W czasie ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za służbę zdrowia omówił ogólną sytuację w jednostkach ochrony zdrowia oraz przedstawił wyniki finansowe podmiotów leczniczych za 2018 r. i pierwsze półrocze 2019 r. Szczególną uwagę zwrócił na wszystkie inwestycje z RPO  WP 2014-2020 w całą podkarpacką służbę zdrowia na łączną wartość ponad 600 mln zł., w tym na kluczowe inwestycje w szpitalach wojewódzkich.

Przedstawił restrukturyzację zadłużenia szpitali wojewódzkich przy pomocy kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączne zadłużenie szpitali, tj. zobowiązania długoterminowe i wymagalne, na koniec 2018 r. wyniosły 370 mln zł.

Cieszy rozwój lecznictwa, który przejawia się wzrostem wartości kontraktu z NFZ do poziomu 1,2 mld zł., wzrostem liczby leczonych pacjentów do poziomu 344 tys. w 2019 r. Należy również zauważyć wzrost płac dla pracowników wszystkich grup zawodowych w szpitalach oraz skutki finansowe dla tych podmiotów leczniczych.