30 czerwca 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Euroregion Karpacki wspólnie z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie ogłaszają nabór na dofinansowanie mikroprojektów.

 

Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
oraz
osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Termin składania wniosków
Nabór trwa do 14 września 2016 roku do godziny 15:00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
grudzień 2016 roku/styczeń 2017 roku
Miejsce składania wniosków
dla wnioskodawców z Polski:
biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
Rynek 16
35-064 Rzeszów,
tel./fax. 17 852 52 05
 
dla wnioskodawców ze Słowacji
Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów
Preszowski Kraj Samorządowy
Námestie mieru 2
080 01 Prešov,
tel. 051/7081 525, 7081 526
Sposób składania wniosków
Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim (mikroprojekt indywidualny w języku narodowym wraz ze streszczeniem w języku partnera) i składane są w postaci elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.euoraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, odpowiednio do siedziby Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska/WJT w Preszowie najpóźniej dnia 14 września 2016 roku do godziny 15:00.
Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej do Euroregionu Karpackiego/WJT Preszowie.
Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy wypełnić i złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków i rozliczeń.
Złożenie wersji papierowej - wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych egzemplarzach.
Kwalifikujący się wnioskodawcy:
- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
- instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe non-profit,
- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
- kościoły i związki wyznaniowe.
Typy mikroprojektów:
Mikroprojekt wspólny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR
Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR
W ramach trwającego naboru preferowane będą mikroprojekty wspólne.
Procent dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.
Dofinansowanie mikroprojektu z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi do 5%, wkład własny beneficjenta wynosi min 10%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
1. oś priorytetowa:
Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi - 2,7 mln EUR;
  • Euroregion Karpacki - 1,8 mln EUR
  • WJT w PReszowie -0,9 mln EUR
3. oś priorytetowa:
Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi- 503 775,06 EUR
  • Euroregion Karpacki - 339 995,64 EUR
  • WJT w PReszowie -163 779,42 EUR
Niezbędne dokumenty
Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik mikrobeneficjenta oraz obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej Euroregionu Karpackiego (www.karpacki.pl) oraz WJT w Preszowie (www.po-kraj.sk).