Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia br., na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zamieszczono informację wskazującą iż z dniem 22 maja br. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030” (Program), który realizowany będzie w oparciu o art. 20a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 

Głównym celem rządowego Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców północno-wschodnich obszarów przygranicznych poprzez ograniczenie negatywnych skutków ataku Rosji na Ukrainę oraz stworzenie trwałych podstaw umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Program skierowany jest do JST bezpośrednio przylegającej do granicy północno-wschodniej, czyli powiatów i poszczególnych gmin je tworzących oraz do miast, tj. na terenie województwa podkarpackiego obejmuje powiaty: bieszczadzki, jarosławski, lubaczowski i przemyski oraz miasto Przemyśl.

 

Program zakłada wsparcie w czterech kluczowych typach działań:

1. Poprawa transportowej infrastruktury drogowej oraz infrastruktury towarzyszącej i poprawa bezpieczeństwa drogowego,

2. Zielona i niebieska infrastruktura dla ochrony środowiska naturalnego,

3. Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki w oparciu o endogeniczne potencjały,

4. Działania służące poprawie stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

 

Budżet Programu dla województwa podkarpackiego:

- 125 mln zł,

- 2 mln zł jako maksymalna kwota z budżetu państwa w ramach jednego wniosku,

- maksymalnie 2 zadania na jedną JST,

- kwota dotacji celowej stanowi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikowalnych,

- beneficjent zabezpiecza środki na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości zadania,

- nabór prowadzony w trybie ciągłym do zakończenia realizacji Programu lub zakontraktowania w pełni kwot przeznaczonych na finansowanie jego realizacji.

 

Link do strony internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczane są szczegółowe informacje na temat Programu: https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/rzadowy-program-rozwoju-polnocno-wschodnich-obszarow-przygranicznych-na-lata-20242030