07DE9CC5 28DE 4F70 8F7D 5C67FD9CE0CEWe wtorek i środę osiągnięto porozumienie z częścią protestujących w wojewódzkich szpitalach w Tarnobrzegu i w Przemyślu.

W przemyskim szpitalu po rozmowach z udziałem członków zarządu województwa Stanisława Kruczka i Piotra Pilcha, swój protest zdecydowały się zakończyć: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Związek Zawodowy Pracowników Technicznej Obsługi Służby Zdrowia i Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia w Przemyślu.

W Tarnobrzegu z udziałem marszałka Władysława Ortyla na porozumienie z dyrekcją i zarządem województwa zdecydowały się: Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu, Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych przy Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

Warunki wprowadzenia podwyżek w Przemyślu:

Od 1 sierpnia 2018 r. dla zawodów niemedycznych, a także innych zawodów medycznych niż lekarze oraz pielęgniarki i położne, podwyższona będzie kwota wynagrodzenia zasadniczego o 300 zł brutto.

1.Tytułem częściowego wyrównania dysproporcji w zarobkach pracowników szpitala w porównaniu z innymi szpitalami od 1 sierpnia 2018 r. dla zawodów niemedycznych, a także innych zawodów medycznych niż lekarze oraz pielęgniarki i położne, podwyższona będzie kwota wynagrodzenia zasadniczego o 100 zł brutto.

2.Od 1 lipca 2019 r. o kwotę 100 zł brutto wynikającą z realizacji porozumienia OZPiP z Ministrem Zdrowia z dnia 9 lipca 2018 r. dla zawodów medycznych
z wyłączeniem lekarzy.

3.Od 1 sierpnia 2019 r. o kwotę 200 zł brutto dla wszystkich pracowników szpitala.

4.Od 1 sierpnia 2020 r. o kwotę 250 zł brutto dla wszystkich pracowników szpitala uwarunkowaną opinią w zakresie sytuacji finansowej szpitala za poprzedni rok.

Wzrost wynagrodzenia określony w pkt.1-3 nastąpi bezwarunkowo i zostanie określony w treści umów o pracę pracowników (treść ta zostanie uwzględniona w umowach o pracę najpóźniej do 1 października 2018 r.) Natomiast ostatnia transza zostanie wypłacona pod warunkiem, że niezależna instytucja, przedstawi opinię w zakresie sytuacji finansowej szpitala (na podstawie sprawozdań finansowych składanych co kwartał przez szpital) i pozytywnej prognozy na następny rok i określi ją jako niepogorszoną w porównaniu z latami ubiegłymi (i ubiegłymi okresami sprawozdawczymi) oraz wskazanie, że szpital zachowuje płynność finansową .

Warunki wprowadzenia podwyżek (nie obejmujących lekarzy) w Tarnobrzegu:

1.Od 1 sierpnia 2019 roku nastąpi wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 200,00 zł brutto za pełny wymiar czasu pracy,

2.Od 1 lipca 2020 roku nastąpi wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 250,00 zł brutto za pełny wymiar czasu pracy, warunkowany pozytywną sytuacją finansową Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

Z kolei już 1 sierpnia dyrektor szpitala wprowadził podwyżkę 300 zł brutto.

Porozumienia w Tarnobrzegu i Przemyślu zakładają również powstanie Zespołów Monitorujących Porozumienie, które mają zapewnić przejrzystość i transparentność badania stanu ekonomicznego szpitali. W ich skład wejdą m.in. członkowie przedstawiciele zarządu województwa, dyrekcji, organizacji związkowych, rad społecznych oraz oddziałów szpitalnych. Członkowie będą mogli domagać się złożenia informacji księgowych i kadrowych dotyczących szpitali za zachowaniem tajemnicy uzyskanych informacji. Jest to forma małej Komisji Trójstronnej w szpitalach. Ponadto sytuacją w wojewódzkich szpitalach będzie zajmowała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, której posiedzenie będzie zaplanowane w Przemyślu.

Porozumienia kończą spory zbiorowe między sygnatariuszami porozumień. Pozostałe organizacje kontynuują protest. Zarząd zwraca się z apelem do pozostałych organizacji związkowych o kontynuowanie rozmów, ale przede wszystkim o zaniechanie form protestu, które mogłyby narazić zdrowie i życie pacjentów.