Trzy dni spędza na Podkarpaciu ukraińska delegacja, obserwując - podczas wizyty studyjnej - funkcjonowanie sztabu działań ratowniczych oraz służb ratowniczych na Podkarpaciu. Spotkaniem w siedzibie urzędu marszałkowskiego zainaugurowano projekt z partnerem ukraińskim.

W konferencji inaugurującej projekt uczestniczyli marszałek Władysław Ortyl oraz Ihor Pasiczniak, Zastępca Przewodniczącego Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Volodymyr Chernetskyi, Szef Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano – Frankiwskim. Podczas spotkania omówiono założenia wspólnego przedsięwzięcia i scharakteryzowano jego poszczególne etapy.

Województwo Podkarpackie wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Grupą Bieszczadzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego realizuje projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016 „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano – Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego”.

Jego harmonogram zakłada pięć działań, które polegać będą m.in. na organizacji cyklu szkoleń dotyczących systemu zarządzania kryzysowego oraz procesu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych w Polsce a także organizacji ćwiczeń praktycznych służb zaangażowanych w proces zarządzania kryzysowego i ochrony ludności podczas powodzi. Dla strony ukraińskiej zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt. Podczas spotkania, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim strona ukraińska poruszyła również temat realizacji przyszłych projektów w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Obecnie realizowany projekt jest efektem spotkania z 2015 roku, dotyczącego renowacji dawnego Obserwatorium Astronomicznego UW na górze Pop Iwan.  Rozmawiano wówczas o planach utworzenia w budynku obserwatorium stanicy ratownictwa górskiego. Jednakże zarówno przedstawiciele strony ukraińskiej, jaki Bieszczadzkiego GOPR zwrócili uwagę na niski poziom kompetencji oraz brak szkoleń i sprzętu służb ratowniczych Ukrainy, które miałyby pełnić tam dyżur. Powstała wtedy inicjatywa wsparcia strony ukraińskiej w zakresie podniesienia poziomu kompetencji służb ratowniczych w Iwano-Frankiwsku, poprzez przygotowanie wniosku projektowego z programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016. Program ten umożliwia rozwijanie współpracy i realizowanie działań pomocowych m. in. w krajach Partnerstwa Wschodniego.


Piotr Kwaśniak
Oddział Współpracy Międzynarodowej