budżetu przedstawiła radnym województwa skarbnik województwa Janina Jastrząb.

W projekcie budżetu zaplanowano niewielki deficyt budżetowy na poziomie 24,6 mln zł. Będzie on finansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18,8 mln zł, z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3,3 mln zł, ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu. W 2024 roku nie będą zaciągane kredyty, pożyczki długoterminowe lub emitowane obligacje komunalne, natomiast dokonana zostanie spłata pożyczek długoterminowych  zaciągniętych w latach 2010-2012 oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku na łączną kwotę 32,6 mln zł zaznaczyła skarbnik województwa Janina Jastrząb.

 

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane jako inwestycje wieloletnie i jednoroczne. Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego zaplanowano kwotę 748,1 mln zł. Wydatki majątkowe na inwestycje jednoroczne zostały zaplanowane w wysokości  350,7 mln zł.

 

Jak co roku, znaczna część budżetu regionu ma zostać przeznaczona na inwestycje drogowe, dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg wojewódzkich, chodników, zakupów elementów bezpieczeństwa ruchu oraz inwestycji w zaplecze techniczne, służące utrzymaniu dróg. Wydatki na inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich mają w 2024 roku wynieść ponad 770 mln złotych. 

 

Wśród inwestycji drogowych znajdą się tak kosztowne jak budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San, na którą budżet województwa chce przeznaczyć 149 mln zł. W dokumencie zapisano pieniądze na budowę nowego odcinka drogi 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San, która z budżetu na 2024 pochłonie ponad 103 mln złotych. Budowa obwodnicy Leska w ciągu ma zostać z budżetu sfinansowana kwotą 50 mln złotych. Kolejne ponad 47 mln złotych kosztować będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku, a II etap rozbudowy drogi 881 na odcinku Kańczuga-Pruchnik to 43 mln złotych z przyszłorocznego budżetu.

 

Ponad 130 mln złotych zostanie z budżetu województwa przeznaczonych na ochronę zdrowia. Wśród najważniejszych zadań mają znaleźć się: utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w  ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 19 mln zł oraz modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu wraz zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia  w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  w Tarnobrzegu za 11 mln zł. W budżecie zapisano zakup angiografu wraz ze stołem operacyjnym oraz dostosowaniem pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu za 7,7 mln zł. Za kolejne 6, 6 mln złotych kupione zostaną aparaty RTG dla rzeszowskiej „dwójki”.

 

Na Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej czyli inwestycję Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w 2024 roku przewidziano  994 tys. złotych. Na poprawę dostępności do świadczeń z zakresu anestezjologii dziecięcej poprzez modernizację Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w rzeszowskiej dwójce przeznaczono kolejne 3,6 mln zł. Wyższemu poziomowi świadczeń na rzecz zdrowia najmłodszych mieszkańców regionu służyć będzie reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu, na którą „pójdzie” 3,2 mln złotych.

 

Na  inwestycje w zakresie kultury zaplanowano w budżecie 43,6 mln zł. Wśród zadań przeznaczonych do finansowania są inwestycje w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, na które skierowano ponad 6.3 mln złotych. Kolejne 1,4 mln złotych zostanie przeznaczone na wsparcie produkcji filmowych w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu ma zostać wsparta kwotą 1,3 mln złotych.

 

Na dotacje dla innych samorządów z terenu województwa podkarpackiego zaplanowano w budżecie województwa w 2024 roku środki w wysokości 25,4 mln zł.

 

Po prezentacji projekt budżetu, przyszła pora na dyskusję nad jego założeniami. Uwagi i sugestie dotyczące zapisów budżetu zgłosili między innymi: Piotr Tomański, Krzysztof Feret, Dorota Łukaszyk.

 

Cieszę się że ten budżet tak znacząco dostrzega Bieszczady – mówiła radna Dorota Łukaszyk.

 

Budżet jest stonowany – zaznaczył radny Jan Tarapata.

 

Wiceprzewodniczący sejmiku Czesław Łączak zwrócił uwagę na strukturę przychodów i wydatków w projekcie budżetu oraz postulował remonty na odcinkach dróg na terenie powiatu dębickiego.  

 

Pytania dotyczące dróg na obszarze ziemi lubaczowskiej do budżetu zgłosił radny Andrzej Nepelski.  

