170228 ukrainaDelegacja z Województwa Podkarpackiego przebywała w Obwodzie Iwano-Frankiwskim w dniach od 23 do 26 lutego br. Podczas wizyty marszałek Władysław Ortyl spotkał się z Przewodniczącym Obwodu Iawno-Frankiwskiego - Olegiem Gonczarukiem.

Rozmawiano o intensyfikacji współpracy, w tym zadeklarowano przygotowanie protokołu wykonawczego do porozumienia, który będzie stanowił uszczegółowienie najbliższych działań w obrębie prowadzonej współpracy międzyregionalnej. Marszałek Ortyl, wspólnie z przedstawicielami Grupy Bieszczadzkiej GOPR, omówił założenia zaplanowanego do realizacji w 2017 r. projektu polskiej pomocy rozwojowej, którego celem będzie przeszkolenie ukraińskich służb ds. sytuacji nadzwyczajnych z zakresu ratownictwa górskiego, a także zaprezentował koncepcję projektu utworzenia przez GB GOPR centrum szkoleniowego organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych. Spotkanie było również okazją do poruszenia kwestii związanych z pracami nad przygotowaniem Strategii Karpackiej.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Marszałek spotkał się z dyrektor Marią Osidacz, z którą omówił możliwości współpracy na rzecz społeczności polonijnej w d. Stanisławowie. Do Biblioteki działającej przy Centrum marszałek przekazał publikacje, które doposażą księgozbiór i będą służyły szerszej społeczności.

Następnie delegacja udała się do Tatarowa, gdzie miało miejsce posiedzenie dotyczące odnowienia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan. Województwo Podkarpackie włącza się w tą inicjatywę m. in. poprzez implementację projektów polskiej pomocy rozwojowej, których efektem jest doszkolenie służb ratowniczych i doposażenie powstałej w budynku obserwatorium stanicy ratownictwa górskiego. Głównymi tematami spotkań roboczych było omówienie stanu renowacji obiektu, wykonanych w 2016 r. prac i planów działań na 2017 r., a także kwestii pozyskiwania funduszy zewnętrznych na ich realizację. W naradzie, ze strony organizatorów uczestniczył Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego – Jan Malicki oraz Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego – Igor Cependa. W dyskusji udział brali także m. in.  przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Justyna Dec
kancelaria zarządu