Marszałek Władysław Ortyl spotkał dziś z Wasylem Pawlyukiem nowym Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy Województwa Podkarpackiego z partnerami z Ukrainy oraz o przyszłych kierunkach współdziałania.
Marszałek Województwa Podkarpackiego przedstawił Konsulowi plany związane z podpisaniem porozumienia z Obwodem Zakarpackim oraz intensyfikacji współpracy z ukraińskimi urzędami i uczelniami w zakresie przekazywania polskich doświadczeń związanych z reformą administracyjną i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Jako najważniejsze dziedziny kooperacji określił gospodarkę, turystykę, kulturę, organizację współpracy z uczelniami wyższymi oraz wymiany studenckiej, a także realizację projektów finansowanych w ramach programów krajowych i europejskich, jak np. Polska pomoc rozwojowa czy Program Współpracy Transgraniczej PL-BY-UA. Konsul zwrócił z kolei uwagę na konieczność intensyfikacji współpracy w kierunku usprawnienia polsko-ukraińskiego ruchu granicznego poprzez rozbudowę infrastruktury przygranicznej, wprowadzenie wspólnych odpraw granicznych oraz utworzenia nowego przejścia granicznego Smolnik – Boberka. Mając na względzie rozwój transgranicznej turystyki, przedstawił także pomysł utworzenia szynobusowego połączenia na trasie Przemyśl-Lwów. Na zakończenie spotkania poruszony został temat trudnej sytuacji na Ukrainie w związku z nadal istniejącym konfliktem na wschodzie tego kraju. Przy tej okazji marszałek wyraził wolę dalszego wspierania naszego ukraińskiego partnera w dążeniu do zreformowania ustroju państwowego poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.
Podczas spotkania Konsulowi Generalnemu Ukrainy w Lublinie towarzyszył Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie - Jerzy Krzanowski oraz kierownik Biura Konsulatu Honorowego w Rzeszowie– Ewelina Bryczek.
Justyna Dec
Oddział Współpracy Międzynarodowej
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe