Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Autor tekstu Aleksandra Gorzelak - Nieduży

Autor zdjeć Justyna Róg

Kancelaria Zarządu UMWP

 

 

Mam nadzieję, że Komisja Europejska będzie trwać w podążaniu za zdrowym rozsądkiem, w kwestii przyszłości wspólnej polityki rolnej - powiedział w Brukseli marszałek Władysław Ortyl, podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Marszałek wziął w Brukseli udział w dwóch debatach – na temat wspólnej polityki rolnej oraz drugiej – poświęconej poprawie wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnych ekosystemów badawczo-innowacyjnych, na przykładzie regionalnych dolin innowacyjności. Oba wydarzenia były częścią 161. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. 

 

Europejski Komitet Regionów to organ doradczy Unii Europejskiej, który umożliwia samorządowcom ze wszystkich państw UE  dzielenie się opiniami na temat prawodawstwa UE, mającego wpływ na funkcjonowanie miast i regionów.

 

Rolnicy chcą być widziani przez polityków i decydentów. Robimy, co w naszej mocy, by ta debata była słyszana, bo wspólna polityka rolna jest instrumentem, który ma wspierać rolników w momencie transformacji. Nie wolno nam zapominać o rolnikach – mówił rozpoczynając debatę na temat wspólnej polityki rolnej przewodniczący Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro. 

 

Podczas debaty zabrzmiały głosy członków Komitetu Regionów z wielu zakątków Europy, reprezentujących społeczności różnej wielkości, o własnych perspektywach na kwestie rolnictwa i jego wyzwań.

 

Głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który przemówił w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Konserwatorów.

 

Środki i działania podjęte niedawno przez Komisję Europejską pokazują, że protesty rolników miały swój pozytywny skutek. Grupa EKR jest zadowolona z faktu, że niektóre z ekologicznych wymogów Wspólnej Polityki Rolnej będą dobrowolne, w tym obowiązek ugorowania części swoich gruntów pod kątem różnorodności biologicznej. Możliwość dywersyfikacji upraw jako alternatywy do zmianowania to również dobre rozwiązanie. Zapewni to wreszcie pewną ulgę europejskim rolnikom, którzy są nadmiernie obciążeni rosnącymi kosztami produkcji i zobowiązaniami środowiskowymi – mówił podczas debat marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek zwracał uwagę, że obciążenia administracyjne i wymogi środowiskowe dla rolników, którzy otrzymują unijne dotacje z budżetu na WPR, narażają ich na poważne koszty.

 

Mamy nadzieję, że przyszłość WPR obejmie przejrzystość i szeroko zakrojone konsultacje z naszymi rolnikami. Należy potwierdzić, że przepisy europejskie mają ogromny bezpośredni wpływ na ich pracę. Oczywiście chcemy chronić nasze zasoby naturalne i klimat, ale ponieważ aspekt środowiskowy WPR stał się bardziej ambitny niż kiedykolwiek, naszym rolnikom trudno jest zaakceptować taki stan rzeczy – przypomniał w Brukseli marszałek Ortyl.

 

Marszalek przypomniał komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu spotkanie z maja tego roku, podczas którego dyskutowali o suwerenności żywnościowej i przyszłości WPR oraz bezpieczeństwie żywnościowym Europy.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego potwierdzają szansę i możliwość zmian, o których dziś mówimy – zaznaczył marszałek Ortyl. - Cieszymy się, że w zeszłym miesiącu Komisja opublikowała komunikat mający na celu wyjaśnienie pojęcia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, wobec których rolnicy mogą uniknąć kar w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Nieprzewidywalne okoliczności obejmują wyjątkowe zdarzenia pogodowe, takie jak powodzie i susze – podkreślał.

 

Jednocześnie nadmienił:

 

Jesteśmy jako samorządowcy bardzo zaniepokojeni sygnałami, które płyną w kwestii polityki spójności – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

W czasie debaty zabrzmiał także głos Janusza Wojciechowskiego, Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa.

 

W swym wystąpieniu mówił on o efektach dotychczasowych reform w ramach wspólnej polityki rolnej oraz o wyzwaniach na przyszłość w tej fundamentalnej dla Europy kwestii.

 

W tej refleksji dotyczącej wspólnej polityki rolnej, państwo reprezentują poziom najbliżej obywatela, państwo pokazują różnorodność perspektywy, dlatego opinia dziś przyjęta będzie miała ważny wpływ na przyszła opinie – mówił komisarz UE Janusz Wojciechowski.

 

Z mojej perspektywy przyszłość wspólnej polityki rolnej powinna koncentrować się wokół bezpieczeństwa, dostępności, zrównoważonego charakteru WPR, przystępności cenowej żywności oraz solidarności. Musimy kierować się zasadą, że wszystkie zmiany w przyszłości powinny opierać się na analizie, jaki wpływ będą one miały na wspólna politykę rolną i musimy zakładać, że WPR jest siatką bezpieczeństwa dla rolników - podkreślał komisarz Wojciechowski.