 

Z optymizmem podchodzę do budżetu na 2024 rok, wielkość inwestycji drogowych to chyba rekord  – zaznaczył radny Jacek Magdoń. 

 

Adam Drozd odniósł się do kwestii infrastruktury drogowej i kolejowej w nowym budżecie, a Karol Ożóg podkreślał zadowolenie z zapisania w budżecie środków na inwestycje dla wojewódzkiego Biura Geodezji oraz na Podkarpackie  Centrum Lekkoatletyczne. 

 

Radny Dariusz Sobieraj podkreślał - Musimy patrzeć w przyszłość - postulując inwestycje w robotykę dla szpitali w Krośnie i Przemyślu.

 

Prawie miliard w tym budżecie to drogi i ich utrzymanie oraz ponad 130 mln złotych to ochrona zdrowia – zachęcam do poparcia budżetu, bo to inwestycje absolutnie apolityczne  – mówił członek zarządu Stanisław Kruczek.  

 

Warto rozmawiać, warto dyskutować i warto pracować ponad podziałami – podkreślał  w dyskusji przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

 

Projekt budżetu na 2024 rok nie był jedynym elementem listopadowej sesji. Radni zajęli się także sprawami bieżącymi.

 

Podczas sesji zdecydowali o zwiększeniu kwoty, jaką otrzyma samorząd Rzeszowa na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie. W związku ze wzrostem kosztów prac budowlanych (oferta z najniższą ceną opiewa na  163 836 000 zł) prezydent Rzeszowa zwrócił się z prośbą o zwiększenie pomocy finansowej i przesunięcie transz na budowę tej inwestycji. I transza czyli 1 mln złotych ma być wykorzystana w 2024 roku. W 2025 ma to być 15 mln złotych, a w 2026 roku – 14 mln złotych.  

 

W czasie sesji radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z zakwalifikowaniem przez rząd RP wniosków złożonych przez samorząd województwa podkarpackiego do otrzymania promesy inwestycyjnej dotacje otrzymać ma 8 beneficjentów, by zrealizować prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna kwota dofinansowania z programu na zadania złożone przez województwo wyniesie ponad 9,6 mln złotych. Wkład własny województwa -  o którym zdecydowali radni - to niespełna 200 tysięcy złotych. Wśród beneficjentów tych środków znalazł się Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, która otrzyma prawie 3 mln złotych. 

 

Radni zgodzili się na objęcie przez Województwo Podkarpackie 400 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka”. Zarząd spółki zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego o 40 mln zł. Dokapitalizowanie ma być wkładem do planowanych inwestycji  w ramach programu  Connecting Europe Facility – Military Mobility.   

 

Chcemy rozbudowywać nasze lotnisko, chodzi o budowę II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etap przebudowy pasa startowego na odcinku ok. 700 metrów na lotnisku „Rzeszów-Jasionka” wraz z infrastrukturą techniczną" oraz o etap II przebudowy pasa startowego na odcinku ok. 1800 metrów wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość kosztorysowa obu projektów to kwota netto ponad 217 mln zł – podkreślał w wypowiedzi dla mediów marszałek Władysław Ortyl.  

 

Radni wyrazili także zgodę na objęcie przez województwo 400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” za kwotę 4 mln zł. Inwestycje przewidziane przez spółkę będą miały wpływ na podniesienie standardu infrastruktury leczniczej w uzdrowisku.  

 

W kończącym sesję punkcie wnioski i oświadczenia radnych, marszałek Władysław Ortyl przedstawił  oświadczenie radnych województwa, w sprawie protestu przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. Oświadczenie zostało podpisane przez wszystkich radnych, którzy byli obecni podczas listopadowej sesji.

 

Listopadowy sejmik miał swoich gości specjalnych. Byli nimi retmani z Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary z Ulanowa. Zaprezentowali oni radnym województwa certyfikat wpisu flisactwa na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dziękowali zarządowi i radnym województwa za wspieranie i promowanie ich działalności. 

 

Obrady sejmiku przez kilka godzin obserwowali członkowie Rady Seniorów, a także młodzi ludzie z Młodzieżowej  Rady Miejskiej, wszyscy z Sędziszowa Małopolskiego.

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa