Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


Celem Konkursu jest wybór przedsięwzięć dotyczących zakupu nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG, LNG) w tym taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI) oraz hybrydowego HEV/MHEV, hybrydowego plug-in (PHEV), dla:

  1. obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych;
  2. wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją (ze względu na przestarzały tabor i/lub deficytowość linii),

- z zastrzeżeniem, że w ramach przedmiotowego naboru maksymalna liczba niskoemisyjnego taboru autobusowego, nie może przekroczyć limitu 187 sztuk, przy zachowaniu łącznego progu 363 sztuk taboru niskoemisyjnego w ramach inwestycji zapisanego w  treści Decyzji Wykonawczej Rady 15835/1/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.,
z uwzględnieniem przedsięwzięć wybieranych do objęcia wsparciem przez JW w ramach niniejszego Konkursu oraz Konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/23.

Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie zakupu łącznie nie więcej niż 15 sztuk taboru niskoemisyjnego, w ramach wszystkich złożonych przez siebie wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w niniejszym Konkursie. Limit ten nie dotyczy taboru zeroemisyjnego autobusowego.

O objęcie przedsięwzięcia wsparciem mogą się ubiegać:

  1. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego: województwa, powiaty, związki powiatów, związki powiatowo-gminne, związki międzygminne, gminy,
  2. operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia przedsięwzięcia ze środków UE wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest organizator publicznego transportu zbiorowego poziom wsparcia przedsięwzięć będzie uzależniony od dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę oraz – jeśli dotyczy – podmiotów, na terenie których zlokalizowana będzie linia komunikacyjna (wyliczany jako średnia dla obszaru, na którym zlokalizowana będzie linia komunikacyjna obsługiwana przez tabor zakupiony w ramach przedsięwzięcia), zgodnie z poniższymi założeniami opisanymi w regulaminie naboru.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wszystkie wydatki niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia z wyjątkiem VAT.

Maksymalny okres kwalifikowalności wydatków: 01.02.2020 r. – 30.06.2026 r.

Kwota dostępnych środków w konkursie wynosi 1 403 459 752 zł.

Wnioski można składać od 13 maja do 14 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje na stronach:

https://www.cupt.gov.pl/konkurs/aktualnie-trwajace/e1-1-2-zero-i-niskoemisyjny-transport-zbiorowy-autobusy-2-0/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/e112-zero-i-niskoemisyjny-transport-zbiorowy-autobusy-1/#Informacje%20o%20naborze