191205 interregSamorządowcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych z Polski i Słowacji wzięli udział w konferencji poświęconej programowi Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Samorząd województwa na konferencji reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.

Wicemarszałek w swoim wystąpieniu wyraził swoje zadowolenie z aktywności samorządów po obu stronach granicy, jeśli chodzi o sięganie po środki z programu transgranicznego:

- Cieszy tak duże zaangażowanie samorządów polskich i słowackich w realizację wspólnych projektów. Nie można jednak zapominać o innych podmiotach, jak organizacje pozarządowe, które są szczególnie aktywne we współpracy w zakresie mikroprojektów. Myśląc o kontynuacji wspólnych działań transgranicznych, w perspektywie po 2020 roku, należy utrzymać dotychczasowe priorytety współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w stosunku do których złożono najwięcej wniosków i realizowanych jest obecnie najwięcej projektów – powiedział wicemarszałek.

W ramach konferencji odbyło się kilka paneli poświęconych efektom i ciekawym projektom realizowanym w ramach programu. Piotr Miąso, Dyrektor Naczelny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich mówił o efektach wykorzystania środków z INTERREG PL-SK w zakresie budowy i modernizacji dróg, Bogumiła Bętkowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” mówiła z kolei o Karpackim Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego. Krzysztof Kaczmarek, kierownik WST PL-SK opowiadał o polsko-słowackich projektach na terenie Województwa Podkarpackiego.

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja jest instrumentem finansowania przygranicznych obszarów Polski i Słowacji, wdrażanym na terenie naszego województwa w kolejnych edycjach od chwili wejścia Polski do UE.

W perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach Programu Pl-SK zatwierdzono do realizacji 21 projektów złożonych przez wnioskodawców z terenu województwa podkarpackiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 21,6 mln euro. W ramach realizowanych projektów z zakresu infrastruktury drogowej po stronie polskiej zbudowano lub zmodernizowano ponad 18 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach realizowanych projektów z zakresu infrastruktury ochrony środowiska po stronie polskiej wybudowano łącznie ponad 21 km sieci wodno-kanalizacyjnej. Ponadto, w ramach projektu parasolowego Euroregionu Karpackiego Polska dofinansowanie uzyskały 123 mikroprojekty o łącznej wartości ponad 4,8 mln euro.

W obecnej perspektywie 2014-2020 do chwili obecnej zatwierdzono do realizacji 23 projekty z udziałem podkarpackich partnerów oraz w ramach dwóch projektów parasolowych Euroregionu Karpackiego 61 mikroprojektów o łącznej wartości ponad 20 mln euro.

Programy współpracy transgranicznej są na tym obszarze znaczącym uzupełnieniem realizowanych programów regionalnych oraz sektorowych, są też doskonałym instrumentem, który pozwala na wspieranie różnych inicjatyw, dzięki którym współpraca na pograniczu polsko-słowackim owocnie się rozwija.

Tekst i fot. D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP