Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi siedząca przy stole.

 


Chcemy, aby te środki służyły rozwojowi i integracji lokalnych wspólnot – mówił wicemarszałek Piotr Pilch, podczas podpisywania w siedzibie urzędu marszałkowskiego umów na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W uroczystości uczestniczyła także wicemarszałek województwa Ewa Draus, która złożyła swój podpis pod umowami oraz przedstawiciele beneficjentów programu.

 

Podpisane umowy pozwolą na realizację 31 projektów, zgłoszonych przez 23 Partnerów, dzięki wsparciu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim. Beneficjenci programu aplikowali o 1 milion 310 tysięcy złotych Ostatecznie na liście rankingowej znalazły się projekty o łącznej wartości wsparcia ponad 1 milion 230 tysięcy złotych.  

 

Środki, które przekazujemy przeznaczone są na organizację różnego rodzaju wydarzeń: targów, wyjazdów studyjnych, dożynek, ale też na szkolenia i inne inicjatywy prowadzone
na obszarach wiejskich. Te ponad milion dwieście tysięcy złotych trafia do beneficjentów na działania, które mają za zadanie zintegrować i zaktywizować mieszkańców – mówił wicemarszałek Piotr Pilch w czasie podpisania umów. Zarówno wicemarszałek Piotr Pilch, jak i wicemarszałek Ewa Draus gratulowali beneficjentom KSOW. Życzyli przedstawicielom samorządów i instytucji lokalnych, aby udało im się sprawie i efektywnie zrealizować zamierzone zadania.

 

Wicemarszałek Ewa Draus podkreślała wagę pieniędzy z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które przeznaczone są na wparcie inicjatyw wiejskich:

 

Wsparcie dla inicjatyw lokalnych przekłada się na konkretne działania, bo mieszkańcy obszarów wiejskich naszego regionu są ludźmi aktywnymi oraz pracowitymi i wiedzą, jak dobrze pożytkować szanse, poznawać oraz wdrażać dobre praktyki – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) ma charakter otwarty, skupiając  struktury administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz gromadząc wszystkich zainteresowanych, którzy przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni i pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. KSOW realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne czyli schematy, w których zapisane są poszczególne przedsięwzięcia do realizacji.

O wsparcie finansowe mogą się starać tylko i wyłącznie Partnerzy Sieci. Partnerami Sieci KSOW mogą być m.in.: organy administracji rządowej, samorządy wielu szczebli, organizacje branżowe i spółdzielcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, Lokalne Grupy Działania oraz osoby fizyczne.

Beneficjentami tegorocznego Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 są:

