STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019r., poz.537 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza
    i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474).

 

Marszałek województwa zapewnia organizację, finansowanie i odpowiednie warunki odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa.

 

Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

Staż lekarza obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii (w tym neonatologii), chirurgii ogólnej (w tym chirurgii urazowej), położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Staż lekarza dentysty obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii (z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej) oraz medycyny ratunkowej.

Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje również szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

Ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza, sposób odbywania
i dokumentowania stażu podyplomowego, wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty oraz wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 474).

 

Staż lekarza trwa 13 miesięcy, natomiast staż lekarza dentysty – 12 miesięcy. Każdego roku staż rozpoczyna się 1 października lub 1 marca i kończy uzyskaniem zaliczenia od koordynatora stażu.

Lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat.

Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

 

Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania zawodu i których wpisała na listę członków izby.

 

Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej części programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana,
w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. Nie przedłuża się czasu trwania stażu podyplomowego, jeżeli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat.

WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH  DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się na wniosek podmiotu leczniczego, według wzoru zamieszczonego poniżej (Wzór Nr 1 - Wzór Nr 2)

 

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów  na terenie województwa podkarpackiego znajduje się poniżej ( Tab.1- Tab. 4):

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ( podmioty lecznicze / indywidualne praktyki lekarskie /indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie)  

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z art. 15 ust.6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz podmioty realizujące obsługę informatyczną i archiwizacyjną, Okręgowe Izby Lekarskie ,

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji lub do momentu negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku lub wykreślenia Pani/Pana podmiotu z listy, o której mowa w art.15 ust.6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a po negatywnym rozpatrzeniu lub wykreśleniu dane będą poddane archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie przez Panią/ Pana danych we wskazanym, zakresie jest dobrowolne , ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu z Pani/ Pana podmiotem leczniczym.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ( profilowaniu)