W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się robocze spotkanie delegacji z województwa dolnośląskiego na czele z wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim. Po stronie naszego województwa w spotkaniu uczestniczyli Stanisław Kruczek – Członek Zarządu, Skarbnik Województwa Janina Jastrząb, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - Damian Brud, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej- Jerzy Jęczmienionka, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) - Tomasz Czop, zastępca dyrektora OLK w Rzeszowie - Jacek Maternia (kierujący Sekcją Zakupową), Dyrektor Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Maciej Szymański.

Na spotkaniu poruszono przede wszystkim kwestie z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej. W przedstawionej prezentacji Stanisław Kruczek omówił zmiany w Szpitalach Wojewódzkich zwracając uwagę na trzy poziomy naprawy systemu ochrony zdrowia: poziom centralny (działania Sejmu, Rządu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia), poziom regionalny (działania Sejmiku Województwa) oraz poziom szpitala (działania dyrektorów szpitali).

- Na Podkarpaciu było siedem szpitali wojewódzkich oraz dwa szpitale psychiatryczne w Jarosławiu i Żurawicy. W latach 2015-2018 szpitale zostały przeorganizowane. W stolicy województwa Rzeszowie po przekształceniach mamy dwa szpitale wojewódzkie: Szpital Kliniczny Nr 1, do tego szpitala przyłączono Podkarpackie Centrum Chorób Płuc z czego powstał szpital pulmonologiczno-onkologiczny oraz Szpital Kliniczny Nr 2 jako wielospecjalistyczny o charakterze Urazowo-Pediatrycznym. Jeden z tych szpitali docelowo powinien stać się szpitalem Uniwersyteckim o charakterze ogólnopolskim do kształcenia kadry medycznej. W Przemyślu -dawnym mieście wojewódzkim dokonano połączenia szpitali Wojewódzkiego i Miejskiego. Dodatkowo mamy szpitale w Tarnobrzegu oraz Krośnie. Po zakończonej reorganizacji została podjęta decyzja, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o restrukturyzacji zadłużenia. Aby to zrealizować został wykonany dla szpitali program naprawczy, a dla uzyskania niskiego oprocentowania województwo poręczyło kredyty restrukturyzacyjne. Dało to oszczędności na kosztach finansowych prawie 13 milionów złotych rocznie, które są przeznaczane na leczenia pacjentów podkarpackich – podkreślił Stanisław Kruczek.

Na poziomie regionalnym w szpitalach wojewódzkich prowadzony jest bieżący monitoring sytuacji finansowej poprzez EPN-PSIM, dodatkowo każdy szpital poddawany jest szczegółowej analizie na posiedzeniach zarządu, utrzymywana jest współpraca z BGK, z którym monitorujemy aktualną sytuację w szpitalach. Ponadto co kwartał odbywają się wizytacje nadzorcze w szpitalach. W każdej z jednostek powstał zespół monitorujący sytuację ekonomiczną szpitala składający się z przedstawicieli Organu prowadzącego, tj. Marszałka, dyrekcji szpitala oraz przedstawicieli załogi.

Na spotkaniu omówiono również działalność podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej, działalność WUP, dofinansowania przez PEFRON wkładów własnych dla organizacji trzeciego sektora przy projektach europejskich funkcjonującym od dwóch lat na podkarpaciu, jedynym województwie w Polsce.

Przedstawiono również działalność Centrum Usług Wspólnych przy OLK, oraz korzyści płynące z tej działalności.

Omówiono również inwestycje w podkarpackich szpitalach na łączną kwotę ponad 500 mln zł. Obecnie w szpitalach wojewódzkich jest realizowanych 6 projektów kluczowych w ramach RPO (ok. 200 mln zł), a w powiatowych 19 projektów (ok. 300 mln zł).

Spotkanie miało merytoryczny i konstruktywny charakter, którego celem było wymienienie się doświadczeniami i spostrzeżeniami odnośnie restrukturyzacji w służbie zdrowia, jednostkach pomocy społecznej oraz specyfice pracy w równorzędnych departamentach Urzędów Marszałkowskich. Liczymy, że wymiana doświadczeń jaka miała miejsce  podczas takiego spotkania przyniesie owoce w postaci poprawy aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.

 Justyna Łotocka

Kancelaria Zarządu

Fot. Daniel Kozik

Biuro Prasowe