Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Sala pełna ludzi.

 


 Autor tekstu: Krzysztof Witek

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

W siedzibie urzędu marszałkowskiego zebrali się członkowie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Obok marszałka województwa Władysława Ortyla, samorząd województwa reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus, a także dyrektorzy departamentów związanych z funduszami europejskimi. Było to pierwsze w tym roku posiedzenie komitetu.

 

Na posiedzeniu obecni byli również przedstawiciele Komisji Europejskiej: Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Eliza Przetak z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, które w obradach uczestniczyły zdalnie.  W gremium, zasiadają także między innymi, przedstawiciele władz lokalnych, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. W tym gronie powitano również nową przedstawicielkę Wojewody Podkarpackiego. Nowym obserwatorem, w miejsce Pani Aliny Dąbrowskiej, została Pani Magdalena Granda-Podstolak. Do składu Komitetu w charakterze obserwatora dołączył również Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, który reprezentował przewodniczący zarządu Andrzej Czernecki.

 

Za nami pierwszy rok funkcjonowania Komitetu, który powołany został w styczniu 2023 roku. Rocznica to dobra okazja do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk po ponad roku naszej współpracy. Za nami okres wytężonej pracy, kolejne wyzwania przed nami. Na dzisiejszym posiedzeniu planujemy przyjąć kolejny- duży pakiet nowych kryteriów wyboru projektów, które umożliwią uruchomienie kolejnych naborów- podkreślił marszałek Władysław Ortyl.

 

W czasie obrad Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Programem Operacyjnym UMWP przedstawił informacje dotyczące aktualnego stanu realizacji Funduszu Europejskiego Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 oraz kryteria wyboru projektów dla programu regionalnego FEP 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Te kwestie zostały przedstawione przez ponownie przez Wojciecha Magnowskiego, który podsumował również uchwały Komitetu Monitorującego związane z tym tematem.

 

W dalszej części posiedzenia, Tomasz Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem, przedstawił regulamin działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

 

Paweł Wais, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, omówił aktualny stan spełnienia warunkowości podstawowej dla perspektywy 2021-2027 na poziomie regionalnym, szczególnie odnosząc się do Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 oraz Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do 2030 roku (PSRT WP 2030).

 

Na zakończenie wicemarszałek Ewa Draus, podsumowała posiedzenie, omawiając sprawy różne związane z działalnością KM FEP na lata 2021-2027.

 

Dzisiejsze spotkanie jest ważnym etapem w procesie monitorowania i realizacji funduszy europejskich na terenie województwa podkarpackiego, umożliwia ono wymianę informacji i poglądów oraz ułatwia podejmowanie decyzji służących efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych na cele rozwojowe regionu – podsumowała wicemarszałek Ewa Draus

 

Następne posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 jest zaplanowane jako wyjazdowe obrady połączone z objazdem studyjnym szlakiem projektów zrealizowanych dzięki środkom unijnym.

 

Galeria zdjęć: