Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Strategia dla Karpat to odpowiedź na potrzebę poszerzenia i pogłębienia współpracy państw i wspólnot w obszarze Karpat – powiedział marszałek Władysław Ortyl podczas 12. posiedzenia Komitetu Wdrażającego Konwencję Karpacką.

Przez dwa dni 18 i 19 listopada częściowo na miejscu w Krakowie a częściowo zdalnie przedstawiciele  rządów, samorządów różnych szczebli, naukowcy, specjaliści z wielu dziedzin gospodarki i życia społecznego z Austrii, Węgier, Słowacji, Rumunii, Ukrainy – czyli państw, których obszar w całości lub w części determinują Karpaty - dyskutowali o kolejnych działaniach wdrażania Konwencji Karpackiej.

Obecnie, w sumie przez trzy lata to Polska przewodniczy Konwencji Karpackiej.

Głównym celem polskiego przewodnictwa są starania na rzecz przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji oraz wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej.

O podejmowanych przez polską stronę działaniach mówiła w czasie posiedzenia Bożena Haczek z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Od lat promujący ideę Strategii dla Karpat marszałek Władysław Ortyl zaprezentował uczestnikom 12. Posiedzenia Komitetu Wdrażającego Konwencje Karpacką znaczenie Strategii Karpackiej z perspektywy makroregionalnej i Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Strategia Karpacka jest dojrzałą inicjatywą, podejmowaną na wszystkich poziomach władz – mówił w czasie spotkania gospodarz Podkarpacia – Kluczowe cele Strategii można zawrzeć w trzech punktach jako „Konkurencyjne Karpaty” z rozwojem czystych gałęzi przemysłu, systemu innowacji, a jednocześnie turystyki, jako „Zielone Karpaty czyli kwestia racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, rezerwuaru wody, dywersyfikacji źródeł energii oraz „Spójne Karpaty” czyli zwiększenie dostępności tego regionu pod kątem transportowym oraz cyfrowym – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.  

 

Marszałek przypomniał także o działalności Międzyregionalnej Grupy Karpaty powołanej w 2016 roku w ramach Europejskiego Komitetu Regionów oraz zreferował ogromną liczbę międzynarodowych działań  i aktywności, podejmowanych dla wzrostu poparcia idei utworzenia Strategii Karpackiej.

Ważnym elementem posiedzenia były warsztaty oraz dyskusja na temat tego, jak wzmocnić i jeszcze lepiej powiązać sieci działające w ramach Konwencji Karpackiej w kontekście nauki, polityki i dobrych praktyk.

Marszałek Władysław Ortyl zabrał także głos podczas posiedzenia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego ds. Serbii przy Europejskim Komitecie Regionów. Pan Marszałek jest aktywnym członkiem Komitetu. 

W swym wystąpieniu gospodarz Podkarpacia podkreślał, że poprawia się jakość kandydatury akcesyjnej Serbii oraz pochwalił wielość przygotowań Serbii w kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej. Zaznaczył przy tym, że wiele jest jeszcze do zrobienia.

 

Chętnie powitamy Serbię w Unii Europejskiej oraz w Europejskim Komitecie Regionów. Jak sami wiemy w kwestii budowania unijnych struktur niezwykle ważną rolę odgrywają samorządy różnych szczebli – podkreślał marszałek – Chcemy przekazać i podzielić się doświadczeniami we wdrażaniu instrumentów rozwoju regionalnego, wsparcia dla przedsiębiorców. Chcemy podzielić się naszymi dobrymi praktykami.

 

Marszałek Ortyl podkreślał także, jak ważne jest doświadczenie rozwoju poszczególnych regionów.

 

Dobrym pomysłem byłaby uczestnictwo Serbii w Makroregionalnej Strategii dla Karpat. Byłby to instrument, który przybliżałby Serbię do akcesji z UE, pokazując jak wdrażać środki europejskie, poprawiając infrastrukturę, wpływając na kwestie społeczne w pięknych Karpatach – mówił marszałek. 

 

Marszałek mówił również o kontaktach na szczeblu ministerialnym pomiędzy Serbią a innymi krajami, zaangażowanymi w sprawę strategii dla Karpat.

 

Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę. Podkarpacie już wyrażało wolę współdziałania z serbskimi województwami. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami  w zakresie wspierania  przedsiębiorczości, dobrych praktyk, szkoleń, gdzie możemy pokazać nasze samorządowe praktyki – zaznaczył gospodarz Podkarpacia marszałek Ortyl. 

 

Serbia uzyskała status kraju kandydującego do UE w 2012 roku, a negocjacje akcesyjne rozpoczęła w styczniu 2014 roku. Podczas spotkania przedstawiciele Serbii podkreślali, że kraj ten jako swój strategiczny cel stawia sobie, by stać się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Tekst: Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Zdjęcia: Justyna Róg

Kancelaria Zarządu UMWP