Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2022 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

 

Rodzaj zadań:

W ramach konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych i propagujących naukę.

 

Warunki realizacji zadań:

 • zadania powinny obejmować organizację przedsięwzięć popularyzujących naukę, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego zastosowania osiągnięć naukowych, ukazania pozytywnej roli postępu technologicznego, prezentacji rozwiązań innowacyjnych w obrębie różnych dziedzin naukowych, promowania walorów i możliwości rozwojowych województwa (np. osiągnięć naukowych z dziedziny lotnictwa czy kosmonautyki), a także idei powstania Podkarpackiego Centrum Nauki,
 • zadania powinny być realizowane poprzez organizację wydarzeń mających formę m.in.: festiwali naukowych, pikników naukowych, konkursów, przeglądów, wykładów, spektakli naukowych i najlepiej łączonych w ramach zadania,
 • zadania powinny wykazywać komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty,
 • zadania powinny mieć charakter ponadlokalny (odbiorcami powinni być mieszkańcy co najmniej dwóch powiatów z terenu województwa podkarpackiego) i być realizowane na terenie województwa podkarpackiego.

 

Wysokość dotacji i termin realizacji zadań:

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę. Maksymalna kwota dotacji dla jednego zadania wynosi 15 000,00 zł.
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 października 2022 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2022 r.

 

Termin i sposób składania ofert:

Nabór ofert trwa do 8 sierpnia 2022 roku.
Oferty można składać:

 1. W wersji papierowej osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godzinach pracy Urzędu,
 2. Listownie na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie nauki”. Decyduje data nadania,
 3. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu dostępnej na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Decyduje data nadania.

Informacje o konkursie ofert można uzyskać w Oddziale nauki i projektów unijnych Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerem telefonów 17 743 30 58, 17 743 30 64, 17 743 32 95 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Informacje o konkursie dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.podkarpackie.pl (Samorząd – Współpraca z NGO – Otwarte konkursy ofert – Nauka) oraz na stronie pod adresem: https://www.podkarpackie.pl (Dla Mieszkańców - Edukacja i Nauka - Konkursy ofert).

 

Zasady przyznawania dotacji:

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dotację zawarte są w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2022 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę, przyjętym Uchwałą Nr 404/8114/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2022 r.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych (docx, 56.2 KB)
 2. Załącznik nr 1 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego (docx, 52.6 KB)
 3. Załącznik nr 2 - Instrukcja przygotowania oferty realizacji zadania (docx, 63.4 KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny formalnej realizacji zadania publicznego (docx, 24.5 KB)
 5. Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego (docx, 31.9 KB)
 6. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Oferenta dotyczącego konta bankowego (docx, 17.0 KB)