Chcemy poprawić jakość świadczonych usług w placówkach medycznych w Przemyślu, a także obniżyć koszty ich funkcjonowania. Założeniem planowanej reorganizacji nie jest redukcja etatów, a jedynie uporządkowanie organizacyjne placówek i ich ochrona przed zapaścią – mówił na dzisiejszej konferencji członek zarządu Stanisław Kruczek.

W urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja dotycząca reorganizacji funkcjonowania służby zdrowia w Przemyślu. Wziął w niej udział członek zarządu Stanisław Kruczek oraz dyr. Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu, Piotr Ciompa.

Stanisław Kruczek, odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy opieki zdrowotnej, tłumaczył, że planowana w Przemyślu reorganizacja oparta jest na dogłębnej analizie sytuacji służby zdrowia nie tylko w tym mieście, ale w całym województwie podkarpackim i stanowi działanie pilotażowe, które w najbliższej dekadzie może dotyczyć całego województwa.

Reorganizacja podmiotów leczniczych w Przemyślu nastąpi w trzech etapach:

Etap 1 Nastąpi połączenie w jedną strukturę Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego. Stanie się to do lutego 2016 r. Celem połączenia będzie ujednolicenie struktury własnościowej przemyskich podmiotów leczniczych. Istotnym argumentem za połączeniem jest konieczność dokonania inwestycji w Szpitalu Miejskim na kwotę około 20-25 mln. zł. Bez  tych inwestycji lecznica po 31 grudnia 2016 nie będzie spełniać wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. To mogłoby być powodem  zamknięcia szpitala. Tak wielki wysiłek inwestycyjny może być dokonany jedynie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Na tym etapie 1 powstanie Szpital Wojewódzki Nr 2 w Przemyślu.

Etap 2 W związku z niedostosowaniem pomieszczeń i sprzętu do nowych wymogów prawa, do 31 grudnia 2016 roku, nastąpi przeniesienie oddziałów zabiegowych (laryngologia, ortopedia, chirurgia) ze Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 do Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Ojca Pio. 

Etap 3 W okresie 2, 3 lat nastąpi połączenie prawno - administracyjne obu szpitali wojewódzkich w jeden duży podmiot leczniczy.

Połączenie placówek chcemy rozciągnąć w czasie, gdyż dzięki temu będzie ono miało mniejsze skutki społeczne. A konsolidacja jest konieczna. Dzięki niej   możemy uchronić przemyską służbę zdrowia od zapaści, która jej grozi. - tłumaczył na konferencji członek zarządu Stanisław Kruczek.

Obecny na konferencji dyr. Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – Piotr Ciompa tłumaczył, dlaczego leczenie placówek ma przebiegać w trzech etapach.

Nie chcieliśmy od razu łączyć niezadłużonego Szpitala Miejskiego z zadłużonym Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio, gdyż byłoby to szkodliwe dla pacjentów. Ważne są także inwestycje w Szpitalu Miejskim, które są konieczne do przeprowadzenia i potrzeba na nie ok. 25 mln złotych. Dlatego nastąpi przeniesienie oddziałów zabiegowych ze Szpitala Miejskiego do Szpitala Wojewódzkiego, który ma rezerwy i jest w stanie obsłużyć oddziały operacyjne z obu placówek – mówił dyr. Piotr Ciompa. 

Zarówno członek zarządu Stanisław Kruczek, jak i dyr. Piotr Ciompa zapewniali, że pracownicy OLK nie powinni obawiać się planowanych zmian, które będą długofalowe i nie przyniosą dla nich niekorzystnych zmian.

Chciałbym uspokoić pracowników Obwodu Lecznictwa Kolejowego i zapewnić, że mogą czuć się niezagrożeni, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Przychodnie przyszpitalne będą preferowane w zmieniającym się systemie służby zdrowia, który w większym stopniu będzie bazował na opiece ambulatoryjnej, dlatego chcemy rozwijać taką opiekę – tłumaczył na konferencji członek zarządu Stanisław Kruczek.

Obecny na konferencji dyr. Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – Piotr Ciompa też zapewniał, że pracownicy OLK mogą czuć się bezpiecznie:

Obwód Lecznictwa Kolejowego nie zostanie zlikwidowany, wręcz odwrotnie. Przewidujemy rozwój poradni, przychodni w oparciu o oba szpitale. Działalność poradni będzie miała duże perspektywy, więc pracownicy mogą być spokojni, potrzebujemy ich wiedzy i doświadczenia – tłumaczył dyr. Piotr Ciompa.

Korzyści z reorganizacji podmiotów leczniczych w Przemyślu:

  • Rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych w dziedzinach deficytowych

- neurologii z utworzeniem oddzielnego Oddziału Udarowego,

- rehabilitacji z rehabilitacją dzieci,

- chirurgii naczyniowej z ukierunkowaniem neurologicznym,

- oddziałów opieki długoterminowej i paliatywnej,

- psychogeriatrii,

- endokrynologii,

- terapii izotopowej

  • Utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Zatrudnienie w publicznym podmiocie leczniczym daje większą stabilizację zatrudnienia.
  • OLK pozwoli szpitalowi wojewódzkiemu nr 2 rozwinąć sieć poradni w subregionie przemyskim, co będzie pozytywną odpowiedzią na długofalową strategię NFZ przesuwania nakładów z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne; szpital który nie dostosuje się do tej strategii będzie systematycznie pogarszał swoje wyniki finansowe.
  • Połączenie umożliwi też skuteczne ubieganie się przez szpital wojewódzki nr 2 o unijne środki pomocowe z przeznaczeniem na rozwój świadczeń oraz modernizację sprzętu i aparatury.
  • Poprawi wykorzystanie struktury organizacyjnej siedmiu dublujących się oddziałów i wzmocni pozycję negocjacyjną wobec NFZ.
  • Wspólne zakupy pozwolą zmniejszyć ich koszt.

To co proponujemy jest dla Przemyśla najlepsze. Oba szpitale, wojewódzki i miejski są w trudnej sytuacji ze względu na niedofinansowanie. Dodatkowo Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio jest zadłużony, na 30 czerwca 2015 roku to zadłużenie wynosiło ponad 47 mln złotych. W okresie przejściowym połączenia obu placówek moglibyśmy renegocjować warunki zadłużenia co poprawiłoby znacznie sytuację połączonych szpitali – tłumaczył członek zarządu Stanisław Kruczek.

Poniżej wwypowiedzi Stanisława Kruczka, członka zarządu województwa oraz Piotra Ciompy dyrektora przemyskiego szpitala.

Monika Konopka
Fot. A. Gorzelak-Nieduży
Video: S. Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP