Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


PARP ogłasza rozpoczęcie naboru  projektów, które mają na celu wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej. Nabór projektów trwa od 11 lipca 2023 r. do 18 grudnia 2023 r.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się miasta wojewódzkie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze liczące powyżej 100 tys. mieszkańców z makroregionu Polski Wschodniej tj. Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Elbląg, Radom.

Ponadto beneficjentami projektów mogą być:

  • miasta działające na podstawie porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnymi położonymi w miejskim obszarze funkcjonalnym;
  • związki i stowarzyszenia utworzone przez ww. miasta oraz jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w miejskim obszarze funkcjonalnym.Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty kompleksowe, co oznacza, że muszą obejmować zadania wskazane w co najmniej dwóch z trzech niżej wymienionych grup:

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), obejmujące m. in. takie zadania, jak:

  1. budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym w szczególności:
  2. zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym),
  • w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, infrastruktura OZE, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, wiaty z aktywną informacją pasażerską, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa np. przystanki, wysepki, centra przesiadkowe; dworce intermodalne, strefy czystego transportu), w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się i osób z niepełnosprawnościami,
  • inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej);

3. digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu).          

Do wsparcia zostaną zakwalifikowane wyłącznie kompleksowe projekty.Za projekt kompleksowy uznane będzie przedsięwzięcie obejmujące inwestycję w zadania wskazane w co najmniej dwóch z trzech wyżej wymienionych grup.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-zrownowazona-mobilnosc-miejska/