Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 Staże i szkolenia


STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

 Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2023 r. poz.1516 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 377 t.j.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z późn. zm.).

Marszałek województwa zapewnia organizację, finansowanie oraz odpowiednie warunki odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami:

  1. Polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
  2. Innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
  3. Innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa 

- zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa.

Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi województwa właściwy wojewoda na podstawie umowy zawartej między właściwym wojewodą, a marszałkiem województwa.

Staż lekarza obejmuje staż cząstkowy w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej uzupełniony kursem podstawowych czynności ratunkowych (ALS/BLS) - stanowiących część stałą stażu oraz w zakresie nie więcej niż trzech innych wybranych przez lekarza dziedzin medycyny - stanowiących część personalizowaną stażu, a także szkolenia:
z transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń,
w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV - realizowanego w ramach stażu w dziedzinie chorób wewnętrznych; szkolenia z zakresu profilaktyki onkologicznej oraz leczenia bólu.

Staż lekarza dentysty obejmuje staż cząstkowy w dziedzinie: chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chorób błony śluzowej, protetyki stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz szkolenia: z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki
i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV - w przypadku odbywania stażu podyplomowego w dziedzinie periodontologii, a także kursu z medycyny ratunkowej.

Oprócz ww. szkoleń staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty obejmuje również szkolenia z zakresu: komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, a także zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego oraz prawa medycznego, w tym bioetyki.

Program i czas trwania stażu podyplomowego lekarza, sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego, wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty oraz wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty
i lekarza dentysty stażysty oraz zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 377 t.j.).

Staż lekarza trwa 13 miesięcy, natomiast staż lekarza dentysty – 12 miesięcy. Każdego roku staż rozpoczyna się 1 października lub 1 marca i kończy uzyskaniem zaliczenia od koordynatora stażu.

Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Marszałek województwa, w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską, ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Okręgowa rada lekarska w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje, do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania lekarzy i lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania zawodu i których wpisała na listę członków izby.

Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej części programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana, w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. Nie przedłuża się czasu trwania stażu podyplomowego, jeżeli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat.

WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH  DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się na wniosek podmiotu leczniczego, według wzoru zamieszczonego poniżej (Wzór Nr 1, Wzór Nr 2).

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów  na terenie województwa podkarpackiego znajduje się poniżej (Tab.1-Tab. 4).

Załcząniki:

Wzór wniosku nr 1- doc.roz.36.9 KB

Wzór wniosku Nr 2 -doc.rozm.37 KB

Tabela Nr 1 - Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę
z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego - doc. rozm. 21,4 KB

Tabela Nr 2 - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarzy w celu odbycia stażu podyplomowego - doc. rozm. 23,8 KB

Tabela Nr 3 - Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę
z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego- doc.rozm. 31,1 KB 

Tabela Nr 4- Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarzy dentystów w celu odbycia stażu podyplomowego - doc.rozm.24,7 KB

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podmioty lecznicze/indywidualne praktyki lekarskie/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie) - doc.rozm.21,4 KB