181025 monitorowaniePierwszy Zespół Monitorujący w województwie podkarpackim powstał z inicjatywy Marszałka Władysława Ortyla, powołany został na mocy porozumienia, które kończyło spór zbiorowy w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 24 lipca 2018 r. Zarząd Województwa zarekomendował aby tego typu zespoły powstały we wszystkich placówkach szpitalnych, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Nadrzędnym celem działania zespołów monitorujących w placówkach jest ciągłe prowadzenie trójstronnego dialogu w szpitalach, utrzymywanie transparentności finansów placówek, co ma bezpośrednio prowadzić do unikania zdarzeń takich jak spory zbiorowe czy różne formy protestów. Regulamin ustanawia zadania w sposób następujący:

Do zadań Zespołu należy:

1) monitorowanie bieżącej sytuacji ekonomicznej Szpitala;

2) wydawanie na zasadach konsensusu opinii w sprawach wniosków i postulatów dotyczących zatrudniania personelu, ustalania minimalnych norm zatrudnienia oraz innych spraw organizacyjnych Szpitala;

3) wprowadzania budżetowania jednostek/komórek organizacyjnych Szpitala w ośrodkach powstawania kosztów (OPK).

W skład zespołów wchodzą przedstawiciele samorządu województwa, dyrekcji szpitala, oraz przedstawicieli pracowników szpitala wszystkich grup zawodowych. Spotkania Zespołu odbywają się raz na kwartał, po 20 dniu miesiąca przypadającego na koniec kwartału. W KSW 2 odbyło się już jedno posiedzenie, drugie zaplanowanie jest na dzień 30 października.

Po pierwszym, wzorcowym zespole z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie kolejny został powołany w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 25 października ukonstytuował się następujący skład zespołu:

1) Przedstawiciele Organu Założycielskiego:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego (przewodniczący zespołu)

Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego (wiceprzewodniczący zespołu)

2) Przedstawiciele dyrekcji Szpitala:

Barbara Stawarz – Dyrektor Szpitala

Beata Hamryszczak – Główny Księgowy

3) Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala:

Mariusz Król

4) Przedstawiciel Ordynatorów Szpitala:

Małgorzata Pietrzyk

5) Przedstawiciel Pielęgniarek Oddziałowych:

Ryszarda Fac – p.o. Naczelnej Pielęgniarki

6) Przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych:

Elżbieta Sobejko – OZZ Pielęgniarek i Położnych

Barbara Mrożek – NSZZ „Solidarność”

Jacek Olearnik – ZZ Terapeutów Uzależnień Służby ZdrowiaPiotr Szuberla – ZZ Pracowników Technicznych, Gospodarczych i Ekonomiczno-Administracyjnych Ochrony Zdrowia

Podczas posiedzenia, na którym ukonstytuował się powyższy skład zespołu, Stanisław Kruczek przedstawił regulamin zespołu, który omówiono. Następnie dyrektor szpitala Barbara Stawarz przedstawiła aktualną sytuację finansowo-ekonomiczną placówki. Na spotkaniu omówiono również kwestię możliwych podwyżek dla osób zatrudnionych w szpitalu.

Tego samego dnia, 25 października 2018 r. powstał tożsamy zespół w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. W jego składzie znaleźli się:

1) Przedstawiciele Organu Założycielskiego:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego (przewodniczący zespołu)

Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego (wiceprzewodniczący zespołu)

2) Przedstawiciele dyrekcji Szpitala:

Józef Długoń – Dyrektor Szpitala

Bogusława Paszczyńska

Agata Ostoja-Zagórska

3) Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala:

Marcin Zaborniak

4) Przedstawiciel Ordynatorów Szpitala:

Małgorzata Pietrzyk

5) Przedstawiciel Pielęgniarek Oddziałowych:

Jadwiga Sierpińska

6) Przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych:

Danuta Bazylewicz – OZZ Pielęgniarek i Położnych

Sławomir Lal – ZZ Lekarzy

Marta Mazur – ZZ Pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

Agnieszka Mazur – ZZ Psychologów, Pedagogów i Socjologów przy SPZOZ Jarosław.

Podczas posiedzenia Stanisław Kruczek przedstawił założenia prac zespołu oraz regulamin. Omówiono również sytuację finansową placówki jak i kwestię negocjacji z organizacjami związkowymi.

W najbliższym czasie analogiczne zespoły zostaną powołane w kolejnych wojewódzkich placówkach służby zdrowia.