Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


Stółprezydialny z siedzącymi za nim czterema osobami.

 


Wicemarszałek Ewa Draus uczestniczyła w posiedzeniu Podkarpackiej Rady Innowacyjności – organu opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa w zakresie polityki wsparcia innowacji i rozwoju przedsiębiorczości.

Posiedzenie poświęcone było zapoznaniu rady z „Raportem z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030 (RSI WP)”. Podstawowym celem sporządzenia Raportu było przedstawienie przebiegu konsultacji, które odbywały się w sierpniu i wrześniu 2021 roku. Raport stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag, opinii i postulatów, które następnie posłużą do uzupełnienia RSI WP.

Spotkania konsultacyjne miały charakter otwarty i realizowane były na obszarze całego województwa, by zapewnić możliwość wzięcia w nich udziału wszystkim zainteresowanym partnerom gospodarczym i społecznym. Na skutek przeprowadzonych konsultacji społecznych otrzymano szereg uwag, opinii i postulatów zebranych w trakcie debaty publicznej. Raport  
z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030
 stanowi całościowe ujęcie przekazanych uwag, które wykorzystane zostaną do przygotowania ostatecznej wersji RSI WP.

Wicemarszałek Ewa Draus otwierając spotkanie powiedziała:

Proces tworzenia strategii oraz konsultacji społecznych projektu dokumentu umożliwił zbudowanie prawdziwego partnerstwa pomiędzy najważniejszymi interesariuszami regionalnego systemu innowacji.

Dodała, iż ważne jest, aby również proces wdrażania strategii przebiegał przy szerokiej partycypacji środowisk zainteresowanych rozwojem innowacyjnej gospodarki regionu.

Przewodniczący PRI profesor Jarosław Sęp wyraził nadzieję na to, że rada odegra istotną rolę w łączeniu wysiłków różnych instytucji w celu stworzenia efektu synergii w procesie wzmacniania innowacyjności województwa podkarpackiego.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu dyskusji rada podjęła uchwałę rekomendującą przyjęcie raportu z konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 oraz uchwalenie ostatecznego kształtu dokumentu przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Ponadto dyskutowano nad tematyką kolejnych posiedzeń rady. Członkowie byli zgodni, że kluczową kwestią w najbliższym czasie będzie ostateczny kształt nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. I właśnie konsultacje projektu  tego dokumentu staną się przedmiotem najbliższego spotkania PRI.

Tekst: Piotr Czerepiuk

Zdjęcia: Mateusz Romankiewicz