 1. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale operacja pn. "Przykłady rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarstwach rolnych mające wpływ na klimat i Środowisko naturalne" – na kwotę 48 462,22 zł,
 2. Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze operacja pn. "Wyjazd studyjny umożliwiający zdobycie wiedzy na temat tworzenia marki produktu lokalnego z uwzględnieniem potencjału obszaru wiejskiego" na kwotę 78 010,00 zł,
 3. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie operacja pn. "Z Tradycją w Nowoczesność", operacja pn. Szkolenie dla Członków LGD z zakresu skutecznych metod poszukiwania partnera, tworzenia sieci kontaktów, nawiązania współpracy oraz wymiana doświadczeń ze Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego na kwotę 25 250,00 zł,
 4. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady operacja pn. Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, na kwotę 115 900,00 zł,
 5. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady operacja pn., Aktywizacja mieszkańców obszaru działania LGD Nasze Bieszczady poprzez tworzenie sieci kontaktów międzyterytorialnych w celu wymiany wiedzy w zakresie realizacji dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, promocją obszaru i rozwojem turystyki, na kwotę 148 600,00 zł,
 6. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku operacja pn., Wpływ programu Podkarpacki Naturalny Wypas na ochronę różnorodności zbiorowisk roślinnych terenów cennych przyrodniczo oraz krajobrazowo i na zdrowie publiczne, na kwotę 62 499,60 zł,
 7. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale operacja pn., "Rolnictwo przyjazne środowisku na podkarpackich polach", na kwotę 54 830,23 zł,
 8. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" operacja pn., Różne podejście jeden cel, na kwotę 52 931,93 zł,
 9. Podkarpacka Izba Rolnicza operacja pn., Wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Wielkopolski i Dolnego Śląska, szansą rozwoju obszarów wiejskich i przeniesienia dobrych praktyk na teren województwa podkarpackiego, na kwotę 74 742,55 zł,
 10. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" operacja pn., Jak smakowała przeszłość? Warsztaty kulinarne dla dzieci z terenu LGD Stowarzyszenia "Z tradycją w Nowoczesność" z zakresu kultywowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego, na kwotę 5 400,00 zł,
 11. Gmina Miejsce Piastowe operacja pn., "Lepszy przykład niż wykład - wyjazd studyjny", na kwotę 7 761,67 zł
 12. Powiat Przemyski operacja pn., "Od ziarenka do bochenka", na kwotę 23 731,70 zł,
 13. Gmina Świlcza operacja pn. "Ładne Kwiatki", na kwotę 43 214,28 zł
 14. Gmina Błażowa operacja pn. "Aktywni społecznie - chętni do działania", na kwotę 18 840,70 zł,
 15. Gmina Błażowa operacja pn. Ze smakiem i tradycją w nowoczesność - warsztaty i wyjazd studyjny dla KGW, na kwotę 12 644,10 zł
 16. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale operacja pn. W zgodzie z naturą - wyjazd studyjny prezentujący nowe koncepcje aktywizowania mieszkańców wsi prowadzących działalność w ramach gospodarstw opiekuńczych agroturystycznych i edukacyjnych, na kwotę 98 500,00 zł,
 17. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu operacja pn. "Jak dawniej pracowano - warsztaty ginących zawodów", na kwotę 10 100,00 zł,
 18. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale operacja pn. Dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym, na kwotę 38 775,00 zł,
 19. Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim operacja pn. Niepowtarzalne klimaty podkarpackiej wsi, na kwotę 19 484,26 zł,
 20. Gmina Błażowa operacja pn. Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi błażowskiej - warsztaty i konkursy podczas dożynek gminnych, na kwotę 13 830,00 zł,
 21. Powiat Niżański operacja pn. Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego, na kwotę 19 152,00 zł,
 22. Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej operacja pn. "Starych potraw smak i urok - Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych", na kwotę 30 089,71 zł,
 23. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec operacja pn. Promocja tradycyjnych produktów kulinarnych na bazie miodu pszczelego powiatu niżańskiego na tle produktów innych regionów, na kwotę 17 212,58 zł,
 24. Gmina Lubaczów operacja pn. "Organizacja konkursu kulinarnego Kresowe Jadło", na kwotę 49 900,00 zł,
 25. Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni operacja pn. "Ziemniaczane Harce - Konkurs na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną", na kwotę 5 900,00 zł,
 26. Gmina Dydnia operacja pn. "Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół" - warsztaty kulinarne, na kwotę 12 798,97 zł,
 27. Związek Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologiczna" operacja pn. Warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, na kwotę 26 900,00 zł,
 28. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale operacja pn. Ocena dorobku hodowlanego podkarpackich rolników podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, na kwotę 73 324,25 zł,
 29. Stowarzyszenie Trzy Kurzyny operacja pn. "Dziedzictwo kulinarne naszego regionu", na kwotę 11 595,76 zł,
 30. Gminne Centrum Kultury w Ulanowie operacja pn. "Dziedzictwo kulinarne lasowiackiego regionu", na kwotę 18 289,59 zł,
 31. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" operacja pn. Promocja tradycyjnej, ekologicznej i zdrowej żywności poprzez wydanie katalogu zdrowych i ekologicznych produktów, na kwotę 20 000,00 zł.

 

Autor tekstu Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Autor zdjęć Anna Magda

Biuro prasowe UMWP