Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie od tyłu sali. Ludzie siedzą na krzesłach. Przed nimi piątka mówców za stołem.

 


Autor tekstu: Daniel Kozik

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Samorządowcy z Polski i Słowacji spotkali się w Rzeszowie, by wspólnie rozmawiać o współpracy w ramach obszarów przygranicznych. Na spotkaniu poruszono między innymi kwestie związane z nową perspektywą finansową, zrównoważonym rozwojem, a także realizacją wspólnych projektów w obszarze ochrony środowiska.

 

Rozmowy toczyły się w ramach polsko-słowackiej grupy roboczej do spraw współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego.Udział w posiedzeniu wzięli między innymi: marszałek Władysław Ortyl, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Krzysztof Strzałka - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Słowackiej, Lenka Pifkova – Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie, Milan Majerski  - Predseda Samorządowego Kraju Preszowskiego, Stefan Bielak Wicepredseda Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Józef Gawron - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

 

Uczestnicy spotkania poruszyli tematykę wspólnych inwestycji możliwych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej Interreg V-A PL-SK na lata 2021-2027. Dyskutowano również o możliwościach uruchomienia sezonowych połączeń transportowych w celu rozwoju turystyki. Nie zabrakło też odniesień do Strategii Karpackiej i Inicjatywy Trójmorza, ale również do możliwości realizacji projektów w obszarze ochrony środowiska.

 

Marszałek Władysław Ortyl powitał uczestników posiedzenia i wyraził radość, że spotkanie ma miejsce na Podkarpaciu. W swojej wypowiedzi odniósł się do nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich oraz wojny w Ukrainie, a także geograficznego położeniaregionów Polski i Słowacji: 

 

Dziś możemy podsumować wszystkie wspólne działania i inicjatywy, które dotychczas miały miejsce, ale również zaplanować nowe. Jesteśmy w ważnym czasie, bo wchodzimy w nową perspektywę finansową i w związku z tym uruchamiamy nowy program współpracy ze SłowacjąPatrząc na nasze położenie geograficzne względem Ukrainy, gdzie trwają działania wojenne, jesteśmy w innym miejscu niż pozostałe regionyeuropejskie. Fakt ten jednak nie powinien oznaczać, że nie musimy normalnie pracować, planować i rozwijać nasze przygraniczneregiony oraz wdrażać to, co zostało już kiedyśzaplanowane – mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek mówił też o efektach współpracy w ramach projektu Interreg:

 

Im bliżej granicy, tym intensywność działań projektowych jest większa. Dla nas - dla Podkarpacia, dwadzieścia siedem projektów, opiewających na pięćdziesiątmilionów euro to znacząca pomoc. Realizując wspólne projekty zawsze mieliśmy na uwadze, aby Karpaty były jak najmniejszą barierą między naszymi krajami.

 

Marszałek Ortyl zwrócił także uwagę na znaczenie szlaku Via Carpatia w rozwoju regionów przygranicznych:

 

Szlak drogowy Via Carpatiauruchamia nie tylko komunikację, relacje społecznegospodarcze, ale też polityczne. Trasa ta umożliwi znaczne przyspieszenie współpracy i rozwoju naszych regionów, dlatego chcemy, aby jak najszybciej powstała – mówił.

 

Marszałek odniósł się także do współpracy w ramach Forum Regionów Trójmorza:

 

Od 2021 roku spotykamy się w ramach Forum Regionów Trójmorza, gdzie wnosimy ważne elementy do tej współpracy. Forum ma taką swoją samorządową emanację, jaką jest Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza, gdzie bierzemy aktywny udział.

 

Marszałek Ortyl odniósł się również do swoich działań mających na celu powołanie Strategii Karpackiej:

 

Inicjatywa utworzenia Strategii Karpackiej, jako piątej Makroregionalnej StrategiUnii Europejskiej, jest dla naszych regionów niezwykle ważna.Regiony położone w obszarze Karpat posiadają wiele wspólnych cech przemawiających za koniecznością utworzenia tej strategii i należą do nich chociażby kultura, jak również trudne warunki do gospodarowania i związane z nimi duże koszty budowy infrastruktury. Chcielibyśmy, aby ta strategia weszła w życie bo wiemy, jaki efekt przyniosła makroregionalna strategia Alpom. Mieszkańcy Karpat też zasługują na takie wsparcie, stąd jest to przekonanie, że jeżeli Unia Europejska mówi, że Europa powinna być bliżej obywatela, bliżej ludzi, to może właśnie realizować to założenie poprzez tę strategię dla Karpat. My natomiast chcemy, wyeksponować to wielkie bogactwo,jakie posiadamy w postaci czystej przyrody, kultury i dziedzictwa – mówił Władysław Ortyl.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odniosła się do wspólnie realizowanego programu oraz korzyści, jakie od wielu lat przynosi regionom przygranicznym:

 

Już od 2004 roku, w ramach programu Interreg Polska – Słowacja zachodzi bardzo dobra współpraca między naszymi krajami, w ramach której realizujemy bardzo ważne projekty gospodarcze i turystyczne. Odpowiadają one na potrzeby mieszkańców i regionów po obu stronach granicy, wspólnie tworzymy też ofertę, aby przybywający tu turyści chcieli pozostaćna dłużej. Od 2004 roku w realizację projektów z programu Interregzainwestowaliśmy około 411 mln euro. Przed nami nowa perspektywa na lata 2021-2027, w ramach której do dyspozycji mamy kolejne 132 mln euro. W tej chwili bardzo ważne jest, aby te środki zostały zainwestowane w ten sposób, by mogły wielokrotnie pracować, a efekty realizowanych projektów były odczuwalne nie tylko w ramach tej perspektywy, ale znacznie dłużej – powiedziała minister.

 

Krzysztof Strzałka, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Słowackiej odniósł się do zaangażowania ambasady we współpracę między dwoma krajami: 

 

To bardzo ważne, by w takim gronie rozmawiać o współpracy samorządów i innych podmiotów zaangażowanych w rozwój pogranicza polsko-słowackiego. Działalność Ambasady RP w Bratysławie na rzecz wspierania tej współpracy jest realizowana w różnych obszarach. Staramy się angażować w każdym przypadku, kiedy pojawiają się problemy, czy wyzwania. Współpraca transgraniczna jest tą, którą możemy stawiać za wzór, na przykład pod kątem bardzo dobrego wykorzystania środków z programu Interreg, który przynosikonkretne korzyści obywatelom – mówił.

 

Ambasador zwrócił przy tym uwagę na coraz lepszą jakość relacji polsko-słowackich:

 

Współpraca polityczna pomiędzy Polską a Słowacjąukłada się naprawdę dobrze, wręcz ponadstandardowo. Jesteśmy sprawdzonymi sojusznikami w ramach Unii Europejskiej i NATO, a w dobie wojny w Ukrainie stanęliśmy wspólnie po słusznej stronie – dodał.

 

Milan Majerski, predseda Samorządowego Kraju Preszowskiego podkreślał konieczność rozwoju regionów przygranicznych:

 

Trzydzieści procent ludzi w Europie żyje w regionach przygranicznych, dlatego musimy skupić się na tym, aby stworzyć dobre warunki do rozwoju tych regionów dbając o rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej, ale także o zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego – powiedział.

 

Polsko-słowacka grupa robocza do spraw współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego działa w ramach Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej do sprawwspółpracy Transgranicznej. Jest 6 takich grup w ramach komisji, każda zajmuje się inną tematyką, w tym - połączeń komunikacyjnych, współpracy gospodarczej, pracy i polityki społecznej, współpracy i pomocy w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych, ochronyśrodowiska i leśnictwa oraz współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego. Pierwsze posiedzenie grupy odbyło się 16 lutego 2012 roku w Nowej Wsi koło RzeszowaKolejne posiedzenia odbywają się na przemian w Polsce i na SłowacjiOstatnie posiedzenie było w 2019 w Preszowie. Współprzewodniczącymi grupy są Marszałek Ortyl i PredsedaMajersky.

 

Działalność Polsko - Słowackiej Komisji Międzyrządowej jest realizowana w oparciu o  Uchwałę Rady Ministrów z 1996 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Na podstawie tego dokumentu Komisja określa ogólne kierunki i podstawowe założenia rozwoju współpracy transgranicznej, przedkłada kompetentnym organom obu Państw propozycje w tym zakresie, opracowuje wspólne programy działania, mające na celu rozwój współpracy między kompetentnymi organami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, zapewnia ich zgodność z postanowieniami międzyrządowego Porozumienia oraz jednocześnie koordynuje współpracę transgraniczną. Komisja opracowuje propozycje w zakresie tworzenia sprzyjających warunków prawnych, ekonomicznych, finansowych, handlowych dla wzajemnie korzystnego rozwoju przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i innej w ramach współpracy transgranicznej. Przekazuje je kompetentnym organom Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej do rozpatrzenia i podjęcia decyzji

Galeria zdjęć: