Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Logo wydarzenia w kształcie prostokąta, składające się z grafiki umieszczonej po lewej stronie, przedstawiającej pochyloną wieżę Eiffla w kolorach niebieskim, granatowym i czerwonym. Natomiast po prawej stronie grafiki znajduje się skrót literowy konferencji IAC w języku angielskim a także rok i miejsce wydarzenia – Paryż 2022. Grafika pod względem kolorystycznym tworzy jednolitą całość.

 


 Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w targach kosmicznych International Astronautical Congress, odbywających się w dniach 18-22 września 2022 r. w Paryżu.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego, reprezentujące branżę z obszaru „Lotnictwa i kosmonautyki”.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, nazwa projektu: "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego".

 

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 17 sierpnia 2022 r.

 

Wyniki naboru wniosków są do pobrania poniżej:

Wyniki naboru (plik docx, 66 kB)

 

Załączniki do pobrania:

 

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

  • Regulamin dofinansowania uczestnictwa w Targach
    (podpisane oświadczenie na końcu dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorstwa oraz uczestnika Targów),
  • Zał. nr 1 do Regulaminu – Wniosek o uczestnictwo w Targach,
  • Zał. nr 2 do Regulaminu – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Zał. nr 6 do Regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana przez uczestnika Targów)
  • Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS / Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności.
  • Kserokopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis lub wydruk z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) potwierdzone “za zgodność z oryginałem”.

Dodatkowych informacji na temat składania wniosków udziela p. Joanna Socha - Kotula, tel. 17 850 17 05

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w targach International Astronautical Congress, odbywających się w dniach 18-22 września 2022 r. w Paryżu, realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników projektu i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,
8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.