Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Okrągły stół. Na nim komputery. Dookoła siedzą ludzie

 


 Autorzy tekstu i zdjęć: M. Konopka, J. Róg, E. Strug-Świderska

Autor zdjęć: E. Strug-Świderska

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Pod przewodnictwem marszałka Władysława Ortyla odbyło się w Brukseli posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Karpaty. Uczestniczył w nim m.in. Wsiewołod Czentsow Ambasador Ukrainy przy Unii Europejskiej.

 

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim roli Strategii Karpackiej w przyszłej odbudowie Ukrainy, o czym mówił marszałek Ortyl:

 

Podkreślić należy fakt, że nieuzasadniona inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła również na postrzeganie przyszłej Strategii Karpackiej, jako instrumentu, który mógłby być użyty jeszcze przed akcesją Ukrainy do UE. Od ubiegłego roku odbyłem wiele spotkań z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych z Ukrainy,w tym z Ambasadorem Ukrainy przy UE, panem Wsiewołodem Czentsowem. Wszyscy zgodziliśmy się, że przyszła Strategia Karpacka powinna stać się narzędziem, które przysłuży się do odbudowy Ukrainy oraz zachowania jej dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i ochrony bioróżnorodności – mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek przypomniał, że w drugiej połowie listopada na Podkarpaciu, odbyła się konferencja ministerialna wysokiego szczebla, zorganizowana przez Polską Prezydencjęw Konwencji Karpackiej. Wówczas ukraiński wiceminister środowiska podkreślał nieodwracalny wpływ działań wojennych na środowisko, nie tylko Ukrainy, ale całej UE i krajów z nią sąsiadujących.

 

Wsiewołod Czentsow -Ambasador Ukrainy przy Unii Europejskiejodnosząc się do Strategii Karpackiej, mówił, że dla Ukrainy jest to bardzo ważny instrument, który z całą pewnością pomógłby w odbudowie kraju i jego rozwoju:

 

Cieszy nas fakt otrzymania statusu kraju kandydującego, równocześnie wiemy, jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Obecnie Ukraina korzysta z programów transgranicznych a Strategia Karpacka może stać się kolejnym instrumentem wsparcia przyszłej odbudowy Ukrainy – mówił ambasador.

 

Ambasador Wsiewołod Czentsow mówił, że agresja Rosji na Ukrainę nadała nowy kontekst Strategii Karpackiej. Potwierdził to, co powiedział marszałek Ortyl, że wojna ma negatywne skutki na środowisko naturalne, które również wymaga odbudowy. 

 

Potrzebujemy wielu inwestycji, aby odbudować też system edukacji czy opieki zdrowotnej. Ukraina już teraz korzysta z programów partnerskich w przygranicznych regionach.Jestem pewien że nasześrodowisko naturalne skorzysta jeszcze bardziej, kiedy Strategia zostanie przyjęta, dlatego też liczę, że zostanie zaakceptowana przez Komisję Europejską – powiedział ambasador.

 

W spotkaniu Grupy Karpaty uczestniczył także Ben Butters - dyrektor generalnEUROCHAMBERS, który zrelacjonował spotkanie prezesów karpackich Izb Przemysłowo-Handlowych, jakie odbyło się w Bukareszcie.

 

Jako instytucja koordynująca izby gospodarcze z całej UE chcemy służyć lepszej koordynacji działań przedsiębiorców. Z informacji, które posiadamy, wynika, że 85% przedsiębiorstw ukraińskich funkcjonuje w kraju lub poza granicami w porównaniu ze stanem sprzed wojny. Po spotkaniu w Bukareszcie mam wiele pozytywnych spostrzeżeń. Jako izby gospodarcze potrzebujemy czasu, aby stworzyć mapę drogową, w jaki sposób Strategia Karpacka przyczyni się do rozwoju gospodarczego. Na pewno będzie to wartość dodana – powiedział Ben Butters.

 

Międzyregionalna Grupa „Karpaty” została utworzona inicjatywy marszałka Władysława Ortyla w lutym 2016 roku. Składa się z członków czterech państw, a przewodniczy jej Władysław Ortyl.Głównym celem działalności Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów jest propagowanie idei utworzenia Makroregionalnej Strategii dla Karpat.

 

Galeria zdjęć: