Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 Zdjęcia: Europejski Komitet Regionów

 

Marszałek Władysław Ortyl w dniach 8-9 lipca wziął udział w 23. posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych – CIVEX. Jest to komisja działająca w ramach Europejskiego Komitetu Regionów, którego członkiem jest marszałek. Gospodarzami wyjazdowego posiedzenia CIVEX w Wilnie byli dwaj litewscy członkowie Komitetu Regionów – mer Wilna Valdas Benkunskas i mer rejonu janowskiego Mindaugas Sinkevičius. Obrady komisji połączone były z konferencją: "Integracja migrantów: uwolnienie nowych możliwości dla miast i regionów" w Wilnie.

 

W trakcie obrad uczestnicy omawiali szereg istotnych kwestii, w tym implementację strategii UE dotyczącej współpracy z Afryką oraz wyniki wyborów europejskich w 2024 roku. Debaty te były okazją do wymiany poglądów na temat przyszłości Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście nowej legislatury i priorytetów działalności na nadchodzące lata. Tematem przewodnim drugiego dnia była integracja migrantów i uchodźców.

 

Podczas prac Komisji CIVEX, której przewodniczy Patrick Molinoz z Francji, audytorium miało możliwość zapoznania się z opinią poświęconą wdrażaniu strategii UE dotyczącej współpracy z Afryką, którą zaprezentował Guido Milana.

 

Ważnym punktem obrad była debata dotycząca wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku, które wpłyną na kształtowanie nowej legislatury. Dyskutowano nad faktem, iż nowo wybrani w czerwcowych wyborach przedstawiciele rozpoczną swoją pracę podczas inauguracyjnej sesji plenarnej 10. kadencji Parlamentu Europejskiego w dniach 16-19 lipca, natomiast zatwierdzenie przez kolegium komisarzy, które ma nastąpić jesienią, stworzy przestrzeń do promowania perspektywy Komitetu Regionów na temat priorytetów na przyszłość.

 

Rozmawiano również o wyzwaniach związanych z rozszerzeniem UE w perspektywie następnej kadencji z perspektywy lokalnych i regionalnych wspólnot. Na zakończenie obrad przyjęto plan działania załączony do protokołu ustaleń między Europejskim Komitetem Regionów a Europejskim Stowarzyszeniem na rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA).

 

Pierwszego dnia uczestnicy posiedzenia wzięli udział w wizycie studyjnej, podczas której mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami miasta i rejonu wileńskiego w zakresie integracji migrantów. Burmistrz Wilna, Valdas Benkunskas, wraz ze swoją zastępczynią Simoną Bieliune, przedstawili doświadczenia rejonu wileńskiego w kwestiach migracji.

 

Zaprezentowano również projekt dotyczący pomocy psychologicznej dla ukraińskich i białoruskich migrantów, prowadzony w Centrum Zdrowia Psychicznego w Wilnie. Projekt ten ma na celu wsparcie emocjonalne i psychiczne migrantów, którzy często borykają się z traumą i stresem związanym z przymusową migracją.

 

Indrė Laučienė, szefowa Domu Międzynarodowego w Wilnie, przedstawiła działania i inicjatywy tej instytucji, która odgrywa kluczową rolę w integracji społeczności międzynarodowej w mieście.

 

Drugiego dnia podczas konferencji uczestnicy skoncentrowali się na zmianie narracji dotyczącej integracji migrantów i uchodźców na rzecz spójności społecznej i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

 

Poza członkami w CIVEX w debacie wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych zrzeszonych w sieci Komitetu  Regionów „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów” oraz eksperci z Przedstawicielstwa Krajów Nordyckich i Bałtyckich przy Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej.

 

Debata z udziałem prelegentów skupiła się na korzyściach płynących z integracji migrantów, które często są pomijane w politycznych i medialnych dyskusjach.

 

Podczas drugiej sesji tematycznej skoncentrowano się na integracji migrantów i uchodźców na szczeblu lokalnym. Eksperci dyskutowali o wyzwaniach oraz dzielili się dobrymi praktykami w zakresie integracji migrantów. Podkreślono potrzebę zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie polityk integracyjnych na poziomie UE, zwłaszcza w zakresie ochrony dzieci jako najsłabszej grupy migrantów oraz umożliwienia nowo przybyłym integracji na rynku pracy.

 

Podczas sesji Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której członkiem jest marszałek Władysław Ortyl, zwróciła uwagę na wyzwania związane z migracją i integracją. Podkreślono obciążenia finansowe oraz potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z integracji migrantów. Wskazano na potrzebę realistycznego podejścia uwzględniającego różnice kulturowe i poziom motywacji migrantów. Zaznaczono także, że lokalne i regionalne władze nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

 

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) jest odpowiedzialna za koordynację prac Komitetu Regionów dotyczących kwestii konstytucyjnych i instytucjonalnych, w tym przyszłości Europy, demokracji lokalnej i decentralizacji, aktywnej pomocniczości i lepszego stanowienia prawa. Zajmuje się również takimi kwestiami jak przestrzenie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym takimi zagadnieniami jak migracja i integracja, podstawowe prawa i wolności oraz aktywne obywatelstwo, a także wymiaru zewnętrznego UE. Jej działalność obejmuje również tematy związane z polityką sąsiedztwa oraz współpracą na rzecz rozwoju z perspektywy lokalnej i regionalnej.

 

Galeria zdjęć: