Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa mężczyzn, Widza za stołem.

 


Autor tekstu:: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

 

O bieżących potrzebach Ukrainy oraz przyszłości tego państwa, zwłaszcza w kontekście ewentualnego przystąpienia do Unii Europejskiej rozmawiali przedstawiciele grupy roboczej Europejskiego Komitetu Regionów do spraw Ukrainy. W posiedzeniu grupy, które odbyło się w Gdańsku udział wziął marszałek Władysław Ortyl.

 

Uważam, że Unia Europejska musi nadrobić wszelkie zaległości, jeśli chodzi o Ukrainę. Z pozycji samorządów musimy wspierać proces przygotowania Ukrainy do ewentualnej akcesji, musimy przekazywać swoje kompetencje, wiedzę oraz doświadczenia związane z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Musimy przygotować kadry dla Ukrainy i widzę tu szczególną rolę kobiet. Powinniśmy pokazać naszym partnerom w Ukrainie, że samorząd jest ważny i ma dużą rolę do odegrania w demokracji – powiedział marszałek Władysław Ortyl w dyskusji poświęconej procesowi przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. 

 

Kontekst dyskusji odnosił się do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w lutym 2023 roku, po wizycie prezydenta Zełenskiego w Brukseli. Przywódcy UE odnotowali znaczne wysiłki, jakie Ukraina poczyniła na drodze do osiągnięcia statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii i zachęcili Ukrainę do spełnienia warunków określonych w stanowisku Komisji, aby poczynić dalsze postępy w kierunku akcesji do Wspólnoty.

 

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska i przewodnicząca Grupy Roboczej, AndrijSadovyi - mer Lwowa, Vasco AlvesCordeiro - przewodniczący KR-u, Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, OlenaTsybuch - zastępca szefa misji z Ambasady Ukrainy w Polsce, GunnMaritHelgesen - wiceprzewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz Anna Jarosz-Friis - p.o. dyrektora Służby ds. Ukrainy, DG NEAR.

 

Marszałek Władysław Ortyl wziął również udział w panelu poświęconym obecnym i nadzwyczajnym potrzebom Ukrainy i zabrał głos w kwestii pomocy udzielonejUkrainieprzez samorząd województwa:

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego od pierwszych dni wojny włączył się w pomoc Ukrainie. Działania pomocowe objęły różne płaszczyzny – od wsparcia finansowego z budżetu województwa, przez koordynację pomocy humanitarnej, która trafiała na Podkarpacie, po apele na międzynarodowych forach. Na wydatki związane z kryzysem uchodźczym oraz pomocą Ukrainie z samego budżetu województwa przeznaczyliśmy w poprzednim roku ponad 3 mln złotych, zaś w ramach RPO WP wygospodarowaliśmy ponad 44 mln złotych z przeznaczeniem na projekty mające na celu pomoc przybyłym na teren Podkarpacia uchodźcom – mówił.

 

Marszałek powiedział, że samorząd województwa jest w stałym, kontakcie ze swoimi ukraińskimi partnerami:

 

Pozostając w stałym kontakcie z naszymi regionami partnerskimi, otrzymujemy na bieżąco informacje o aktualnych potrzebach. Zauważamy, że nieustannie istnieje zapotrzebowanie na podstawowe produkty jak żywność i leki. Ze względu na rosnące na Ukrainie ubóstwo, otrzymujemy sygnały, że wsparcia wymagają już nie tylko osoby bezpośrednio dotknięte skutkami wojny, jak uchodźcy wewnętrzni, ale również ludność cywilna, szczególnie osoby starsze, których uposażenie nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb – podkreślał.

 

Marszałek nawiązał także do aktywności Podkarpacia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które zostały przeznaczone na rzecz pomocy ludności ukraińskiej w ramach projektu zrealizowanego ze środków „Pomocy humanitarnej 2022”. Mówił także o planach na obecny rok, a związanych z koniecznością organizacji dla ukraińskich strażaków z Obwodu Iwano-Frankiwskiego, szkoleń z zakresu gaszenia pożarów obiektów przemysłu naftowego oraz akcji poszukiwawczo-ratowniczych, który mógłby być zrealizowany w ramach projektu „Polskiej pomocy rozwojowej 2023”.

 

Marszałek Ortyl uznał, że obecnie kluczowe jest udrożnienie kanałów transportowych między Ukrainą a Unią Europejską:

 

Oprócz niespotykanego wielkoskalowego procesu przemieszczania się osób w Europie, obserwujemy istotny wzrost potrzeb w zakresie transportu towarowego, co rodzi konieczność przeprowadzenia szeregu inwestycji pozwalających na udrożnienie kanałów transportowych pomiędzy Unią Europejską, a Ukrainą. Nowe środki posłużyłyby wsparciu projektów usprawniających połączenia transportowe z Ukrainą, w tym połączeń kolejowych i terminali kolejowo-drogowych. Strona polska oraz ukraińska są ze sobą w kontakcie i razem wychodzą z założenia, że porozumienie i współpraca w zakresie planowanych celów pozwala na sprawniejsze działanie – mówił.

 

Jako przykład takiej inwestycji, marszałek podał linię kolejową Stróże - Krościenko:

 

Spośród zadań infrastrukturalnych pozwalających na istotne udrożnienie kanału transportowego pomiędzy Polską i Ukrainą szczególne miejsce zajmuje przywrócenie pełnowartościowego połączenia na linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko, która prowadzi do kolejowego przejścia granicznego Krościenko – Chyrów. Uruchomienie regularnych przewozów z Ukrainy na tej linii pozwoliłoby polskim i ukraińskim partnerom na wspólne przezwyciężenie problemów z transportem produktów z i na Ukrainę – powiedział Władysław Ortyl.

 

Rozmowy dotyczyły również kwestii zarządzania na szczeblu lokalnym w czasach wojny. Konkluzje płynące z dyskusji odnoszą się do możliwości zmiany, po rozpoczęciu działań na rzecz odbudowy, systemu zarządzania w Ukrainie w oparciu o międzynarodowe standardy i dobre praktyki, w tym na odcinkach gdzie reformy bywały opóźniane.

 

Podkreślono, że przejście na nowoczesny system zarządzania publicznego z silnymi instytucjami opartymi na zasadach praworządności będzie wymagało od rządu Ukrainy dalszego wykazywania odporności i sprawności, którymi wykazuje się podczas wojny. Natomiast zajęcie się silnymi interesami prywatnymi i wykorzenienie ugruntowanej korupcji będą kluczowymi krokami, które wzmocnią Ukrainę w jej wysiłkach na rzecz odbudowy gospodarki i demokracji.

________________________________

W kontekście militarnej agresji Rosji na Ukrainę priorytetem grupy roboczejEKR do spraw Ukrainy jest ułatwienie wsparcia ukraińskim władzom lokalnym i regionalnym w przeciwdziałaniu skutkom rosyjskiej inwazji, w tym zapewnianiu wsparcia humanitarnego, zwłaszcza osobom wewnętrznie przesiedlonym i uchodźcom w Europie. Ponadto celem grupy jest wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych w sektorze energetycznym, a także planowanie i wzmacnianie lokalnych i regionalnych zdolności w związku z przystąpieniem Ukrainy do UE oraz przyszłą odbudową w ramach Europejskiego Sojuszu Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy

 

Galeria zdjęć: