Kolejne, już 21. posiedzenie Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, odbyła się na Słowacji w miejscowości Stará Ľubovňa. Wziął w nim udział marszałek Władysław Ortyl.

Zadaniem Komisji, która istnieje od października 1996 r., jest m.in. określanie ogólnych kierunków i podstawowych założeń rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką. W ramach Komisji funkcjonują tematyczne grupy robocze, a Pan Marszałek Władysław Ortyl, wspólnie z Predsedą Kraju Preszowskiego Panem Peterem Chudikiem jest współprzewodniczącym grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego.

Ostatnie posiedzenie tej grupy odbyło się 13 czerwca 2014 r. w Rzeszowie, podczas którego omówiono tematy dot. m.in. 

  • Podsumowania realizacji Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 oraz informacji o stanie przygotowań nowego Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020;
  • Podsumowania realizacji Funduszu Mikroprojektów PWT PL-SK w latach 2007-2013;
  • Marki Karpackiej – wspólnej strategii integracji i internacjonalizacji potencjału gospodarczego i turystycznego pogranicza polsko-słowackiego oraz Wirtualnego Programu Karpackiego jako narzędzia koordynacji współpracy terytorialnej na obszarze Karpat w perspektywie 2014-2020;
  • Promocji Województwa Podkarpackiego poprzez produkty tradycyjne
    i regionalne;
  • Programu wymiany słuchaczy policealnych szkół medycznych, nauczycieli szkół specjalnych oraz nauczycieli Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz możliwości współpracy z partnerami słowackimi;
  • Wspólnych działań polsko-słowackich w zakresie upowszechniania kultury;
  • Dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego oraz możliwości współpracy i wspólnych inicjatyw w aplikowaniu o środki europejskie.

Następne posiedzenie grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego planowane jest w Kraju Preszowskim w II poł. 2015 r., a podczas XX posiedzenia Komisji Międzyrządowej zaproponowano aby grupa ta poszerzyła w przyszłości swój zakres tematyczny o sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

 

Piotr Kwaśniak
Kancelaria Zarządu