Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

 1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


W dniu 29 czerwca br. został ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytucję Pośredniczącą dla VII Priorytetu FEnIKS) pierwszy nabór wniosków w trybie konkurencyjnym dla VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Kto może składać wnioski?

 • państwowe instytucje kultury,
 • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),
 • publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego,

oraz

w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również:

 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej można otrzymać wsparcie na:

 1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie,
 2. Roboty budowlane,
 3. Budowa nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego (jako element projektu),
 4. Prace w otoczeniu,
 5. Zakup sprzętu lub wyposażenia,
 6. Konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego) i muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym),
 7. Digitalizacja  zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym) oraz ich udostępnienie on-line,
 8. Działania informacyjno-promocyjne,
 9. Przygotowanie projektu,
 10. Zarządzanie projektem,
 11. Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta,
 12. Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,
 13. Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw,
 14. Opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/71-infrastruktura-kultury-i-turystyki-kulturowej/