Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Biuro Prasowe UMWP

 Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

W Istebnej, w województwie śląskim, odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków RP. W pierwszym półroczu 2024 roku obradom konwentu przewodniczy województwo śląskie. Podkarpacie podczas spotkania reprezentowała Anna Huk, członek zarządu województwa.

 

Obrady rozpoczął Krzysztof Klimosz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, który przywitał uczestników spotkania na „gościnnej ziemi śląskiej”, która jest bardzo zróżnicowana, a przez to ma wiele do zaoferowania. Na rozpoczęcie obrad goście wysłuchali nagrania prof. Jerzego Buzka, który mówił między innymi o jubileuszu 25-lecia samorządów województwa i przybliżył historię reformy samorządowej, w myśl której z 49 województw powstało obecnych 16 regionów.

 

Staraliśmy się stworzyć takie województwa, które dysponowałyby dużym teren, co nie było łatwe – mówił Jerzy Buzek.

 

Podczas posiedzenia marszałkowie i członkowie zarządów województw zajmowali się dwoma kwestiami. Pierwszy panel dotyczył działań podejmowanych przez województwa na rzecz poprawy jakości powietrza, zaś druga część obrad poświęcona była roli nauki w rozwoju regionalnym.

 

Podczas dyskusji o ochronie powietrza województwo śląskie przybliżyło działania, jakie prowadzi na rzecz poprawy jakości powietrza. Głos zabrał także Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, mówiąc o wyzwaniach, jakie stoją przed regionami w tym zakresie.

 

Dobra wiadomość jest taka, że my możemy osiągnąć cele nowej dyrektywy ds. jakości powietrza w Polsce do roku 2030, jeżeli w pełni wdrożymy przyjęte w większości województwa uchwały antysmogowe i zrealizujemy cele ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze czyli wymienimy ok 2,5 mln przestarzałych urządzeń grzewczych – mówił Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

 

Kolejnym punktem była prezentacja działań w zakresie walki ze smogiem z perspektywy gmin. Jak podał marszałek województwa śląskiego, według rankingu „Wspólnoty” śląskie gminy wydają najwięcej na walkę o czyste powietrze. Działania w tym zakresie przybliżył przedstawiciel Wisły.

 

Województwo podkarpackie w ramach poprawy jakości powietrza realizuje program LIFE, za ponad 100 mln złotych. Bierze w nim udział 61 podkarpackich gmin. Jego celem jest likwidacja istniejących barier (ubóstwo energetyczne, braki kadrowe), wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk oraz mobilizacja dostępnych środków publicznych i prywatnych ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. W jego ramach zaplanowanych jest szereg działań.

 

W drugiej części obrad marszałkowie debatowali o roli nauki w rozwoju regionalnym. Obrady zakończyły się przyjęciem czterech stanowisk:

1. Stanowisko w sprawie powstania „Krajowej Strategii Rowerowej”
    Autor: Województwo Śląskie

 

2. Stanowisko w sprawie wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych polegających na wydłużeniu terminu na dostarczenie przez kandydata do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe oraz na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia i publicznej szkoły policealnej zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.
Autor: Województwo Lubelskie

3. Stanowisko w sprawie finansowania szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Autor: Województwo Podlaskie

4. Stanowisko w sprawie organizacji i finansowania szkoleń dla stażystów - lekarzy i lekarzy dentystów
Autor: Województwo Podkarpackie

 

Galeria zdjęć: