Podczas dzisiejszej konferencji prasowej dyrektor Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie podsumował ostatni rok swojej pracy na tym stanowisku. Krzysztof Bałata przedstawił wyniki finansowe szpitala, z których wynika, że od lipca 2017 roku placówka nie przynosi strat.

Bałata mówił o konieczności kontynuowania zaproponowanej przez niego rekonstrukcji szpitala. - - Czeka nas ciężka praca. Pozwala to patrzeć w przyszłość z lekką wiarą, że będzie lepiej, przy założeniu niezmiennych warunków – mówił dyrektor.  Według danych przedstawionych przez Krzysztofa Bałatę na koniec roku 2017 szpital wykazał stratę mniejszą o ponad 30 milionów złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. W wyszczególnieniu miesięcznym z roku 2017 wykazano, że w miesiącach lipiec-listopad placówka przyniosła zysk w wysokości około 5,7 miliona złotych. Analogicznie w miesiącach styczeń-czerwiec 2017 szpital poniósł stratę prawie 35 milionów złotych.

Według dyrektora tak znaczącą poprawę finansów udało się osiągnąć dzięki zwiększeniu przychodów z NFZ i innych źródeł, ograniczeniu kosztów prowadzonej działalności, analizie kosztów stałych i zmiennych oraz wpływaniu na nie. Dyrektor podał kilka konkretnych przykładów -  Staramy się wpływać na powstanie kosztów zmiennych na etapie ich powstawania czyli na etapie postępowań o zamówienie publiczne  - oszczędności rzędu ok. 6 mln zł. Bałata wymienił również koszty  stałe, np. na samych składkach do PFRON szpital rocznie oszczędza ok. 900 tys. zł.  Bilans finansowy poprawiły zmiany organizacyjne np. realizacja utrzymania czystości przez szpital, zmiany w organizacji funkcjonowania bloku operacyjnego i SOR.

Dyrektor Bałata powiedział o planach na przyszłość. Poza kontynuacją restrukturyzacji placówki, za jeden z najważniejszych celów jaki przed sobą stawia to doprowadzenie do rozbudowy Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie. Dyrektor zaprezentował koncepcję rozbudowy podkarpackiego szpitala. W ostatnich dniach spośród kilku koncepcji wybrano jedną. Zakłada ona, że w nowym budynku znajdzie się: Zintegrowany Blok Operacyjny Dorosłych i Dzieci (16 sal operacyjnych), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci z 14 stanowiskami, Centralna Sterylizatornia dla potrzeb całego szpitala, Bank Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej, Oddział Dializ dla 17 stanowisk z pełnym zapleczem,

Na konferencji obecny był członek zarządu Województwa Stanisław Kruczek, odpowiedzialny za służbę zdrowia. Kruczek poinformował, że udało się też doprowadzić do konsolidacji zobowiązań szpitala w jednej instytucji bankowej. Dzięki temu szpital pozbył się zobowiązań wymagalnych od wielu wierzycieli, w tym instytucji parabankowych. Poprzez uzyskanie korzystnego oprocentowania szpital  rocznie zaoszczędzi 6 mln złotych na samych kosztach obsługi zobowiązań finansowych.

Stanisław Kruczek oświadczył, że Zarząd Województwa w pełni popiera działania dyrektora Krzysztofa Bałaty i jest w pełni usatysfakcjonowany jego dotychczasową działalnością.

Jakub Czarnota
Kancelaria Zarządu