Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 

Program „Nie zagubić talentu” jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.
W ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu" przyznawane są:

 1. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
 2. Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
 3. Nagrody pieniężne.

O stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może ubiegać się osoba, która w dniu składania wniosku:
1) jest uczniem szkoły podstawowej położonej na terenie województwa podkarpackiego i:
a) posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim, w tym co najmniej jedno osiągnięcie jest uzyskane w olimpiadzie bądź w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty oraz
b) uzyskała średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,20,
2) jest uczniem szkoły ponadpodstawowej położonej na terenie województwa podkarpackiego i:
a) posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim i co najmniej jedno osiągnięcie jest uzyskane na szczeblu ogólnopolskim oraz
b) uzyskała średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,80.


O stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń, który w bieżącym roku szkolnym spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. w dniu składania wniosku jest uczniem szkoły położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 2. ukończył co najmniej VI klasę szkoły podstawowej,
 3. posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

O nagrodę pieniężną może ubiegać się uczeń:
szkoły podstawowej, który w bieżącym roku szkolnym:

 1. w dniu składania wniosku jest uczniem szkoły położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 2. został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych wyników lub
 3. został wielokrotnym laureatem konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
 4. został laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w bieżącym roku szkolnym:

 1. jest uczniem szkoły położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 2. został laureatem trzeciego stopnia ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady.

szkoły zawodowej, który w bieżącym roku szkolnym:

 1. jest uczniem szkoły położonej na terenie województwa podkarpackiego,
 2. został laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej lub
 3. został laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

O nagrodę pieniężną może ubiegać się również absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, który uzyskał świadectwo dojrzałości i został laureatem trzeciego stopnia ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady.

W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, nagroda zostanie przyznana za osiągnięcie o najwyższej randze.

Nagroda pieniężna może być przyznana szkole lub placówce, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z terenu województwa podkarpackiego, za:

 1. szczególne osiągnięcia artystyczne zespołu artystycznego, na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, działającego odpowiednio przy tej szkole lub placówce,
 2. szczególne osiągnięcia naukowe zespołu uczniów tej szkoły.

Nagrodę pieniężną dla zespołu przyznaje się nie częściej niż co 3 lata.

KWOTA
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 400 zł wypłacane przez 10 miesięcy.
Wysokość nagrody uzależniona jest od liczby nagrodzonych.

WNIOSEK
Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody pieniężnej występuje uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody pieniężnej dla zespołu artystycznego lub zespołu osób występuje dyrektor szkoły lub placówki.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu na adres:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
z dopiskiem Program „Nie zagubić talentu”

Wnioski należy składać do dnia 15 lipca br. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku.

 1. Wnioski ocenia Komisja powołana przez Zarządu Województwa Podkarpackiego.
  Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych, przyznając punkty uwzględnia w szczególności:

1) średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych,
2) osiągnięcia:

a) w konkursach i olimpiadach organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).
b) edukacyjne inne.

 1. Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, przyznając punkty uwzględnia w szczególności:

1) średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych,
2) osiągnięcia w olimpiadach i turniejach, o których mowa w § 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036):
a) olimpiady przedmiotowe, których laureaci zwolnieni są z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
b) olimpiady, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym,
c) turnieje i olimpiady, w których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego,
3) osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym,
4) konkursy organizowane przez szkoły wyższe,
5) inne osiągnięcia naukowe.

 1. Komisja opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne uwzględnia w szczególności:

1) osiągnięcia na poziomie międzynarodowym,
2) osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim,
3) osiągnięcia na poziomie wojewódzkim.

 1. Komisje opiniujące mogą wziąć pod uwagę sytuację rodzinną lub materialną kandydata do stypendium.
 2. Komisja o przyznanie nagród pieniężnych ocenia wnioski pozytywnie bądź negatywnie. Pozytywnie ocenione wnioski o przyznanie nagród pieniężnych przedstawiane są Zarządowi Województwa Podkarpackiego.


Do pobrania: