Informujemy, że weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

 

Dnia 31 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 2247).

Ten akt wykonawczy do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.) zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949).

W rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2015 r. są określone m.in. nowe wzory orzeczeń lekarskich.

Zmiana wzorów polega m.in. na doprecyzowaniu objaśnień co do budzącego uprzednio wątpliwości sposobu wypełniania orzeczeń w zakresie kategorii prawa jazdy:

„Zaznaczyć właściwe poprzez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu przy właściwej grupie kategorii prawa jazdy. Pozostałe grupy kategorii prawa jazdy należy skreślić. Nie skreśla się żadnej kategorii w ramach grupy kategorii prawa jazdy, przy której został umieszczony znak X.”.