Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna przy mikrofonie

 


Autor tekstu: Daniel Kozik
Autor zdjęć i wideo: Anna Magda
Montażysta: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP

 

Trwa 151. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestnicy debat zastanawiają się nad przyszłością miast i regionów w Unii Europejskiej, a także skutkami zmian klimatu dla Europy i świata. Rozmawiają również o strategiach makroregionalnych UE oraz wyzwaniach z nimi związanych. Udział w sesji bierze marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek w debacie zwracał uwagę, że jedną z przewodnich konkluzji raportu Komitetu Regionów na temat stanu regionów i miast jest to, iż to kraje członkowskie oraz regiony położone najbliżej granicy z Ukrainą narażone są na najwyższe straty PKB:

 

Wojna dzieje się poza naszymi granicami, ale inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej wyraźnie wyhamowały. Wielu inwestorów nie tylko zmaga się z wysokimi cenami energii, lecz również obawia się eskalacji konfliktu na wschodzie. A przecież wszystko to następuje w sytuacji, gdy mamy do czynienia z największym napływem uchodźców od czasów II wojny światowej. W pewnym stopniu Unia Europejska stworzyła samorządom możliwość dofinansowania naszych działań pomocowych, ale środki te pochodzą z instrumentu REACT-EU, którego cele były przecież zupełnie inne. Dlatego moim zdaniem jako samorządy powinniśmy jednoznacznie apelować do instytucji europejskich o utworzenie nowego, dedykowanego instrumentu pomocy dla regionów, które przyjęły największą liczbę uchodźców i są narażone na największe straty gospodarcze. Potrzebujemy prawdziwej europejskiej solidarności – mówił Władysław Ortyl.

 

Na sesji plenarnej KR zaprezentowano opinię dotyczącą strategii makroregionalnej dla regionu Morza Śródziemnego. Jej sprawozdawcą był Nikola Dobroslavić z ramienia Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której członkiem jest marszałek Władysław Ortyl.

 

W opinii omówiono wspólne wyzwania, przed którymi stoi region Morza Śródziemnego i zaapelowano o stworzenie strategii makroregionalnej w celu skutecznego sprostania tym wyzwaniom. Zdaniem sprawozdawcy głównymi przyczynami, dla których należy stworzyć nową strategię makroregionalną dla regionu Morza Śródziemnego, są: środowisko naturalne (globalne ocieplenie, zanieczyszczenie, problemy z wysokimi temperaturami, zwiększone opady), luki w rozwoju gospodarczym i społecznym regionu, a także niestabilność polityczna.

 

Marszałek Władysław Ortyl pogratulował przygotowanej opinii, a jednocześnie wyraził nadzieję, że strategie zarówno na rzecz Karpat, jak i Morza Śródziemnego zostaną przyjęte przez Unię Europejską:

 

Sam miałem zaszczyt być sprawozdawcą Komitetu Regionów w zakresie strategii makroregionalnej dla Karpat. Jestem także przewodniczącym grupy interregionalnej Karpaty w tej instytucji. W swojej opinii przypominałem o stanowisku Rady Unii Europejskiej, w którym państwa członkowskie wskazywały swoją gotowość do rozważenia wspólnych inicjatyw mających na celu opracowanie nowych strategii makroregionalnych. Do tej pory mamy w Unii Europejskiej tylko cztery takie strategie. Życzyłbym sobie, aby strategie na rzecz Karpat i Morza Śródziemnego były piątą i szóstą. Umożliwiłoby to naszym regionom skuteczniejsze korzystanie z naszych unikalnych potencjałów – powiedział marszałek Ortyl.

 

 

Strategia makroregionalna dla obszaru Karpat jest inicjatywą dojrzałą, mającą silne oparcie w działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach władz: lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich. Instytucjonalnymi formami współpracy społeczności państw karpackich są Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat z 2003 roku, Euroregion Karpacki powstały w 1993 roku, czy też funkcjonująca pod przewodnictwem Władysława Ortyla od 2016 roku w Europejskim Komitecie Regionów Międzyregionalna Grupa „Karpaty”, która składa się z członków 4 państw.

 

Podejmowane na szczeblu rządowym inicjatywy doprowadziły do podpisania w 2018 roku przez przedstawicieli rządów Węgier, Słowacji, Ukrainy i Polski Deklaracji Karpackiej. 21 lutego 2020 roku w Krasiczynie z inicjatywy i pod przewodnictwem Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Karpackiej Rady Wykonawczej, która ma ułatwić spójne i efektywne prowadzenie dalszych prac nad Strategią Karpacką z poziomu rządowego. W grudniu 2019 roku Europejski Komitet Regionów  przyjął opinię popierającą utworzenie strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat, której sprawozdawcą był Marszałek Województwa Podkarpackiego, członek Europejskiego Komitetu Regionów. Jest to pierwszy oficjalny dokument UE, wymieniający Strategię Karpacką z nazwy. Opinia stała się impulsem do wielu działań następczych, które wyrażają poparcie dla powstania Strategii Karpackiej.

 

Marszałek Władysław Ortyl podkreśla, że Strategia dla Karpat to odpowiedź na potrzebę poszerzenia i pogłębienia współpracy państw i wspólnot w obszarze Karpat:

 

Widzimy coraz większą potrzebę zacieśniania więzi gospodarczych pomiędzy regionami krajów położonych na obszarze Karpat. Uważamy, że Karpaty mogą bardziej łączyć niż dzielić. Dlatego w strategii stawiamy na trzy istotne punkty: „Konkurencyjne Karpaty” - z rozwojem czystych gałęzi przemysłu, systemu innowacji, a jednocześnie turystyki, „Zielone Karpaty” - czyli kwestia racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, rezerwuarem wody, dywersyfikacji źródeł energii oraz „Spójne Karpaty” - czyli zwiększenie dostępności tego regionu pod kątem transportowym oraz cyfrowym – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

Obszar, przyszłej Strategii Karpackiej obejmuje terytoria: Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii oraz nienależących do UE: Serbii, Ukrainy i Mołdawii. Głównym celem Strategii Karpackiej byłoby wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności makroregionu karpackiego w oparciu o unikalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, wewnętrzny potencjał rozwojowy i stworzenie przewagi konkurencyjnej w celu podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców regionu karpackiego przy jednoczesnym zachowaniu unikalnych walorów ekologicznych Karpat.

 

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej. W jego skład wchodzi 350 członków-przewodniczących regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych przedstawicieli regionów i miast z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Europejski Komitet Regionów może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach istotnych dla regionów i społeczności lokalnych. Obejmuje to: spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; zatrudnienie; sprawy społeczne; edukację, młodzież i kulturę; zdrowie publiczne; transport; sport oraz środowisko naturalne, energię i zmianę klimatu.

 

Wcześniej, w Domu Polski Wschodniej w Brukseli, marszałek wziął udział w kolejnych już negocjacjach z Komisją Europejską, dotyczących programu regionalnego Fundusze dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027.

 

Dom Polski Wschodniej (East Poland House) jest to instytucja, która powstała w celu pogłębiania współpracy i koordynacji pracy pięciu regionów Polski Wschodniej w Brukseli. Powstanie Domu Polski Wschodniej ustanowione zostało na mocy porozumienia pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

 

Galeria zdjęć: