181107 zespolW Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie powołano Zespół ds. Monitorowania - kolejny, po powołanych ostatnio w Żurawicy i Jarosławiu. Natomiast w Klinicznym Szpitalu nr 2 w Rzeszowie odbyło się drugie spotkanie zespołu powołanego pod koniec lipca.

7 listopada odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. Monitorowania w Klinicznym Szpitalu nr 2 w Rzeszowie. Spotkanie otworzył i poprowadził marszałek Władysław Ortyl. W agendzie zebrania znalazły się punkty:

1. Przekazanie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 30.08.2018 r.

2. Informacja Dyrektora o bieżącej sytuacji szpitala, w tym sytuacji finansowej.

3. Informacja Dyrektora o realizacji zawartego Porozumienia.

4. Wolne wnioski.

Z uwagi, iż zespół w KSW 2 był pierwszą powołaną tego typu grupą, mającą monitorować sytuację w szpitalu przy udziale władz województwa, szpitala, przedstawicieli Związków Zawodowych i poszczególnych grup pracowników, na początku spotkania kilka chwil poświęcono dopracowaniu i omówieniu pewnych elementów technicznych związanych ze spotkaniami Zespołu.

Następnie dyrektor Krzysztof Bałata przedstawił sytuację szpitala, która przedstawia się następująco: W podsumowywanym kwartale szpital wykazuje stratę w wysokości 6,9 miliona złotych. W porównaniu rok do roku tego samego okresu w 2017 strata ta wynosiła 32 miliony złotych. Dyrektor poinformował również, że na ten moment Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz w pełni posiada płynność finansową.

Dyrektor Bałata przedstawił, także plany inwestycyjne na najbliższy czas. Najważniejsze, które wymienił to: - remont dwóch oddziałów dziecięcych: chirurgicznego i ortopedycznego; - remont Kliniki Neonatologii. Uczestnicy spotkania podejmowali również tematy związane z wdrażaniem zapisów porozumienia zawartego w lipcu. Również 7 listopada 2018 r. oficjalnie ukonstytuował się Zespół ds. Monitorowania w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina. 

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący Zespołu

Stanisław Kruczek

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Wiceprzewodniczący Zespołu

Damian Brud

Przewodniczący Rady Społecznej

Witold Wiśniewski

Dyrektor

Marek Wiater

Przedstawiciel Dyrektora

Wojciech Kądziołka

OZZL

Celina Gnat

OZZPiP

Joanna Treper

NSZZ „Solidarność”

Monika Wójcik

ZZ Techników Medycznych Radioterapii

Małgorzata Głowacka

ZZ Pracowników Szpitala „Jedność”

Joanna Rusin

ZZ techników Medycznych Elektroradiologii

Grażyna Dudek

Przedstawiciel Pielęgniarek Oddziałowych

Mariusz Jednakiewicz

Przedstawiciel Ordynatorów Szpitala

 

Podczas spotkania Stanisław Kruczek przedstawił założenia pracy zespołu i projekt regulaminu. Dyrektor szpitala Witold Wiśniewski przedstawił sytuację placówki z uwzględnieniem kwestii finansowo-ekonomicznych. W najbliższym czasie planowane są powołania bliźniaczych zespołów w kolejnych placówkach, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Mateusz Witczuk
Kancelaria Zarządu