 

Bardzo ważna jest rezerwa rolna, która pozwoli reagować na sytuacje nagłe. Potrzebujemy ambitnych inwestycji w rozwój i badania naukowe. Muszą te inwestycje być dostępne dla rolników, tak by mogli oni stawiać czoła wyzwaniom. Musimy wzmocnić solidarność z naszymi rolnikami oraz społecznościami międzynarodowymi, musimy zwiększyć nasz udział w globalnym łańcuchu dostaw żywności – mówił podczas debat komisarz Wojciechowski

 

Podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów marszałek Władysław Ortyl był także uczestnikiem debaty na temat poprawy wsparcia UE dla regionalnych ekosystemów badawczo – innowacyjnych na przykładzie regionalnych dolin innowacji.

 

Wzięły w niej udział przedstawicielki Komisji Europejskiej: Iliana Ivanova, Europejska Komisarz ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży oraz Elisa Ferreira, Europejska Komisarz ds. Spójności i Reform.

 

Debata dotyczyła powiązań między polityką regionalną i polityką innowacji UE i ma pobudzić innowacje oraz rozwoju wykorzystującego potencjał terytorialny. Szczególnym tematem była inicjatywa regionalnych dolin innowacji, która służy jako przykład wsparcia UE dla regionalnych ekosystemów innowacji.

 

Innowacje są główną siłą stojąca za zrównoważonym wzrostem, rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych nie dzieje się wszędzie i zawsze w Europie. Widzimy podział na klastry, jeżeli chodzi o innowacje i niestety widzimy podział na regiony o dużym potencjale i te o mniejszym wykorzystaniu innowacji. Inicjatywa dolin innowacji łączy politykę spójności na polu badań naukowych i innowacji, aby wzmacniać regionalne systemy innowacji, zwłaszcza tam gdzie trudniej zapewnić ich rozwój – mówiła w czasie debaty Elisa Ferreira.

 

Założeniem Regionalnych Dolin Innowacji jest ukierunkowanie działań w zakresie badań i innowacji na jeden z pięciu obszarów wskazanych przez KE: ograniczenie zależności od paliw kopalnych, zwiększanie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, zarządzanie transformacją cyfrową z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa, ulepszanie opieki zdrowotnej, osiąganie obiegu zamkniętego. Istnieje możliwość wskazania również innych obszarów służących wzmacnianiu konkurencyjności europejskiego przemysłu przy zastosowaniu innowacji deep-tech. Chcemy wdrożyć to w regionach opierając się na strategiach innowacji – podkreślała Elisa Ferreira, przypominając, że w Europie jest obecnie 150 dolin innowacji oraz dziękując regionom, które podjęły się tworzenia dolin innowacji.

 

W debacie głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który mówił o innowacyjnych inicjatywach, które realizowane są na Podkarpaciu. W swym pierwszym wystąpieniu odniósł się do Podkarpackiej Doliny Wodorowej.

 

Jako samorząd województwa prowadzimy aktywną politykę wzmacniania potencjału regionalnej gospodarki w aspekcie gospodarki wodorowej. Powołaliśmy już przez trzema laty Podkarpacką Dolinę Wodorową, jako stowarzyszenie, które zrzesza obecnie 27 podmiotów przemysłowych, biznesowych, gospodarczych oraz reprezentujących sektor nauki i edukacji, a także przedstawicieli administracji samorządowej – mówił w Brukseli marszałek Ortyl.

 

Planujemy wykorzystać tworzenie lokalnej zielonej gospodarki do pobudzenia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach gospodarki wodorowej oraz poprzez organizowanie dialogu pomiędzy podmiotami zainteresowanymi działaniami w zakresie gospodarki wodorowej, jak również poprzez wsparcie finansowe tych podmiotów – zaznaczył gospodarz Podkarpacia, na forum sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Reginów.

 

W swym drugim wystąpieniu podczas debaty marszałek przedstawił członkom komitetu w skrócie ideę Podkarpackiego Centrum Innowacji, jako dobrej praktyki.

 

Wiemy, jak ważny jest przemysł w Unii Europejskiej, nowe techniki i technologie oraz niezależność przemysłu. Chcę dać przykład naszego regionalnego programu na Podkarpaciu, gdzie 250 mln euro przeznaczone zostało na innowacje, na przedsiębiorczość . W tych działaniach znajduje się nasz kluczowy projekt innowacyjny, Podkarpackie Centrum Innowacji, które powstało w ramach projektu Catching up regions , który Komisja Europejska z Bankiem Światowym realizowały w naszym województwie. Projekt się świetnie sprawdza i przez pryzmat naszych inteligentnych specjalizacji rozwijamy nasze innowacje. Możemy być w tym zakresie dobrą praktyką dla Ukrainy. Cieszymy się, że możemy w szybki sposób przeznaczać pieniądze a innowacje – podkreślał na europejskim forum marszałek Władysław Ortyl.

 

Mapa części świata.

Powyższa mapa prezentuje Regionalne Doliny Innowacji w Europie. RDI to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest wzmacnianie współpracy międzynarodowej w zakresie badań i innowacji. Województwu podkarpackiemu przyznany został tytuł Regionalnej Doliny Innowacji w zakresie gospodarki cyrkularnej/ zmniejszania wpływu paliw kopalnych.

 

Galeria zdjęć: