Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grafika z napisem "Kongres 590"

 


 Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Grafika : Facebook | Kongres 590

„Łączymy wszystkich” – pod takim hasłem będzie odbywać się siódma edycja Kongresu 590, który już jutro,tj. 17 listopada wystartuje w stolicy Podkarpacia. Na Uniwersytecie Rzeszowskim spotkają się eksperci, którzy wspólnie będą rozmawiać o przyszłych wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki i polityki. Tematem wiodącym będzie współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza.

 

Kongres będzie trwał do piątku 18 listopada. W tym czasie uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych poświęconych współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym, z jakimi zmagają się lub będą się zmagać kraje europejskie.

 

Kongres jest jedyną, tak dużą okazją i przestrzenią do rozmów w szerokim gronie na tematy, które są ważne zarówno dla wielkiego i małego biznesu, jak też dla polityków i samorządowców. Dyskusje, które będą odbywać się w ramach przygotowanych paneli, ale również te zakulisowe, pozwolą lepiej rozumieć problemy generowane przez współcześnie zachodzące wydarzenia oraz pozwolą znajdować wspólne rozwiązania. Te szczególnie są ważne, bo dziś powinniśmy łączyć siły, aby lepiej i skuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe, które zagrażają wzrostowi polskiej gospodarki – uważa marszałek Władysław Ortyl.

 

W tym roku, z uwagi na wydarzenia, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, szczególna uwaga na Kongresie będzie poświęcona Forum Polsko-Ukraińskiemu. Dlatego nie zabraknie rozmów związanych z wykorzystaniem potencjału i kompetencji uchodźców z Ukrainy, a także sposobów organizacji pomocy przedsiębiorstwom z Ukrainy, w tym relokacji biznesów.

 

Jednym z najważniejszych punktów Kongresu będzie gala wręczenia Narody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw, przyczyniających się do rozwoju gospodarki, któreprzestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór dla innych.

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego jest partnerem siódmej edycji Kongresu 590. 

 

Dyskusje na Kongresie będą odbywać się w ramach jedenastu obszarów tematycznych:

 

1. Polityka, bezpieczeństwo

Szczególną rolę w tej dyskusji będzie zajmować Idea Trójmorza, która stała się współczesnym fundamentem budowania wzajemnego poczucia bezpieczeństwa. Ostatnie miesiące pokazały, że potrzeba współpracy jest koniecznością, zwłaszcza w obliczu zagrożeń zewnętrznych i w obliczu próby zawłaszczania potencjału i terytorium Ukrainy.

2. Gospodarka 

Przed Polską i naszymi partnerami międzynarodowymi stoją wyzwania w postaci wzmacniania potencjałów krajów TrójmorzaPowinno to zachodzić poprzez synergię poszczególnych branż i wzmacnianie wspólnych rynków kapitałowych. Dlatego wspólne inicjatywy gospodarcze, poprzedzone analizami potrzeb i kierunków rozwoju pozwolą na szybsze doganianie krajów wysokorozwiniętych.

3. Rolnictwo, żywność

Polska i kraje Trójmorza stoją wobec wyzwań i szans w zakresie rozwoju ekologicznej produkcji rolnej. Współcześnie następuje zmiana modelu upraw i hodowli, co wpłynie na wiele aspektów rolnictwa, począwszy od kultury produkcji rolnej, poprzez zmiany związane z opracowaniem nowych metod upraw, po przetwórstwo i dystrybucję żywności.

4. Technologia

Nadchodzi kolejna fala rewolucji cyfrowej, która przejawia się rozwojem technologii Web3, metaverse, 5G i następnych generacji, centrami baz danych, otwartymi danymi, oprogramowaniem icyberbezpieczeństwem. Spośród krajów Trójmorzawiele wykazuje wysoki stopień rozwoju tych branż. Polska jest jednym z liderów bankowości elektronicznej - wiele polskich rozwiązań stało się sektorowym standardem, co pokazuje potencjał drzemiący w krajowej branży IT. 

5. Transport, logistyka

Rozwijanie siatki połączeń drogowych, kolejowych, lotniczych, a nawet wodnychw tym budowa centrów logistycznych i automatyzacja transportu, są oczywistymi kierunkamiintegracji gospodarczej krajów Trójmorza. Via Carpatia i RailBaltica to tylko przykłady koniecznych inwestycji niezbędnych w procesie rozwijania relacji gospodarczych i politycznych.

6. Energetyka

Dynamiczny postępujący rozwój zielonych technologii, energia jądrowa, konsolidacja w przemyśle energetycznym, bezpieczeństwo energetyczne regionu Trójmorza, to obszary priorytetowe dające gwarancje bezpieczeństwa energetycznego regionu. Dynamika zawirowań na rynku energetycznym nie pozostawia złudzeń co do dalszego kierunku rozwoju i konieczności wzajemnej współpracy w zabezpieczeniu dostaw taniej i ekologicznej energii.

7. Ekologia

Zielony ład, gospodarka obiegu zamkniętego, budownictwo niskoenergetyczne - to tylko niektóre z elementów będących obszarem zainteresowania wszystkich członków Trójmorza. Wyzwania klimatyczne, a także cele związane z ochroną środowiska, powodują konieczność przestawiania gospodarki na mniej emisyjną, a przede wszystkim służącą mieszkańcom naszych krajów.

8. Wyzwania społeczne

Polska i kraje obszaru Trójmorza borykają się z wieloma wyzwaniami w zakresie społecznym. Należą do nich problemy demograficzne, wyzwania dla rynku pracy, imigracja wewnętrzna Trójmorza, edukacja w zmieniającym się świecie, powszechna dwujęzyczność. Procesy globalne związane z emigracją i demografią będą przekładać się na rywalizację poszczególnych gospodarek o wykwalifikowanych pracowników.Ten proces będzie bezpośrednio decydował o szansach na dalszy dynamiczny rozwój gospodarki.

9. Nauka

Wspólne projekty B+R, specjalizacja badawcza krajów Trójmorza, wymiana naukowa i studencka są i będą motorem dalszego rozwoju. Tylko intensyfikacja badań naukowych, poszukiwanie synergii pomiędzy poszczególnymi krajami, a także sprawny proces absorbcji tych rozwiązań przez gospodarkę pozwolą na dogonienie stale uciekających gospodarek zachodnich.

10. Kultura

Kraje Trójmorzatworzą jeden z najbogatszych kulturowo obszarów Europy. Bogactwo regionu widoczne jest we wszystkich obszarach kultury i sztuki. Wzajemne poznanie dziedzictwa krajów i narodów regionu to warunek konieczny do pełnego zrozumienia wartości płynących z historii i kultury. Dotychczasowy stan wymiany kulturalnej jest w wysokim stopniu niewystarczający. Istnieje konieczność poprawy tego stanu rzeczy poprzez szereg inicjatyw zmierzających do wzajemnego lepszego poznania.

11. Zdrowie

Wyzwania trzech ostatnich lat pokazują, do jakiego stopnia opieka zdrowotna i jej sprawne działanie wpływają na funkcjonowanie gospodarki i łańcuchów dostaw. Konieczność izolacji oraz blokady graniczne przyczyniły się do zawieszenia lub zaniechania wielu ważnych inicjatyw. Poszukiwanie chroniących obywateli rozwiązań, przy jednoczesnym wzmacnianiu potencjału gospodarczego, stanie się kolejnym celem rozwoju służby zdrowia.