Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Sala z ludzmi. Siedzą

 


W jaki sposób zwiększyć wsparcie dla regionów o niekorzystnych warunkach geograficznych i demograficznych w ramach polityki spójności – nad tym zastanawiali się na posiedzeniu w Brukseli członkowie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej (COTER). Udział w posiedzeniu wziął marszałek Władysław Ortyl.

 

Opinię w sprawie zwiększenia wsparcia dla regionów zaprezentowała Marie-Antoinette Maupertuis. Jej celem było przedstawienie głównych cech terytoriów cierpiących na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych i demograficznych, ich atutów i wyzwań oraz zaproponowanie wariantów strategicznych zapewniających lepsze stosowanie polityki spójności uwzględniającej szczególne potrzeby rozwojowe tych terytoriów. Celem tej opinii było również opowiedzenie się za bardziej ukierunkowanym finansowaniem UE na rzecz wsparcia regionów o szczególnych uwarunkowaniach terytorialnych, a także za bardziej dopracowanymi strategiami na rzecz przeciwdziałania wyludnieniu.

 

Mamy świadomość tego, że województwo podkarpackie musi borykać się z wieloma trudnościami wynikającymi z faktu położenia części swojego terytorium w obszarze Karpat. Ale tak wcale nie musi być. Możemy odwrócić ten trend i sprawić, że Karpaty będą łączyć, a nie dzielić. Temu z całą pewnością mogłaby się przysłużyć Strategia Karpacka, która dawałaby szansę na dynamiczny rozwój obszarów górskich w tej części Europy. Dlatego mamy świadomość tego, że jest ona dla nas tak ważna – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów, której członkiem jest marszałek Ortyl stoi na stanowisku, że państwa członkowskie muszą proaktywnie wykorzystywać dostępne fundusze strukturalne i inwestycyjne, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją regiony o niekorzystnych warunkach geograficznych i demograficznych. Uważa też, że rozwój strategii makroregionalnych przyczynia się do rozwiązania wielu problemów i wyzwań, przed którymi stają regiony, dzięki identyfikacji możliwości współpracy, ustanowieniu wspólnych strategii i zapewnieniu lepszego planowania i wdrażania programów regionalnych.

 

Komisja COTER jest jedną z sześciu komisji tematycznych prowadzących prace legislacyjne Europejskiego Komitetu Regionów w wielu różnych dziedzinach dotyczących władz lokalnych i regionalnych. Oprócz polityki spójności, Komisja uważnie śledzi wieloletnie ramy finansowe i budżet UE, a także politykę transportową, rozwój terytorialny, współpracę transgraniczną, planowanie przestrzenne i kwestie miejskie. Do jej zadań należy również zarządzanie wspólnymi działaniami KR-u i OECD w takich obszarach, jak jakość inwestycji publicznych, decentralizacja czy rozwój regionalny, miejski i terytorialny.

 

Galeria zdjęć: 

Autor tekstu:: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Justyna Róg

Oddział Współpracy Międzynarodowej UMWP