180904 SZPITALpRZEMYSL

Zarząd Województwa apeluje do pielęgniarek i położnych ze szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, które rozpoczęły protest głodowy o jego zawieszenie do czasu wyznaczenia mediatora. Informacje w sprawie sytuacji w szpitalu przekazał dziś członek zarządu Stanisław Kruczek, który od rozpoczęcia protestu prowadzi rozmowy z pielęgniarkami ramienia zarządu województwa.

 W konferencji wzięli również udział wicemarszałek Maria Kurowska, wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz członek zarządu Piotr Pilch.

 Członek zarządu Stanisław Kruczek zaapelował do protestujących pielęgniarek o zaprzestanie głodówki i powrót do pracy. Zadeklarował, że zarząd województwa jest otwarty na rozmowy i widzi potrzebę podniesienia pensji, ale muszą one uwzględniać sytuację i możliwości finansowe szpitala.  

- Żądania płacowe są przez nas widziane i chcemy je realizować, ale chcemy w rozmowach bazować na tym co zostało już wypracowane podczas protestów w szpitalu wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie – mówił do dziennikarzy członek zarządu Stanisław Kruczek.

Poniżej zamieszczamy wypowiedź Stanisława Kruczka z konferencji i oświadczenie zarządu województwa.

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI SZPITALI, DLA KTÓRYCH ORGANEM TWORZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJ. PODKARPACKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZPITALA W PRZEMYŚLU.

 

W wyniku wdrażania programów restrukturyzacyjnych sytuacja szpitali uległa znaczącej poprawie. Wskutek uzyskanych kredytów z BGK zostały już w większości spłacone zobowiązania wymagalne i odzyskana została płynność finansowa przez szpitale.

W czerwcu 2017 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 141 mln zł, a w czerwcu 2018 r. są na poziomie 21 mln zł i zostaną spłacone w ciągu miesiąca. Łączny wynik bez kosztów amortyzacji uległ poprawie o blisko 55 mln zł w stosunku do 2017 r. Jest to pierwsza tak korzystna sytuacja dla tych placówek w historii ich funkcjonowania.

Jedynie szpital w Przemyślu jest na etapie rozmów z bankiem, a kredyt restrukturyzacyjny zostanie prawdopodobnie udzielony po ich zakończeniu. W obecnej chwili trwają w tym szpitalu dwa spory zbiorowe: pierwszy prowadzony przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych na etapie mediacji oraz odrębny przez trzy inne związki zawodowe, w tym NSZZ Solidarność na etapie rokowań. Pracodawca realizuje procedurę rozwiązywania sporów zbiorowych przewidzianą ustawą, a jego działania nie noszą znamion zwłoki.

Pracodawca oraz Związek Pielęgniarek i Położnych oczekują na wyznaczenie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kolejnego mediatora, gdyż pierwsza wskazana osoba nie została zaakceptowana przez związki zawodowe. Dyrekcja szpitala wprowadziła podwyżki w takiej samej wysokości jak w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, zgodnie z zapowiedzią Marszałka Władysława Ortyla, że wypracowane rezultaty sporu z KSW nr 2 zostaną zastosowane w pozostałych szpitalach wojewódzkich. Podobne kwoty podwyżek uzgodniono i zaakceptowano w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie oraz Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.

Należy zaznaczyć, że w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu trwają modernizacje placówki mające na celu poprawę jakości świadczenia usług pacjentom i pracy personelu. Jedną z inwestycji jest projekt „Koordynowana opieka kardiologiczna”, której koszt to blisko 15 mln. zł. Szpital jest także w trakcie procesu restrukturyzacji i jeszcze wiele jej elementów musi zostać dopracowane. W ramach restrukturyzacji nie przewiduje się zwolnień personelu.

Kwota żądań personelu pozostającego w sporze zbiorowym z pracodawcą, czyli podwyższenie płacy zasadniczej brutto do 6000 zł. dla starszej pielęgniarki i 5500 zł. dla młodszej, wydaje się być znacząco wygórowana i mało realna do spełnienia w warunkach polskiej służby zdrowia. Kwota ta wraz z wszystkimi pochodnymi przekroczyłaby kwotę 10 000 zł brutto. w przypadku pielęgniarki dyżurującej. Zarząd Województwa nie widzi podstaw do zaostrzenia sporu poprzez przeprowadzanie akcji protestacyjnej, szczególnie w tak poważny sposób.

Zarząd Województwa apeluje do pielęgniarek i położnych o zawieszenie protestu do czasu wyznaczenia mediatora i osiągnięcia rezultatów poprzez prowadzenie mediacji zgodnie z założeniami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.