Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

 1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


Głównym celem interwencji jest wsparcie zielonej transformacji, poprzez zapewnienie środków na finansowanie określonych typów inwestycji wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich, efektywniejsze wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, czy przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej.

Celem interwencji jest także minimalizacja oddziaływania człowieka na środowisko (racjonalne gospodarowanie zasobami, uwzględnianie efektów środowiskowych
w zarządzaniu i planowaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa); zmiana modelu rozwojowego polskich miast (nadanie priorytetu działaniom mitygującym i adaptacyjnym do zmian klimatu; poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców (podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu (ze szczególnym naciskiem na funkcje przyrodnicze), umożliwienie zmian zachowań transportowych polegających na priorytetyzacji aktywnej mobilności (transport pieszy, rowerowy) oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych); jak również zwiększenie atrakcyjności miast z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju kapitału społecznego.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (miasta i obszary funkcjonalne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia gmin, powiatów oraz gmin i powiatów), związki komunalne, przedsiębiorcy prywatni realizujący inwestycję na podstawie umowy PPP, jednostki naukowo-badawcze, wspólnoty energetyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje kultury, szkoły wyższe.

Typy projektów do wsparcia z Instrumentu Zielonej Transformacji Miast (IZTM):

 • zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w przestrzeniach miast
  i obszarów funkcjonalnych;
 • inwestycje miejskie oparte na przyrodzie;
 • zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-błękitnej infrastruktury;
 • poprawa jakości powietrza w miastach oraz zmniejszenie hałasu;
 • tworzenie stref niskoemisyjnych, wprowadzanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, realizację planów efektywnej mobilności, ustanowienie zielonych stref na obszarach miejskich, zwiększenie udziału zeroemisyjnego transportu zbiorowego, optymalizacja pracy przewozowej miejskiego transportu publicznego, w tym aplikacja rozwiązań ICT;
 • rozwój energetyki rozproszonej i obywatelskiej, w tym rozwój klastrów energii
  i spółdzielni energetycznych wraz lokalnymi magazynami energii;
 • zwiększenie wykorzystania OZE jako źródła energii w mieście;
 • rewitalizacja budynków oraz przestrzeni miejskich;
 • rozwój infrastruktury transportu zeroemisyjnego
 • wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg, budynków użyteczności publicznej przestrzeni publicznych;
 • edukacja oraz budowanie świadomości mieszkańców dotyczącej konieczności transformacji miast w kierunku neutralności klimatycznej, w tym tworzenie centrów edukacji i szkoleń. Koszt tych działań nie może przekraczać 10% kosztów inwestycji B3.4.1.

Główne zasady przyznawania finansowania:

Podmiotem odpowiedzialnym za przyznawanie finansowania będzie BGK.

Przedsięwzięcia będą podlegać ocenie w zakresie przede wszystkim:

 1. kwalifikowalności przedsięwzięcia weryfikowanej na podstawie złożonego wniosku o pożyczkę – pod względem zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z założeniami przedmiotowej oraz poprzez potwierdzenie spełniania kryteriów określonych w Horyzontalnych zasadach i kryteriach wyboru przedsięwzięć dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
 2. możliwości ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty;
 3. oceny formalnej i merytorycznej Ostatecznego odbiorcy wsparcia (wnioskodawcy), a w szczególności jego zdolności do spłaty pożyczki
  z uwzględnieniem specyfiki przedsięwzięcia i założeń instrumentu pożyczkowego.

Ostateczny możliwy termin dla:

 • zawarcia umowy pożyczki – 31 sierpnia 2026 roku,
 • wypłaty środków z pożyczki – 31 grudnia 2027 roku,
 • zakończenie realizacji Projektu – 31 grudnia 2030 roku

Pożyczki będą udzielane na finansowanie projektów zarówno nierozpoczętych, rozpoczętych oraz zakończonych, o ile rozpoczęcie ich realizacji nie nastąpiło przed 1 lutego 2020 roku.

Wniosek o pożyczkę będzie mógł dotyczyć kilku projektów, które będą mogły zostać sfinansowane na podstawie odrębnych umów pożyczek.

Pożyczki udzielane w zł. Minimalna wartość jednostkowego wniosku o udzielenie pożyczki wynosi 2 mln zł, natomiast maksymalna 500 mln zł. Możliwość udzielenia pożyczki do 100% kosztów przedsięwzięcia netto, VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Okres pożyczki: do 20 lat. Dopuszcza się karencję w spłacie kapitału pożyczki maksymalnie do 24 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Brak wymogu równych spłat kapitałowych czy kapitałowo-odsetkowych. Brak opłat i prowizji od udzielenia i obsługi pożyczki ze strony pożyczkobiorcy.

Kwota inwestycji to 39 mld zł.

Nabór ciągły od 5 kwietnia 2024 r. do wyczerpania alokacji

Bliższe informacje na stronach:

https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/pozyczka-wspierajaca-zielona-transformacje-miast/#c33424

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/zielona-transformacja-miast2